هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

هرکسی از ظن خود شد یار من  

وقتی شبها پشت بوم خونه دراز میشی و به آسمون زُل میزنی...
یه دفعه میبینی یه ستاره هم چشمک میزنه هم حرکت میکنه...
بعدش تازه دو زاریت جا میوفته که 
اون ستاره نیست...
هواپيماست...
اما دلیل چشمک زدن های هواپيما به ما زمینی ها جالبه..
وقتی شب پرواز داری
هواپيما که از زمین بلند میشه 
میره لای ابرها و....
بالای بالا
اونوقت وقتی از پنجره به زمین نگاه میکنی
مثل آسمونه
همه جا سیاه ولی پر از نقطه های نورانی
مثل یه صفحه مخمل مشکی که روش اکلیل پاشیدن..
هواپيما وقتی

ادامه مطلب  

انواع هواپیما  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} انواع هواپيما تقسیم بندی انواع وسائل پرنده انواع هواپيما از نظر نوع بال انواع هواپيما از نظر دارا بودن سرنشین چگالی انواع هواپيمای مانوری انواع هواپيمای نظامی ( Military Aircraft ) انواع هواپيما از نظر مکانیزم پرواز : انواع هواپيماها از نظر نوع موتور ( Power Plant ) اتفاقات مه

ادامه مطلب  

انواع هواپیما  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} انواع هواپيما تقسیم بندی انواع وسائل پرنده انواع هواپيما از نظر نوع بال انواع هواپيما از نظر دارا بودن سرنشین چگالی انواع هواپيمای مانوری انواع هواپيمای نظامی ( Military Aircraft ) انواع هواپيما از نظر مکانیزم پرواز : انواع هواپيماها از نظر نوع موتور ( Power Plant ) اتفاقات مه

ادامه مطلب  

دلایل سردرد در هواپیما و راه حل های ساده برای درمان آن  

دلایل سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای درمان آن
سردرد هواپيما یکی از مسائلی هست که در پرواز با هواپيما احتمال دچار آن خواهید شد و این موضوع واقعی است. این نوع سردرد که ناشی از ارتفاع گرفت هواپيما است با نام «سردرد ارتفاع بالا» نیز شناخته می شود. اما مهم نیست که در چه ارتفاعی به آن می گویید سر درد، مهم این است که سر شما بر اثر ارتفاع درد می گیرد. در اینجا به بیان دلایل ایجاد سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای پیشگیری و درمان آن اشاره م

ادامه مطلب  

دلایل سردرد در هواپیما و راه حل های ساده برای درمان آن  

دلایل سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای درمان آن
سردرد هواپيما یکی از مسائلی هست که در پرواز با هواپيما احتمال دچار آن خواهید شد و این موضوع واقعی است. این نوع سردرد که ناشی از ارتفاع گرفت هواپيما است با نام «سردرد ارتفاع بالا» نیز شناخته می شود. اما مهم نیست که در چه ارتفاعی به آن می گویید سر درد، مهم این است که سر شما بر اثر ارتفاع درد می گیرد. در اینجا به بیان دلایل ایجاد سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای پیشگیری و درمان آن اشاره م

ادامه مطلب  

دلایل سردرد در هواپیما و راه حل های ساده برای درمان آن  

دلایل سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای درمان آن
سردرد هواپيما یکی از مسائلی هست که در پرواز با هواپيما احتمال دچار آن خواهید شد و این موضوع واقعی است. این نوع سردرد که ناشی از ارتفاع گرفت هواپيما است با نام «سردرد ارتفاع بالا» نیز شناخته می شود. اما مهم نیست که در چه ارتفاعی به آن می گویید سر درد، مهم این است که سر شما بر اثر ارتفاع درد می گیرد. در اینجا به بیان دلایل ایجاد سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای پیشگیری و درمان آن اشاره م

ادامه مطلب  

دلایل سردرد در هواپیما و راه حل های ساده برای درمان آن  

دلایل سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای درمان آن
سردرد هواپيما یکی از مسائلی هست که در پرواز با هواپيما احتمال دچار آن خواهید شد و این موضوع واقعی است. این نوع سردرد که ناشی از ارتفاع گرفت هواپيما است با نام «سردرد ارتفاع بالا» نیز شناخته می شود. اما مهم نیست که در چه ارتفاعی به آن می گویید سر درد، مهم این است که سر شما بر اثر ارتفاع درد می گیرد. در اینجا به بیان دلایل ایجاد سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای پیشگیری و درمان آن اشاره م

ادامه مطلب  

دلایل سردرد در هواپیما و راه حل های ساده برای درمان آن  

دلایل سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای درمان آن
سردرد هواپيما یکی از مسائلی هست که در پرواز با هواپيما احتمال دچار آن خواهید شد و این موضوع واقعی است. این نوع سردرد که ناشی از ارتفاع گرفت هواپيما است با نام «سردرد ارتفاع بالا» نیز شناخته می شود. اما مهم نیست که در چه ارتفاعی به آن می گویید سر درد، مهم این است که سر شما بر اثر ارتفاع درد می گیرد. در اینجا به بیان دلایل ایجاد سردرد در هواپيما و راه حل های ساده برای پیشگیری و درمان آن اشاره م

