الهی یک دم نگاهی  

تصمیمم این بود سال دیگه بعد از تولد دو سالگی دخترم برا دومی کم کم اقدام کنم برا دومی. خیلیا هم تشویقم می کردن. الان رفته بودم حال همکارمون رو بپرسم دو تا از همکارا میگن نکن این کارو. ده درصد دلمو آشوب کردن. واقعیتش اینه که عمیقا دلم می خواد دومی که اومد علاوه بر 9 ماه مرخصی زایمان، یه سال هم خودم مرخصی بگیرم چون مدیریت دو تا بچه واقعا سخته با کار. هم خودم داغون میشم هم بچه ها. همسر هم یه بدهی داره به داداشش که این مدت فهمیدم جاری دنبالشه بگیر

ادامه مطلب  

الهی یک دم نگاهی  

تصمیمم این بود سال دیگه بعد از تولد دو سالگی دخترم برا دومی کم کم اقدام کنم برا دومی. خیلیا هم تشویقم می کردن. الان رفته بودم حال همکارمون رو بپرسم دو تا از همکارا میگن نکن این کارو. ده درصد دلمو آشوب کردن. واقعیتش اینه که عمیقا دلم می خواد دومی که اومد علاوه بر 9 ماه مرخصی زایمان، یه سال هم خودم مرخصی بگیرم چون مدیریت دو تا بچه واقعا سخته با کار. هم خودم داغون میشم هم بچه ها. همسر هم یه بدهی داره به داداشش که این مدت فهمیدم جاری دنبالشه بگیر

ادامه مطلب  

الهی یک دم نگاهی  

تصمیمم این بود سال دیگه بعد از تولد دو سالگی دخترم برا دومی کم کم اقدام کنم برا دومی. خیلیا هم تشویقم می کردن. الان رفته بودم حال همکارمون رو بپرسم دو تا از همکارا میگن نکن این کارو. ده درصد دلمو آشوب کردن. واقعیتش اینه که عمیقا دلم می خواد دومی که اومد علاوه بر 9 ماه مرخصی زایمان، یه سال هم خودم مرخصی بگیرم چون مدیریت دو تا بچه واقعا سخته با کار. هم خودم داغون میشم هم بچه ها. همسر هم یه بدهی داره به داداشش که این مدت فهمیدم جاری دنبالشه بگیر

ادامه مطلب  

الهی یک دم نگاهی  

تصمیمم این بود سال دیگه بعد از تولد دو سالگی دخترم برا دومی کم کم اقدام کنم برا دومی. خیلیا هم تشویقم می کردن. الان رفته بودم حال همکارمون رو بپرسم دو تا از همکارا میگن نکن این کارو. ده درصد دلمو آشوب کردن. واقعیتش اینه که عمیقا دلم می خواد دومی که اومد علاوه بر 9 ماه مرخصی زایمان، یه سال هم خودم مرخصی بگیرم چون مدیریت دو تا بچه واقعا سخته با کار. هم خودم داغون میشم هم بچه ها. همسر هم یه بدهی داره به داداشش که این مدت فهمیدم جاری دنبالشه بگیر

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

ستايش هنر  

مظهر لطف خدا هستي هنر    با دل وجان آشنا هستي هنر روح بشکوه وجلالی وغرور   در خور مدح وثنا هستي هنر گر بمانی سالها پنهان ز،خلق   فارغ از مرگ وفنا هستي هنر بی تو عالم خالی ازلطف وصفاست                                    آیه الشمس والضحی هستي هنر با تو قاموس جهان تابنده شد                                      روحبخش وجانفزا هستي هنراثر صدیقه اژ ه ای  

ادامه مطلب  

خواهرش  

امشب همسر که اومد پرسید فردا برنامه ت چیه؟ گفتم میرم سر کار. پرسیدم کاری داری؟ گفت نه. خواهرم میخواست بیاد! گفته حوصله م سررفته! هیچی نگفتم. فعلا که کنسل شد ولی موندم تو رو و نفهمی اینا. الان بهشون بگی می گن تو که درگیر نبودی و به تو ربطی نداره. بعد میخواد بیاد یا هی از کاسه بشقاب و فرش و مبلش بگه یا از دعواش و بدی شوهرش! یا هی بپرسه منو برای کار نخواستن؟ انگار نه انگار چه غلطی کرده. از بس کاراش رو به روش نیاوردن.ولی من واقعا دوست ندارم ببینمش.

