زر مفت  

از ادعای حالم بهم ميخورهاز زر مفت زدن بیشتر.از اینکه نشون بدی خیلی خوبی ولی مزخرف ترین آدم ممکن باشی حالم بهم ميخوره.از قایم  شدن پشت خدا ودین بیچاره بیشتر حالم بهم ميخوره.یکی تو همین بلاگستان هست که کلی منو قضاوت کرد بعد زندگیش یکم که سخت گرفت چنان حرکاتی ازش سر زد که بیا وببین.این هلو خان یه دختری رو میشناخت و همچنان میشناسه قرار بود باهم باشن که خب من پیدا شدم.هلو خان حوصله غرغر نداره وگیر دادن .منم کلا موجود سایلنتیم .این شد که منو ترجیح

ادامه مطلب  

زر مفت  

از ادعای حالم بهم ميخورهاز زر مفت زدن بیشتر.از اینکه نشون بدی خیلی خوبی ولی مزخرف ترین آدم ممکن باشی حالم بهم ميخوره.از قایم  شدن پشت خدا ودین بیچاره بیشتر حالم بهم ميخوره.یکی تو همین بلاگستان هست که کلی منو قضاوت کرد بعد زندگیش یکم که سخت گرفت چنان حرکاتی ازش سر زد که بیا وببین.این هلو خان یه دختری رو میشناخت و همچنان میشناسه قرار بود باهم باشن که خب من پیدا شدم.هلو خان حوصله غرغر نداره وگیر دادن .منم کلا موجود سایلنتیم .این شد که منو ترجیح

ادامه مطلب  

زر مفت  

از ادعای حالم بهم ميخورهاز زر مفت زدن بیشتر.از اینکه نشون بدی خیلی خوبی ولی مزخرف ترین آدم ممکن باشی حالم بهم ميخوره.از قایم  شدن پشت خدا ودین بیچاره بیشتر حالم بهم ميخوره.یکی تو همین بلاگستان هست که کلی منو قضاوت کرد بعد زندگیش یکم که سخت گرفت چنان حرکاتی ازش سر زد که بیا وببین.این هلو خان یه دختری رو میشناخت و همچنان میشناسه قرار بود باهم باشن که خب من پیدا شدم.هلو خان حوصله غرغر نداره وگیر دادن .منم کلا موجود سایلنتیم .این شد که منو ترجیح

ادامه مطلب  

زر مفت  

از ادعای حالم بهم ميخورهاز زر مفت زدن بیشتر.از اینکه نشون بدی خیلی خوبی ولی مزخرف ترین آدم ممکن باشی حالم بهم ميخوره.از قایم  شدن پشت خدا ودین بیچاره بیشتر حالم بهم ميخوره.یکی تو همین بلاگستان هست که کلی منو قضاوت کرد بعد زندگیش یکم که سخت گرفت چنان حرکاتی ازش سر زد که بیا وببین.این هلو خان یه دختری رو میشناخت و همچنان میشناسه قرار بود باهم باشن که خب من پیدا شدم.هلو خان حوصله غرغر نداره وگیر دادن .منم کلا موجود سایلنتیم .این شد که منو ترجیح

ادامه مطلب  

زر مفت  

از ادعای حالم بهم ميخورهاز زر مفت زدن بیشتر.از اینکه نشون بدی خیلی خوبی ولی مزخرف ترین آدم ممکن باشی حالم بهم ميخوره.از قایم  شدن پشت خدا ودین بیچاره بیشتر حالم بهم ميخوره.یکی تو همین بلاگستان هست که کلی منو قضاوت کرد بعد زندگیش یکم که سخت گرفت چنان حرکاتی ازش سر زد که بیا وببین.این هلو خان یه دختری رو میشناخت و همچنان میشناسه قرار بود باهم باشن که خب من پیدا شدم.هلو خان حوصله غرغر نداره وگیر دادن .منم کلا موجود سایلنتیم .این شد که منو ترجیح

ادامه مطلب  

12  

یه روزای خیلی خر تو خری هست که فقط یه خر تو خر میتونه بفهمه چی شده و یه مشت ادم که هیچوقت تو این چاه نیفتادن نمیفهمن تو چجوری زووووووووووور میزنی که این وسط یکی از خرا برای چن دیقه سقط بشهیه وقتایی انقد حالم از خودم بهم ميخوره که حتی به زبون اوردن لحظات برام سخت میشه خیلی وقته خاننده خاموش یه وبلاگمبه اسم هیچ کس تنهاییم را حس نکرد....چقد منو تو شبیه همیم دختر خوب....منم یه دونم،منم از زور بی کسی شوهر کردم منتها من تو 16 سالگی تو 20 سالگی هه برعکس تو(

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم. شما هم دوران شیردهی خونریزی داشتین؟من دو روز خوبم، پنج روز خونریزی دارم، دکتر میگه، هورمون های شیردهی اینطوریه تا چهارماهگی. شیرم بهتر شده، بچه بعضی روزا شیرخشک لازمش نمیشه، بعضی وقتا سی میلی ميخوره اوایل که شیر خشک شروع کردم سیصد چهارصد تا میخورد علاوه بر شیر خودم. 