ادامه مطلب  

قرارداد شرکت بوئینگ با ایران  

به نقل از سی ان ان، یک روز پس از نهایی شدن قرارداد شرکت بوئینگ با ایران ایر برای فروش 80 فروند هواپيما، این شرکت آمریکایی می گوید، سال آینده تولید هواپيماهای 777 دور برد خود را کاهش می دهد.  در حالی که بوئینگ وارد یک معامله سیاسی فروش هواپيما به ایران شده، این شرکت گفته که اگر قرارداد با ایران نبود، ممکن بود میزان فروش سودآورترین مدل هواپيمای تولیدی اش بیش از این نیز کاهش یابد.  در حال حاضر بوئینگ سالانه 100 فروند هواپيمای 777 تولید می کند که

ادامه مطلب  

قرارداد شرکت بوئینگ با ایران  

به نقل از سی ان ان، یک روز پس از نهایی شدن قرارداد شرکت بوئینگ با ایران ایر برای فروش 80 فروند هواپيما، این شرکت آمریکایی می گوید، سال آینده تولید هواپيماهای 777 دور برد خود را کاهش می دهد.  در حالی که بوئینگ وارد یک معامله سیاسی فروش هواپيما به ایران شده، این شرکت گفته که اگر قرارداد با ایران نبود، ممکن بود میزان فروش سودآورترین مدل هواپيمای تولیدی اش بیش از این نیز کاهش یابد.  در حال حاضر بوئینگ سالانه 100 فروند هواپيمای 777 تولید می کند که

ادامه مطلب  

قرارداد شرکت بوئینگ با ایران  

به نقل از سی ان ان، یک روز پس از نهایی شدن قرارداد شرکت بوئینگ با ایران ایر برای فروش 80 فروند هواپيما، این شرکت آمریکایی می گوید، سال آینده تولید هواپيماهای 777 دور برد خود را کاهش می دهد.  در حالی که بوئینگ وارد یک معامله سیاسی فروش هواپيما به ایران شده، این شرکت گفته که اگر قرارداد با ایران نبود، ممکن بود میزان فروش سودآورترین مدل هواپيمای تولیدی اش بیش از این نیز کاهش یابد.  در حال حاضر بوئینگ سالانه 100 فروند هواپيمای 777 تولید می کند که

ادامه مطلب  

قرارداد شرکت بوئینگ با ایران  

به نقل از سی ان ان، یک روز پس از نهایی شدن قرارداد شرکت بوئینگ با ایران ایر برای فروش 80 فروند هواپيما، این شرکت آمریکایی می گوید، سال آینده تولید هواپيماهای 777 دور برد خود را کاهش می دهد.  در حالی که بوئینگ وارد یک معامله سیاسی فروش هواپيما به ایران شده، این شرکت گفته که اگر قرارداد با ایران نبود، ممکن بود میزان فروش سودآورترین مدل هواپيمای تولیدی اش بیش از این نیز کاهش یابد.  در حال حاضر بوئینگ سالانه 100 فروند هواپيمای 777 تولید می کند که

ادامه مطلب  

قرارداد شرکت بوئینگ با ایران  

به نقل از سی ان ان، یک روز پس از نهایی شدن قرارداد شرکت بوئینگ با ایران ایر برای فروش 80 فروند هواپيما، این شرکت آمریکایی می گوید، سال آینده تولید هواپيماهای 777 دور برد خود را کاهش می دهد.  در حالی که بوئینگ وارد یک معامله سیاسی فروش هواپيما به ایران شده، این شرکت گفته که اگر قرارداد با ایران نبود، ممکن بود میزان فروش سودآورترین مدل هواپيمای تولیدی اش بیش از این نیز کاهش یابد.  در حال حاضر بوئینگ سالانه 100 فروند هواپيمای 777 تولید می کند که

ادامه مطلب  

قرارداد شرکت بوئینگ با ایران  

به نقل از سی ان ان، یک روز پس از نهایی شدن قرارداد شرکت بوئینگ با ایران ایر برای فروش 80 فروند هواپيما، این شرکت آمریکایی می گوید، سال آینده تولید هواپيماهای 777 دور برد خود را کاهش می دهد.  در حالی که بوئینگ وارد یک معامله سیاسی فروش هواپيما به ایران شده، این شرکت گفته که اگر قرارداد با ایران نبود، ممکن بود میزان فروش سودآورترین مدل هواپيمای تولیدی اش بیش از این نیز کاهش یابد.  در حال حاضر بوئینگ سالانه 100 فروند هواپيمای 777 تولید می کند که