ادامه مطلب  

خواهرش  

امشب همسر که اومد پرسید فردا برنامه ت چیه؟ گفتم میرم سر کار. پرسیدم کاری داری؟ گفت نه. خواهرم میخواست بیاد! گفته حوصله م سررفته! هیچی نگفتم. فعلا که کنسل شد ولی موندم تو رو و نفهمی اینا. الان بهشون بگی می گن تو که درگیر نبودی و به تو ربطی نداره. بعد میخواد بیاد یا هی از کاسه بشقاب و فرش و مبلش بگه یا از دعواش و بدی شوهرش! یا هی بپرسه منو برای کار نخواستن؟ انگار نه انگار چه غلطی کرده. از بس کاراش رو به روش نیاوردن.ولی من واقعا دوست ندارم ببینمش.

ادامه مطلب  

 

تمام شب از درد به خودم می پیچمو بینش خواب تو رو بیشتر از همه می بینمباز هستي میاد تعریف می کنهتو مثل قدیما  نشستی رو تخت تو خونه قدیمیهسوهان می کشی به ناخونای مربعیتو هستي داره از خودش و دوستش تعریف می کنهمامان دلم  خیلی درد می کنه

ادامه مطلب  

 

تمام شب از درد به خودم می پیچمو بینش خواب تو رو بیشتر از همه می بینمباز هستي میاد تعریف می کنهتو مثل قدیما  نشستی رو تخت تو خونه قدیمیهسوهان می کشی به ناخونای مربعیتو هستي داره از خودش و دوستش تعریف می کنهمامان دلم  خیلی درد می کنه

ادامه مطلب  

 

تمام شب از درد به خودم می پیچمو بینش خواب تو رو بیشتر از همه می بینمباز هستي میاد تعریف می کنهتو مثل قدیما  نشستی رو تخت تو خونه قدیمیهسوهان می کشی به ناخونای مربعیتو هستي داره از خودش و دوستش تعریف می کنهمامان دلم  خیلی درد می کنه

ادامه مطلب  

آرامش در آغوشت  

مرحمی برای دردهایم هستي ، یکی هستي که برای من همه کس هستيیکی که وقتی نگاهت میکنم تمام غصه ها از یادم میرودکسی که وقتی در کنارمی با تمام وجود احساس خوشبختی میکنمهیچ عطری برای من جز عطر تنت دلنشین نیست و هیچ جایی برایم گرم تر از آغوش تو نیستتنها تویی که حالم را خوب میکنی، با چشمهایت آرامم میکنیو من درگیر با چشمهای تو میشوم ،تا به اوج آرامش برسمقشنگترین صدای دنیا، صدای نفسهای تو است آنگاه که در آغوشمی

ادامه مطلب  

آرامش در آغوشت  

مرحمی برای دردهایم هستي ، یکی هستي که برای من همه کس هستيیکی که وقتی نگاهت میکنم تمام غصه ها از یادم میرودکسی که وقتی در کنارمی با تمام وجود احساس خوشبختی میکنمهیچ عطری برای من جز عطر تنت دلنشین نیست و هیچ جایی برایم گرم تر از آغوش تو نیستتنها تویی که حالم را خوب میکنی، با چشمهایت آرامم میکنیو من درگیر با چشمهای تو میشوم ،تا به اوج آرامش برسمقشنگترین صدای دنیا، صدای نفسهای تو است آنگاه که در آغوشمی