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم. شما هم دوران شیردهی خونریزی داشتین؟من دو روز خوبم، پنج روز خونریزی دارم، دکتر میگه، هورمون های شیردهی اینطوریه تا چهارماهگی. شیرم بهتر شده، بچه بعضی روزا شیرخشک لازمش نمیشه، بعضی وقتا سی میلی ميخوره اوایل که شیر خشک شروع کردم سیصد چهارصد تا میخورد علاوه بر شیر خودم. 

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم. شما هم دوران شیردهی خونریزی داشتین؟من دو روز خوبم، پنج روز خونریزی دارم، دکتر میگه، هورمون های شیردهی اینطوریه تا چهارماهگی. شیرم بهتر شده، بچه بعضی روزا شیرخشک لازمش نمیشه، بعضی وقتا سی میلی ميخوره اوایل که شیر خشک شروع کردم سیصد چهارصد تا میخورد علاوه بر شیر خودم. 

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

بارووووون بهاری  

صدای بارون  الان به گوشم ميخوره وگاهی صدای غول آسای رعد و برق.بارون بهاری یعنی زندگی خدارا شکر واسه  زندگی  واسه بارون به قول خودم بارون میاد باید بری زیر بارون و خیس خیس بشیصورتم‌بگیرم رو به آسمون ،چشم ها بسته و فقط بارون حس کنی همینبهترین لحظه اس

ادامه مطلب  

این فقط یه رویاست ، برگرد و بخواب  

خواب دیدم رفتیم یه خونه خیلی خیلی کوچیک که پله ميخوره میره بالا ، یه اتاق کوچیک دست راست و همین. در حدی کوچیک که حتا نمی تونستم بایستم رو پاهام. انگار داشتم خفه میشدم. تنها امکان‌ش هم این بود که با یه ایستگاه مترو که نمیدونم چی بود ، فاصله خیلی کمی داشت. خفگی بود بیشترین حسی که یادم میاد و پسری که دلیوری یه رستوران بود و دوستم داشت._گذاشتم برای سه سال دیگه. مگه اینکه معجزه ‌شه.این باتلاقی که ساختم ، که با کوچک‌ترین لغزشی ، فرو میرم...

ادامه مطلب  

این فقط یه رویاست ، برگرد و بخواب  

خواب دیدم رفتیم یه خونه خیلی خیلی کوچیک که پله ميخوره میره بالا ، یه اتاق کوچیک دست راست و همین. در حدی کوچیک که حتا نمی تونستم بایستم رو پاهام. انگار داشتم خفه میشدم. تنها امکان‌ش هم این بود که با یه ایستگاه مترو که نمیدونم چی بود ، خیلی کم فاصله داشت. خفگی بود بیشترین حسی که یادم میاد و پسری که دلیوری یه رستوران بود و دوستم داشت._گذاشتم برای سه سال دیگه. مگه اینکه معجزه ‌شه.این باتلاقی که ساختم ، که با کوچک‌ترین لغزشی ، فرو میرم...

ادامه مطلب  

رقص با شمشیر  

توی این کارتون علاالدین و چراغ جادو یک کاراکتری هست به اسم جعفر که توی دوبله فارسیش کردنش یه چیز دیگه که الان یادم نیست . خلاصه این جعفر از اون آدم بدای اصیل هالیوودی است که می خواد یاسمین رو به چنگ بیاره برای این که جانشین سلطان بشه . این عکس ترامپ و رئیس جمهور مصر و اون پادشاه از خدا بی خبر عربستان ( موسیو خادم حرمین شریفین ) که دستشون رو گذاشتن روی گوی بلوری آدم رو بدجوری یاد این جعفر می اندازه ... اومدن برای ایجاد صلح در خاورمیانه یه چاه نفت