ادامه مطلب  

قرارداد شرکت بوئینگ با ایران  

به نقل از سی ان ان، یک روز پس از نهایی شدن قرارداد شرکت بوئینگ با ایران ایر برای فروش 80 فروند هواپيما، این شرکت آمریکایی می گوید، سال آینده تولید هواپيماهای 777 دور برد خود را کاهش می دهد.  در حالی که بوئینگ وارد یک معامله سیاسی فروش هواپيما به ایران شده، این شرکت گفته که اگر قرارداد با ایران نبود، ممکن بود میزان فروش سودآورترین مدل هواپيمای تولیدی اش بیش از این نیز کاهش یابد.  در حال حاضر بوئینگ سالانه 100 فروند هواپيمای 777 تولید می کند که

ادامه مطلب  

خاطرات تهران ۴. عصبانیت‌های ایرانی  

ساعت ۷ صبح. پرواز اصفهان تهران. مسافران نشسته‌اند. به من صندلی راهرو داده شده. مسافر صندلی وسطی می‌رسد. آقای میانسالی است. بلند می‌شوم و می‌نشیند. هنوز کاملاٌ ننشسته دودستی بر سرش می‌زند و فریادی از نهادش بلند می‌شود که «ای وای، باز هم صندلیم افتاده روی بال هواپيما،‌ تا تهران کمرم خُرد می‌شه»! تا تهران یک‌ریز و بی‌وقفه نق می‌شنوم که چقدر  به خاطر روی نشستن روی بال هواپيما تکان‌های شدیدی تجربه می‌کنیم، و خاطرات تلخِ این‌که آق

ادامه مطلب  

خاطرات تهران ۴. عصبانیت‌های ایرانی  

ساعت ۷ صبح. پرواز اصفهان تهران. مسافران نشسته‌اند. به من صندلی راهرو داده شده. مسافر صندلی وسطی می‌رسد. آقای میانسالی است. بلند می‌شوم و می‌نشیند. هنوز کاملاٌ ننشسته دودستی بر سرش می‌زند و فریادی از نهادش بلند می‌شود که «ای وای، باز هم صندلیم افتاده روی بال هواپيما،‌ تا تهران کمرم خُرد می‌شه»! تا تهران یک‌ریز و بی‌وقفه نق می‌شنوم که چقدر  به خاطر روی نشستن روی بال هواپيما تکان‌های شدیدی تجربه می‌کنیم، و خاطرات تلخِ این‌که آق

ادامه مطلب  

خاطرات تهران ۴. عصبانیت‌های ایرانی  

ساعت ۷ صبح. پرواز اصفهان تهران. مسافران نشسته‌اند. به من صندلی راهرو داده شده. مسافر صندلی وسطی می‌رسد. آقای میانسالی است. بلند می‌شوم و می‌نشیند. هنوز کاملاٌ ننشسته دودستی بر سرش می‌زند و فریادی از نهادش بلند می‌شود که «ای وای، باز هم صندلیم افتاده روی بال هواپيما،‌ تا تهران کمرم خُرد می‌شه»! تا تهران یک‌ریز و بی‌وقفه نق می‌شنوم که چقدر  به خاطر روی نشستن روی بال هواپيما تکان‌های شدیدی تجربه می‌کنیم، و خاطرات تلخِ این‌که آق

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص   عنوان : شیوه های انشا نویسی     تهیه کنندگان : ربابه قناعتی- سعدان         فهرست مقدمه ........................................................................................3 چکیده مطالب ...........................................................................4 درس انشاء ............................

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص   عنوان : شیوه های انشا نویسی     تهیه کنندگان : ربابه قناعتی- سعدان         فهرست مقدمه ........................................................................................3 چکیده مطالب ...........................................................................4 درس انشاء ............................

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص   عنوان : شیوه های انشا نویسی     تهیه کنندگان : ربابه قناعتی- سعدان         فهرست مقدمه ........................................................................................3 چکیده مطالب ...........................................................................4 درس انشاء ............................

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره ی شیوه های انشا نویسی22ص   عنوان : شیوه های انشا نویسی     تهیه کنندگان : ربابه قناعتی- سعدان         فهرست مقدمه ........................................................................................3 چکیده مطالب ...........................................................................4 درس انشاء ............................

ادامه مطلب  

توهین وهابیت به عایشه  

⭐️⭐️⭐️⭐️ توهین وهابیت به عایشه⭐️⭐️⭐️⭐️
حسین بن عبدالله بن حسین ابوعبدالله معروف به ابن الجصاص بغدادی یکی از شخصیتهای اهل تسنن در تاریخ ایشان است که ذهبی او را با القاب : الصَّدْرُ، الرَّئِیسُ، ذُوالأَمْوَالِ ، التَّاجِرُ، الصَّفَّارُ وصف میکند.
 
این فرد دارای اخلاقیات جالبی بوده است که یکی از آنها ادعیه او میباشد. یکبار وی در لحظاتی روحانی ، دعایی از محضر ذات اقدس الهی میکند بدین مضمون : 
اللهم امسخنی حوریة وزوجنی من عمر بن الخط

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1