ادامه مطلب  

آرامش در آغوشت  

مرحمی برای دردهایم هستي ، یکی هستي که برای من همه کس هستيیکی که وقتی نگاهت میکنم تمام غصه ها از یادم میرودکسی که وقتی در کنارمی با تمام وجود احساس خوشبختی میکنمهیچ عطری برای من جز عطر تنت دلنشین نیست و هیچ جایی برایم گرم تر از آغوش تو نیستتنها تویی که حالم را خوب میکنی، با چشمهایت آرامم میکنیو من درگیر با چشمهای تو میشوم ،تا به اوج آرامش برسمقشنگترین صدای دنیا، صدای نفسهای تو است آنگاه که در آغوشمی

ادامه مطلب  

آنچه در انجمن روجین گذشت  

سلام بر دوستان نازنین روجینیجلسهٔ این هفته انجمن روجین امروز در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.1-تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید2-معرفی کتاب "تنهایی پرهیاهو" توسط آقاى رشیدی 3-ادامه ارائه موضوع "عصمت در کتاب رسول الله" توسط آقاى امیرخانلو 4-معرفی کتاب"بردگی در اسلام" توسط آقاى ستاری در پناه صاحب کتاب باشید.

ادامه مطلب  

آنچه در انجمن روجین گذشت  

سلام بر دوستان نازنین روجینیجلسهٔ این هفته انجمن روجین امروز در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.1-تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید2-معرفی کتاب "تنهایی پرهیاهو" توسط آقاى رشیدی 3-ادامه ارائه موضوع "عصمت در کتاب رسول الله" توسط آقاى امیرخانلو 4-معرفی کتاب"بردگی در اسلام" توسط آقاى ستاری در پناه صاحب کتاب باشید.

ادامه مطلب  

روزهای عشق  

با تو به عشق رسیدم,با تو به آرامش پناه آوردمو ای زیباترین احساس دوستت دارمچه لذتی دارد قدم زدن در کنارت, چه زیباست آن خنده هایت , چه شیرین است بوسیدن لبهایت,  چه گرم است آغوشتو آنگاه که عشق در قلبهایمان طلوع کرد , هر روز ما به نام عشق آغاز شدمیدانم همیشگی هستي , تو تا ابد در قلبم ماندنی هستي, من که باغبان توام میدانم چه گل زیبایی هستيمیدانم تو پر از احساسی, تو نگین الماسی, من که عاشق توام میدانم در میان برگهای زندگی ام تو آسیحسی که همیشه میماند

ادامه مطلب  

روزهای عشق  

با تو به عشق رسیدم,با تو به آرامش پناه آوردمو ای زیباترین احساس دوستت دارمچه لذتی دارد قدم زدن در کنارت, چه زیباست آن خنده هایت , چه شیرین است بوسیدن لبهایت,  چه گرم است آغوشتو آنگاه که عشق در قلبهایمان طلوع کرد , هر روز ما به نام عشق آغاز شدمیدانم همیشگی هستي , تو تا ابد در قلبم ماندنی هستي, من که باغبان توام میدانم چه گل زیبایی هستيمیدانم تو پر از احساسی, تو نگین الماسی, من که عاشق توام میدانم در میان برگهای زندگی ام تو آسیحسی که همیشه میماند

ادامه مطلب  

روزهای عشق  

با تو به عشق رسیدم,با تو به آرامش پناه آوردمو ای زیباترین احساس دوستت دارمچه لذتی دارد قدم زدن در کنارت, چه زیباست آن خنده هایت , چه شیرین است بوسیدن لبهایت,  چه گرم است آغوشتو آنگاه که عشق در قلبهایمان طلوع کرد , هر روز ما به نام عشق آغاز شدمیدانم همیشگی هستي , تو تا ابد در قلبم ماندنی هستي, من که باغبان توام میدانم چه گل زیبایی هستيمیدانم تو پر از احساسی, تو نگین الماسی, من که عاشق توام میدانم در میان برگهای زندگی ام تو آسیحسی که همیشه میماند

ادامه مطلب  

 