ادامه مطلب  

رقص با شمشیر  

توی این کارتون علاالدین و چراغ جادو یک کاراکتری هست به اسم جعفر که توی دوبله فارسیش کردنش یه چیز دیگه که الان یادم نیست . خلاصه این جعفر از اون آدم بدای اصیل هالیوودی است که می خواد یاسمین رو به چنگ بیاره برای این که جانشین سلطان بشه . این عکس ترامپ و رئیس جمهور مصر و اون پادشاه از خدا بی خبر عربستان ( موسیو خادم حرمین شریفین ) که دستشون رو گذاشتن روی گوی بلوری آدم رو بدجوری یاد این جعفر می اندازه ... اومدن برای ایجاد صلح در خاورمیانه یه چاه نفت

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۵۴  

تازه فهمیدم وقتی عصبانیتت از چرتو پرت گفتن یه دختری که ذره ای بر عقده های خودش تسلط نداره و همینطور میریزتش بیرون و چرت و پرت میگه هی زر میزنه هی زر میزنه و در آخر چیزی که از تو میمونه یه سکوت بلنده و لپایی که سرخ شدن و از کله بدنت حرارت میزنه بیرون و گلوت خشک میشه و مزه بد تلخی میپیچه توش و میری که بفهمی دینداری چیست میبینی یه زنیکه نشسته نگات میکنه میگه بازم چرتو پرت نوشتی به اون یکیم میگه توام که با این گشتی پسرفت کردی و تو تفت میاد که بره تو ص

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۵۴  

تازه فهمیدم وقتی عصبانیتت از چرتو پرت گفتن یه دختری که ذره ای بر عقده های خودش تسلط نداره و همینطور میریزتش بیرون و چرت و پرت میگه هی زر میزنه هی زر میزنه و در آخر چیزی که از تو میمونه یه سکوت بلنده و لپایی که سرخ شدن و از کله بدنت حرارت میزنه بیرون و گلوت خشک میشه و مزه بد تلخی میپیچه توش و میری که بفهمی دینداری چیست میبینی یه زنیکه نشسته نگات میکنه میگه بازم چرتو پرت نوشتی به اون یکیم میگه توام که با این گشتی پسرفت کردی و تو تفت میاد که بره تو ص

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۵۴  

تازه فهمیدم وقتی عصبانیتت از چرتو پرت گفتن یه دختری که ذره ای بر عقده های خودش تسلط نداره و همینطور میریزتش بیرون و چرت و پرت میگه هی زر میزنه هی زر میزنه و در آخر چیزی که از تو میمونه یه سکوت بلنده و لپایی که سرخ شدن و از کله بدنت حرارت میزنه بیرون و گلوت خشک میشه و مزه بد تلخی میپیچه توش و میری که بفهمی دینداری چیست میبینی یه زنیکه نشسته نگات میکنه میگه بازم چرتو پرت نوشتی به اون یکیم میگه توام که با این گشتی پسرفت کردی و تو تفت میاد که بره تو ص

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۵۴  

تازه فهمیدم وقتی عصبانیتت از چرتو پرت گفتن یه دختری که ذره ای بر عقده های خودش تسلط نداره و همینطور میریزتش بیرون و چرت و پرت میگه هی زر میزنه هی زر میزنه و در آخر چیزی که از تو میمونه یه سکوت بلنده و لپایی که سرخ شدن و از کله بدنت حرارت میزنه بیرون و گلوت خشک میشه و مزه بد تلخی میپیچه توش و میری که بفهمی دینداری چیست میبینی یه زنیکه نشسته نگات میکنه میگه بازم چرتو پرت نوشتی به اون یکیم میگه توام که با این گشتی پسرفت کردی و تو تفت میاد که بره تو ص

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۵۴  

تازه فهمیدم وقتی عصبانیتت از چرتو پرت گفتن یه دختری که ذره ای بر عقده های خودش تسلط نداره و همینطور میریزتش بیرون و چرت و پرت میگه هی زر میزنه هی زر میزنه و در آخر چیزی که از تو میمونه یه سکوت بلنده و لپایی که سرخ شدن و از کله بدنت حرارت میزنه بیرون و گلوت خشک میشه و مزه بد تلخی میپیچه توش و میری که بفهمی دینداری چیست میبینی یه زنیکه نشسته نگات میکنه میگه بازم چرتو پرت نوشتی به اون یکیم میگه توام که با این گشتی پسرفت کردی و تو تفت میاد که بره تو ص