شبونه گریه می کنمشبونه عکساتو می بوسمشبونه هق هق می زنمتا بابا و هستي شکسته تر نشنبابا امشب گفت با تموم فحشایی ک ب من میده جاش خالیهو تو چشاش اشک جمع شدیاد خواهر زن عمو احمد افتادمکه یکشب تو یه مهمونی گفتداماد ما قبل خواهرم زنگ صد تا خونه رو زداما اقا بهرام یکجا دلش گیر کرد همونجام موندحتی اونشبم بابا سرشو انداخت پایینهستي همش میگه من فکر می کردم مامان منو دوست ندارهاما حالا می فهمم باید دلجویی کرد ازشمامان همه ی ماما سه نفربا همه جدلایی که

ادامه مطلب  

 

شبونه گریه می کنمشبونه عکساتو می بوسمشبونه هق هق می زنمتا بابا و هستي شکسته تر نشنبابا امشب گفت با تموم فحشایی ک ب من میده جاش خالیهو تو چشاش اشک جمع شدیاد خواهر زن عمو احمد افتادمکه یکشب تو یه مهمونی گفتداماد ما قبل خواهرم زنگ صد تا خونه رو زداما اقا بهرام یکجا دلش گیر کرد همونجام موندحتی اونشبم بابا سرشو انداخت پایینهستي همش میگه من فکر می کردم مامان منو دوست ندارهاما حالا می فهمم باید دلجویی کرد ازشمامان همه ی ماما سه نفربا همه جدلایی که

ادامه مطلب  

 

شبونه گریه می کنمشبونه عکساتو می بوسمشبونه هق هق می زنمتا بابا و هستي شکسته تر نشنبابا امشب گفت با تموم فحشایی ک ب من میده جاش خالیهو تو چشاش اشک جمع شدیاد خواهر زن عمو احمد افتادمکه یکشب تو یه مهمونی گفتداماد ما قبل خواهرم زنگ صد تا خونه رو زداما اقا بهرام یکجا دلش گیر کرد همونجام موندحتی اونشبم بابا سرشو انداخت پایینهستي همش میگه من فکر می کردم مامان منو دوست ندارهاما حالا می فهمم باید دلجویی کرد ازشمامان همه ی ماما سه نفربا همه جدلایی که

ادامه مطلب  

یاد امام زمان(ع) تسلی خاطر حضرت زهرا(س)  

کی از بزرگترین رمز و رازهای هستي و زیباترین پیوند ارتباط بین سرور خلایق،[1] امام مهدی(عج) و سرور زنان[2] حضرت زهرا(س) است. این چه سرّی است که بارها، گلواژه زیبا و دلنشین «مهدی» جسم و جان کوثر هستي را طراوت بخشید و گلستان حیاتش با گل نرگس معطر گشت. یوسف زهرا(ع) نیز جام عمرش لبریز از عشق به مادر است. این ارتباط و پیوند وسیع و وثیق سبب شده که خرمنی در این خصوص خلق شود و در این صفحه، خوشه‌هایی تقدیم می‌شود.مهدی(عج) و مژده زهرا(س)پیامبر اسلام(ص) که خودش ا

ادامه مطلب  

یاد امام زمان(ع) تسلی خاطر حضرت زهرا(س)  

کی از بزرگترین رمز و رازهای هستي و زیباترین پیوند ارتباط بین سرور خلایق،[1] امام مهدی(عج) و سرور زنان[2] حضرت زهرا(س) است. این چه سرّی است که بارها، گلواژه زیبا و دلنشین «مهدی» جسم و جان کوثر هستي را طراوت بخشید و گلستان حیاتش با گل نرگس معطر گشت. یوسف زهرا(ع) نیز جام عمرش لبریز از عشق به مادر است. این ارتباط و پیوند وسیع و وثیق سبب شده که خرمنی در این خصوص خلق شود و در این صفحه، خوشه‌هایی تقدیم می‌شود.مهدی(عج) و مژده زهرا(س)پیامبر اسلام(ص) که خودش ا

ادامه مطلب  

بررسی اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازن و نحوه محاسبه آن  

بررسی اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازن و نحوه محاسبه آنبخشی از متن: همانطور که می دانید تابلوهای بانک خازن در صنعت برق بسیار پر کاربرد هستند.از طرفی اهمیت اصلاح ضریب توان (کسینوس فی)، و از طرفی کاهش هزینه های مربوطه و مزایایی که استفاده از این تابلوها برای مصرف کنندگان در پی دارد آنها را وادار به استفاده از تابلوهای بانک خازن در سیستمهای خود کرده است. .[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازن و نحوه محاسبه آن  

بررسی اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازن و نحوه محاسبه آنبخشی از متن: همانطور که می دانید تابلوهای بانک خازن در صنعت برق بسیار پر کاربرد هستند.از طرفی اهمیت اصلاح ضریب توان (کسینوس فی)، و از طرفی کاهش هزینه های مربوطه و مزایایی که استفاده از این تابلوها برای مصرف کنندگان در پی دارد آنها را وادار به استفاده از تابلوهای بانک خازن در سیستمهای خود کرده است. .[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازن و نحوه محاسبه آن  

بررسی اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازن و نحوه محاسبه آنبخشی از متن: همانطور که می دانید تابلوهای بانک خازن در صنعت برق بسیار پر کاربرد هستند.از طرفی اهمیت اصلاح ضریب توان (کسینوس فی)، و از طرفی کاهش هزینه های مربوطه و مزایایی که استفاده از این تابلوها برای مصرف کنندگان در پی دارد آنها را وادار به استفاده از تابلوهای بانک خازن در سیستمهای خود کرده است. .[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

11- چي بهش ميگن؟...  

چی بهش میگن؟ آنتراک؟ break؟ تنفس؟ خلاصه الاَن همونه... آخی... چه خوبه... همونجاست... مثل همیشه... همیشه یه جایی همون جاهاست... کاش این جاها بود...نمی دونم. خسته ام... باید یه کاری بکنم... ولی چکار؟...===هستي ام را که "نیستی" است...به تو هدیه می کنم...ای آنکه هستي و نیستی ام...برایت تفاوتی ندارد...   

ادامه مطلب  

در بي همتا  

قطره بودم با تو من دریا شدم    مست وسرمست از می ، صهبا شدم نغمه هایم گشت سر شار از امید        جاودان چون در بی همتا شدم  تو اینجایی کنارم من چه جویم          تو هستي آشنایم من چه گویم تو از من بامنی   .  نزدیکتر  هم           به غیر از عطر وبوی  تو نبویم  به پاییز و  زمستان دل   نبندم              به ابرو باد وباران  دل نبندم اگر هستم  میان جمع     یاران    

ادامه مطلب  

در بي همتا  

قطره بودم با تو من دریا شدم    مست وسرمست از می ، صهبا شدم نغمه هایم گشت سر شار از امید        جاودان چون در بی همتا شدم  تو اینجایی کنارم من چه جویم          تو هستي آشنایم من چه گویم تو از من بامنی   .  نزدیکتر  هم           به غیر از عطر وبوی  تو نبویم  به پاییز و  زمستان دل   نبندم              به ابرو باد وباران  دل نبندم اگر هستم  میان جمع     یاران    

ادامه مطلب  

در بي همتا  

قطره بودم با تو من دریا شدم    مست وسرمست از می ، صهبا شدم نغمه هایم گشت سر شار از امید        جاودان چون در بی همتا شدم  تو اینجایی کنارم من چه جویم          تو هستي آشنایم من چه گویم تو از من بامنی   .  نزدیکتر  هم           به غیر از عطر وبوی  تو نبویم  به پاییز و  زمستان دل   نبندم              به ابرو باد وباران  دل نبندم اگر هستم  میان جمع     یاران    