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۵۴  

تازه فهمیدم وقتی عصبانیتت از چرتو پرت گفتن یه دختری که ذره ای بر عقده های خودش تسلط نداره و همینطور میریزتش بیرون و چرت و پرت میگه هی زر میزنه هی زر میزنه و در آخر چیزی که از تو میمونه یه سکوت بلنده و لپایی که سرخ شدن و از کله بدنت حرارت میزنه بیرون و گلوت خشک میشه و مزه بد تلخی میپیچه توش و میری که بفهمی دینداری چیست میبینی یه زنیکه نشسته نگات میکنه میگه بازم چرتو پرت نوشتی به اون یکیم میگه توام که با این گشتی پسرفت کردی و تو تفت میاد که بره تو ص

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب ميخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب ميخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب ميخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب ميخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

افطار  

دیروز ظهر دیدم موبایلم زنگ ميخوره نگاه که کردم دیدم شماره ی ناشناسی روی صفحه گوشی به چشم ميخوره. جواب دادم. زن داداش هستی  بود. برای افطار دعوتم کرد. گفتم تو میدونی که من روزه نمیگیرم. گفت غرض دور هم بودنه. (البته خودش هم چون پا به ماهه روزه نبود)  . گفت دلمه پختما! با شنیدن این جمله تمام سدهای ذهنیم در برابر مهمونی شبانه به یکباره فرو ریخت و قبول کردم که برم و مزاحمشون بشم.عصر هم هستی به همراه خانواده اومدند دنبالم و رفتیم خونه شون. جای شما خ

ادامه مطلب  

روزهای بی تو  

چقدر سخته بی تو بودن
حالم به هم ميخوره از این که مثل دخترای 15-16 ساله بشینم یه گوشه و زار بزنم اما انگار دقیقن همون شکلی شده ام
هرچی فکر میکنم هیچ جای کار جور در نمیاد
من تصور می کنم این که میگن بعضی چیزا دست خود ما نیست درسته
من تصور میکنم این یه قصه است که صفحه صفحه داره پیش میره
خدا بزرگه
فالم خوب بود. آرومتر شدم:

تعبیر :
فکر می کنید رسیدن به حاجت محال است ولی به زودی خبری بسیار خوش به شما می دهند. بی قرار و بی تاب شده اید. به هر کس که می رسید می خو

ادامه مطلب  

idioms/ education  

اصطلاحات در زبان انگلیسیI’m in tip-top shape today!: من امروز توپ توپمI’m sick of it: حالم از این وضعیت بهم ميخورهKeep your head: دست و پات رو گم نکنI’m not in a good mood: حال و حوصله ندارمYou were sublime: کارت حرف نداشتI stand by what I did: پای کاری که کردم وایمیسمYou’re over the hump: سربالایی رو گذروندیYou heard me: درست شنیدیYou are adorable: خیلی دوست داشتنی (قابل ستایش) هستیIt’s impressive: قابل تحسینهPull the other one: خالی نبندDon’t pick on me: به من گیر ندهDon’t look the other way: خودتو به اون راه نزنAre U happy or married?: مجردی یا متاهل

ادامه مطلب  

بالاخره دیر شدن فرا میرسد و همه ما را به ... میدهد  

این روزها نیستی تا نگفته هایم گوش هایت را بخراشد و خب ناگفته میمانند وقتی نباشی ... نبودنت را به همراهی ابدیم فرستادی انگار ... نبودنت با بودنت سر ناسازگاری داشت و خب دهان من چفت و بست ندارد بنابراین لعنت به تمام نبودن هایت و تمام دریغ کردن هایت بگذریمامروز اومدی و پررو پررو با یه قیافه ی حق به جانب و شاکی طور سر خونه زندگی خودت و هی به همه چی گیر دادی که دو روز من نباشم باید خونه رو به گند بکشی و هزار و یک غر غر زدنات که به خودم مربوطه و قربون ص

ادامه مطلب  

بالاخره دیر شدن فرا میرسد و همه ما را به ... میدهد  

این روزها نیستی تا نگفته هایم گوش هایت را بخراشد و خب ناگفته میمانند وقتی نباشی ... نبودنت را به همراهی ابدیم فرستادی انگار ... نبودنت با بودنت سر ناسازگاری داشت و خب دهان من چفت و بست ندارد بنابراین لعنت به تمام نبودن هایت و تمام دریغ کردن هایت بگذریمامروز اومدی و پررو پررو با یه قیافه ی حق به جانب و شاکی طور سر خونه زندگی خودت و هی به همه چی گیر دادی که دو روز من نباشم باید خونه رو به گند بکشی و هزار و یک غر غر زدنات که به خودم مربوطه و قربون ص

ادامه مطلب  

بالاخره دیر شدن فرا میرسد و همه ما را به ... میدهد  

این روزها نیستی تا نگفته هایم گوش هایت را بخراشد و خب ناگفته میمانند وقتی نباشی ... نبودنت را به همراهی ابدیم فرستادی انگار ... نبودنت با بودنت سر ناسازگاری داشت و خب دهان من چفت و بست ندارد بنابراین لعنت به تمام نبودن هایت و تمام دریغ کردن هایت بگذریمامروز اومدی و پررو پررو با یه قیافه ی حق به جانب و شاکی طور سر خونه زندگی خودت و هی به همه چی گیر دادی که دو روز من نباشم باید خونه رو به گند بکشی و هزار و یک غر غر زدنات که به خودم مربوطه و قربون ص

ادامه مطلب  

بالاخره دیر شدن فرا میرسد و همه ما را به ... میدهد  

این روزها نیستی تا نگفته هایم گوش هایت را بخراشد و خب ناگفته میمانند وقتی نباشی ... نبودنت را به همراهی ابدیم فرستادی انگار ... نبودنت با بودنت سر ناسازگاری داشت و خب دهان من چفت و بست ندارد بنابراین لعنت به تمام نبودن هایت و تمام دریغ کردن هایت بگذریمامروز اومدی و پررو پررو با یه قیافه ی حق به جانب و شاکی طور سر خونه زندگی خودت و هی به همه چی گیر دادی که دو روز من نباشم باید خونه رو به گند بکشی و هزار و یک غر غر زدنات که به خودم مربوطه و قربون ص

ادامه مطلب  

اینم یه اعتراف شیرین آنه  

نمیدونم گفتم تا بحال یا نه؟ من خیلی دست و پا چلفتی هسدم. دستم هی به اشیا گیر میکنه، پام جلو پای خودم می پیچه. میخورم زمین. بی هوا دستم بهلیوان چای ميخوره میریزه و .... زیاده حالا!! خلاصه بر این باورم که اشیا زیاد باهام شوخی میکنن، در اون لحظه احساس میکنم کائنات پخش زمین شدن از خنده، وقتی ام خیلی زیاده میشه حس میکنم اونا دیگه اعتراض میکنن. خلاصه خیلی آبروم رفته! آیا درمان داره بنظرتون؟؟

ادامه مطلب  

دروغگو...  

نمیدونم چی بگم
حرف که میزنم بهشون بر ميخوره
میگن هستن ولی ...
راستشو که میخوای بگی قول میدن که هستن
حرفت که تموم شد و دیگه رازت بر ملا شد
خیلی راحت کنار گذاشته میشی
تصمیم گرفتم دیگه به هیچکسی حرف راست نزنم
دروغگو که باشی بهتر تحویلت میگیرن 
بیشتر هواتو دارن
دروغ رو بهترقبول میکنن  تا حرف راست
بارها و بارها بهم ثابت شده
هر بار به یه  مدل جدید
اینجوری حس میکنم که دوست بهشون دروغ بگم
پس نتیجه میگیریم که منه واقعیم رو نمیخوان
من و با دروغ ها

ادامه مطلب  

وبلاگ آری اینستا نه  

چرا اینستاگرام نه؟چون شلوغه و من اصولا از جاهای شلوغ خوشم نمیاد.چون اگر کسی عکست رو دید و خوندت و لایکت کرد یه درصد فکر کن واقعا از عکست و مطلبت و خودت خوشش اومده!چون تو نمیخوای خصوصی بنویسی اما عمرا هم نمیخوای غلام بوقی وحسن گولاخ و اسی شل مغز، زیر قدومت گل و بوس وقلب بنفش بریزن و  چپ و راست  به به و چه چه ات کنن. چون اینستاگرام اگرچه شایدهدفش این نبود اما به هرحال کاربری فعلیش بیشتر از همه به درد کسی مثل کیم کارداشیان ميخوره.چون هرگز ن

ادامه مطلب  

وبلاگ آری اینستا نه  

چرا اینستاگرام نه؟چون شلوغه و من اصولا از جاهای شلوغ خوشم نمیاد.چون اگر کسی عکست رو دید و خوندت و لایکت کرد یه درصد فکر کن واقعا از عکست و مطلبت و خودت خوشش اومده!چون تو نمیخوای خصوصی بنویسی اما عمرا هم نمیخوای غلام بوقی وحسن گولاخ و اسی شل مغز، زیر قدومت گل و بوس وقلب بنفش بریزن و  چپ و راست  به به و چه چه ات کنن. چون اینستاگرام اگرچه شایدهدفش این نبود اما به هرحال کاربری فعلیش بیشتر از همه به درد کسی مثل کیم کارداشیان ميخوره.چون هرگز ن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  >