ادامه مطلب  

در بي همتا  

قطره بودم با تو من دریا شدم    مست وسرمست از می ، صهبا شدم نغمه هایم گشت سر شار از امید        جاودان چون در بی همتا شدم  تو اینجایی کنارم من چه جویم          تو هستي آشنایم من چه گویم تو از من بامنی   .  نزدیکتر  هم           به غیر از عطر وبوی  تو نبویم  به پاییز و  زمستان دل   نبندم              به ابرو باد وباران  دل نبندم اگر هستم  میان جمع     یاران    

ادامه مطلب  

در بي همتا  

قطره بودم با تو من دریا شدم    مست وسرمست از می ، صهبا شدم نغمه هایم گشت سر شار از امید        جاودان چون در بی همتا شدم  تو اینجایی کنارم من چه جویم          تو هستي آشنایم من چه گویم تو از من بامنی   .  نزدیکتر  هم           به غیر از عطر وبوی  تو نبویم  به پاییز و  زمستان دل   نبندم              به ابرو باد وباران  دل نبندم اگر هستم  میان جمع     یاران    

ادامه مطلب  

نغمه ي انتظار  

راز هستي بخش ،هستي ساز ما                 نقطه پرگار عشق آغاز ما ای خمارت نرگس شهلای مست         از تودارد بس نشان جام الست جرعه ای نوشان به ما دلدادگان    جمله سر مستان عشقت بی امان سر بسر در خون خود غلتان شده     هم شقایقها ز، تو  خندان شده یا سها فریاد عصر بی کسی                عطر دل انگیزشان دلواپسی عطر باران عطر گل بوی بهار             هم تو بردی ازدل وجانها قرار 

ادامه مطلب  

نغمه ي انتظار  

راز هستي بخش ،هستي ساز ما                 نقطه پرگار عشق آغاز ما ای خمارت نرگس شهلای مست         از تودارد بس نشان جام الست جرعه ای نوشان به ما دلدادگان    جمله سر مستان عشقت بی امان سر بسر در خون خود غلتان شده     هم شقایقها ز، تو  خندان شده یا سها فریاد عصر بی کسی                عطر دل انگیزشان دلواپسی عطر باران عطر گل بوی بهار             هم تو بردی ازدل وجانها قرار 

ادامه مطلب  

نغمه ي انتظار  

راز هستي بخش ،هستي ساز ما                 نقطه پرگار عشق آغاز ما ای خمارت نرگس شهلای مست         از تودارد بس نشان جام الست جرعه ای نوشان به ما دلدادگان    جمله سر مستان عشقت بی امان سر بسر در خون خود غلتان شده     هم شقایقها ز، تو  خندان شده یا سها فریاد عصر بی کسی                عطر دل انگیزشان دلواپسی عطر باران عطر گل بوی بهار             هم تو بردی ازدل وجانها قرار 

ادامه مطلب  

نغمه ي انتظار  

راز هستي بخش ،هستي ساز ما                 نقطه پرگار عشق آغاز ما ای خمارت نرگس شهلای مست         از تودارد بس نشان جام الست جرعه ای نوشان به ما دلدادگان    جمله سر مستان عشقت بی امان سر بسر در خون خود غلتان شده     هم شقایقها ز، تو  خندان شده یا سها فریاد عصر بی کسی                عطر دل انگیزشان دلواپسی عطر باران عطر گل بوی بهار             هم تو بردی ازدل وجانها قرار 

ادامه مطلب  

نغمه ي انتظار  

راز هستي بخش ،هستي ساز ما                 نقطه پرگار عشق آغاز ما ای خمارت نرگس شهلای مست         از تودارد بس نشان جام الست جرعه ای نوشان به ما دلدادگان    جمله سر مستان عشقت بی امان سر بسر در خون خود غلتان شده     هم شقایقها ز، تو  خندان شده یا سها فریاد عصر بی کسی                عطر دل انگیزشان دلواپسی عطر باران عطر گل بوی بهار             هم تو بردی ازدل وجانها قرار 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >