قانون جذب را بهتر بشناسیم ...  

قانون جذب نمی گوید تو هر چیزی که بخواهی را جذب می کنی و بدست می آوری . قانون جذب می گوید تو همان چیزی را جذب می کنی که هستی ! 
این معنای واقعی قانون جذب است .
می خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود ؟ راه حل آن ساده است . متفاوت شو .
نمی شود اخلاقت ، رفتارت ، کلامت، نشست و برخاست هایت یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر ! تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری . کلامت ، رفتارت و ... همگی بوی رویاهایت را بدهد .
باید در روز هزاران بار از همان کلمات روی

ادامه مطلب  

قانون جذب را بهتر بشناسیم ...  

قانون جذب نمی گوید تو هر چیزی که بخواهی را جذب می کنی و بدست می آوری . قانون جذب می گوید تو همان چیزی را جذب می کنی که هستی ! 
این معنای واقعی قانون جذب است .
می خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود ؟ راه حل آن ساده است . متفاوت شو .
نمی شود اخلاقت ، رفتارت ، کلامت، نشست و برخاست هایت یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر ! تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری . کلامت ، رفتارت و ... همگی بوی رویاهایت را بدهد .
باید در روز هزاران بار از همان کلمات روی

ادامه مطلب  

قانون جذب را بهتر بشناسیم ...  

قانون جذب نمی گوید تو هر چیزی که بخواهی را جذب می کنی و بدست می آوری . قانون جذب می گوید تو همان چیزی را جذب می کنی که هستی ! 
این معنای واقعی قانون جذب است .
می خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود ؟ راه حل آن ساده است . متفاوت شو .
نمی شود اخلاقت ، رفتارت ، کلامت، نشست و برخاست هایت یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر ! تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری . کلامت ، رفتارت و ... همگی بوی رویاهایت را بدهد .
باید در روز هزاران بار از همان کلمات روی

ادامه مطلب  

قانون جذب را بهتر بشناسیم ...  

قانون جذب نمی گوید تو هر چیزی که بخواهی را جذب می کنی و بدست می آوری . قانون جذب می گوید تو همان چیزی را جذب می کنی که هستی ! 
این معنای واقعی قانون جذب است .
می خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود ؟ راه حل آن ساده است . متفاوت شو .
نمی شود اخلاقت ، رفتارت ، کلامت، نشست و برخاست هایت یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر ! تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری . کلامت ، رفتارت و ... همگی بوی رویاهایت را بدهد .
باید در روز هزاران بار از همان کلمات روی

ادامه مطلب  

هر چی آرزوی خوبه مال تو ...  

خیال روزهای روشن را باید پشت
دیوارهای خاکی در کوچه های تنگ مهربانی جست . نمی دانم چرا کنار همه آرزوهای خوبم
همیشه یک درخت انار بود ، درختی با انارهای سرخ سرخ بر انتهای شاخسارهای بلند
بالایش که دست هیچ کس به آن ها نمی رسد ، اما میدانم دست هایم بزرگ نشده اند، هنوز
چیدن انار بهترین لحظه هایشان است، مانند چیدن گل های یاس از باغچه مهربانی تو...
تک تک آرزوهایم را صدا میکنم تا بهترین هایشان را برایت کنار بگذارم، بگذار سرخی
انار را برایت آرزو کنم، این

ادامه مطلب  

هر چی آرزوی خوبه مال تو ...  

خیال روزهای روشن را باید پشت
دیوارهای خاکی در کوچه های تنگ مهربانی جست . نمی دانم چرا کنار همه آرزوهای خوبم
همیشه یک درخت انار بود ، درختی با انارهای سرخ سرخ بر انتهای شاخسارهای بلند
بالایش که دست هیچ کس به آن ها نمی رسد ، اما میدانم دست هایم بزرگ نشده اند، هنوز
چیدن انار بهترین لحظه هایشان است، مانند چیدن گل های یاس از باغچه مهربانی تو...
تک تک آرزوهایم را صدا میکنم تا بهترین هایشان را برایت کنار بگذارم، بگذار سرخی
انار را برایت آرزو کنم، این

ادامه مطلب  

هر چی آرزوی خوبه مال تو ...  

خیال روزهای روشن را باید پشت
دیوارهای خاکی در کوچه های تنگ مهربانی جست . نمی دانم چرا کنار همه آرزوهای خوبم
همیشه یک درخت انار بود ، درختی با انارهای سرخ سرخ بر انتهای شاخسارهای بلند
بالایش که دست هیچ کس به آن ها نمی رسد ، اما میدانم دست هایم بزرگ نشده اند، هنوز
چیدن انار بهترین لحظه هایشان است، مانند چیدن گل های یاس از باغچه مهربانی تو...
تک تک آرزوهایم را صدا میکنم تا بهترین هایشان را برایت کنار بگذارم، بگذار سرخی
انار را برایت آرزو کنم، این

ادامه مطلب  

هر چی آرزوی خوبه مال تو ...  

خیال روزهای روشن را باید پشت
دیوارهای خاکی در کوچه های تنگ مهربانی جست . نمی دانم چرا کنار همه آرزوهای خوبم
همیشه یک درخت انار بود ، درختی با انارهای سرخ سرخ بر انتهای شاخسارهای بلند
بالایش که دست هیچ کس به آن ها نمی رسد ، اما میدانم دست هایم بزرگ نشده اند، هنوز
چیدن انار بهترین لحظه هایشان است، مانند چیدن گل های یاس از باغچه مهربانی تو...
تک تک آرزوهایم را صدا میکنم تا بهترین هایشان را برایت کنار بگذارم، بگذار سرخی
انار را برایت آرزو کنم، این

ادامه مطلب  

یه چیزایی ...  

ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ...
یه چیزایی اگر بشکنه ﺑﺎ ﻫ ﺴﺒ ﻧﻤﺸﻪ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ*
ﻪ ﺰﺍ ﺍﻪ ﺑﺮﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺸﻪ ﺟَﻤِﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻪ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺘﻮﻧ ﺲ ﺑﺪ ...
*ﻣﺜﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺘﻢ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭ ﻪ ﺑﺎﺪ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﻧﻤﺪﻭﻧ ...
*ﻣﺜﻞ ﺪﺭﻭﻣﺎﺩﺭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﻤﺸﻪ ﺗﻐﺮ ﺩﺍﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺬﺷﺘﻪ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫ ﻮﻟ ﻧﻤﺸﻪ ﺧﺮﺪ ...
*ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﺖ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .‌..
*ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ

ادامه مطلب  

یه چیزایی ...  

ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ...
یه چیزایی اگر بشکنه ﺑﺎ ﻫ ﺴﺒ ﻧﻤﺸﻪ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ*
ﻪ ﺰﺍ ﺍﻪ ﺑﺮﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺸﻪ ﺟَﻤِﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻪ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺘﻮﻧ ﺲ ﺑﺪ ...
*ﻣﺜﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺘﻢ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭ ﻪ ﺑﺎﺪ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﻧﻤﺪﻭﻧ ...
*ﻣﺜﻞ ﺪﺭﻭﻣﺎﺩﺭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﻤﺸﻪ ﺗﻐﺮ ﺩﺍﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺬﺷﺘﻪ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫ ﻮﻟ ﻧﻤﺸﻪ ﺧﺮﺪ ...
*ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﺖ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .‌..
*ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ

ادامه مطلب  

یه چیزایی ...  

ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ...
یه چیزایی اگر بشکنه ﺑﺎ ﻫ ﺴﺒ ﻧﻤﺸﻪ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ*
ﻪ ﺰﺍ ﺍﻪ ﺑﺮﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺸﻪ ﺟَﻤِﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻪ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺘﻮﻧ ﺲ ﺑﺪ ...
*ﻣﺜﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺘﻢ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭ ﻪ ﺑﺎﺪ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﻧﻤﺪﻭﻧ ...
*ﻣﺜﻞ ﺪﺭﻭﻣﺎﺩﺭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﻤﺸﻪ ﺗﻐﺮ ﺩﺍﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺬﺷﺘﻪ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫ ﻮﻟ ﻧﻤﺸﻪ ﺧﺮﺪ ...
*ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﺖ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .‌..
*ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ

ادامه مطلب  

یه چیزایی ...  

ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ...
یه چیزایی اگر بشکنه ﺑﺎ ﻫ ﺴﺒ ﻧﻤﺸﻪ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ*
ﻪ ﺰﺍ ﺍﻪ ﺑﺮﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺸﻪ ﺟَﻤِﺶ ﺮﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻪ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺎ ﻫ ﺰ ﻧﻤﺘﻮﻧ ﺲ ﺑﺪ ...
*ﻣﺜﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺘﻢ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭ ﻪ ﺑﺎﺪ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﻧﻤﺪﻭﻧ ...
*ﻣﺜﻞ ﺪﺭﻭﻣﺎﺩﺭ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﻤﺸﻪ ﺗﻐﺮ ﺩﺍﺩ ...
*ﻣﺜﻞ ﺬﺷﺘﻪ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫ ﻮﻟ ﻧﻤﺸﻪ ﺧﺮﺪ ...
*ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﺖ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .‌..
*ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌ*
ﻪ ﺰﺍ ﺭﻭ

ادامه مطلب  

افضلیت حضرت فاطمه سلام الله علیها بر عایشه در کلام علمای اهل سنت  

اثبات افضلیت حضرت سیدة النساء علیها السلام بر حضرت مریم علیها السلام و عایشه به اقرار علمای سلف العقیده اهل سنت و وهابيت
آلوسی در ذیل آیه 42 آل عمران می نویسد: 
 
- والذی أمیل إلیه- أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حیث إنها بضعة رسول الله صلّى الله تعالى علیه وسلم بل ومن حیثیات أخر أیضا، ولا یعکر على ذلک الأخبار السابقة لجواز أن یراد بها أفضلیة غیرها غلیها من بعض الجهات وبحیثیة من الحیثیات- وبه یجمع بين الآثار- وهذا سائغ عل

ادامه مطلب  

افضلیت حضرت فاطمه سلام الله علیها بر عایشه در کلام علمای اهل سنت  

اثبات افضلیت حضرت سیدة النساء علیها السلام بر حضرت مریم علیها السلام و عایشه به اقرار علمای سلف العقیده اهل سنت و وهابيت
آلوسی در ذیل آیه 42 آل عمران می نویسد: 
 
- والذی أمیل إلیه- أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حیث إنها بضعة رسول الله صلّى الله تعالى علیه وسلم بل ومن حیثیات أخر أیضا، ولا یعکر على ذلک الأخبار السابقة لجواز أن یراد بها أفضلیة غیرها غلیها من بعض الجهات وبحیثیة من الحیثیات- وبه یجمع بين الآثار- وهذا سائغ عل

ادامه مطلب  

افضلیت حضرت فاطمه سلام الله علیها بر عایشه در کلام علمای اهل سنت  

اثبات افضلیت حضرت سیدة النساء علیها السلام بر حضرت مریم علیها السلام و عایشه به اقرار علمای سلف العقیده اهل سنت و وهابيت
آلوسی در ذیل آیه 42 آل عمران می نویسد: 
 
- والذی أمیل إلیه- أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حیث إنها بضعة رسول الله صلّى الله تعالى علیه وسلم بل ومن حیثیات أخر أیضا، ولا یعکر على ذلک الأخبار السابقة لجواز أن یراد بها أفضلیة غیرها غلیها من بعض الجهات وبحیثیة من الحیثیات- وبه یجمع بين الآثار- وهذا سائغ عل

ادامه مطلب  

خط های من ...  

من برای خودم خط هایی دارم...
 
دور بعضی چیزها 
زیر بعضی چیزها
و روی بعضی چیزها 
گاهی خط قرمز  
گاهی خط زرد 
و گاهی خط سبز
دور بعضی آدمها را خط  قرمز کشیده ام 
آنها  که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج میبرند...
حسودها ..خودبين ها  و مهمتر از همه آنها که همیشه به من دروغ گفتند.....
زیر بعضی ها را خط زرد میکشم....
آدمهایی که تکلیفت را با آنها نمیدانی.
مثل فصلها رنگ عوض میکنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان....
✨ @m2gho ✨
روی بعضی چیزها و آدمها  ر

ادامه مطلب  

خط های من ...  

من برای خودم خط هایی دارم...
 
دور بعضی چیزها 
زیر بعضی چیزها
و روی بعضی چیزها 
گاهی خط قرمز  
گاهی خط زرد 
و گاهی خط سبز
دور بعضی آدمها را خط  قرمز کشیده ام 
آنها  که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج میبرند...
حسودها ..خودبين ها  و مهمتر از همه آنها که همیشه به من دروغ گفتند.....
زیر بعضی ها را خط زرد میکشم....
آدمهایی که تکلیفت را با آنها نمیدانی.
مثل فصلها رنگ عوض میکنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان....
✨ @m2gho ✨
روی بعضی چیزها و آدمها  ر

ادامه مطلب  

خط های من ...  

من برای خودم خط هایی دارم...
 
دور بعضی چیزها 
زیر بعضی چیزها
و روی بعضی چیزها 
گاهی خط قرمز  
گاهی خط زرد 
و گاهی خط سبز
دور بعضی آدمها را خط  قرمز کشیده ام 
آنها  که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج میبرند...
حسودها ..خودبين ها  و مهمتر از همه آنها که همیشه به من دروغ گفتند.....
زیر بعضی ها را خط زرد میکشم....
آدمهایی که تکلیفت را با آنها نمیدانی.
مثل فصلها رنگ عوض میکنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان....
✨ @m2gho ✨
روی بعضی چیزها و آدمها  ر

ادامه مطلب  

خط های من ...  

من برای خودم خط هایی دارم...
 
دور بعضی چیزها 
زیر بعضی چیزها
و روی بعضی چیزها 
گاهی خط قرمز  
گاهی خط زرد 
و گاهی خط سبز
دور بعضی آدمها را خط  قرمز کشیده ام 
آنها  که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج میبرند...
حسودها ..خودبين ها  و مهمتر از همه آنها که همیشه به من دروغ گفتند.....
زیر بعضی ها را خط زرد میکشم....
آدمهایی که تکلیفت را با آنها نمیدانی.
مثل فصلها رنگ عوض میکنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان....
✨ @m2gho ✨
روی بعضی چیزها و آدمها  ر

ادامه مطلب  

احوالات (10)  

قدم زنان مسیر فردوسی تا انقلاب را می‌آییم. هیچ چیز بهتر از قدم زدن عصر جمعه در حالی که خورشید می‌رود که در سمت دیگر طلوع کند نیست. این نور خورشید که ابر‌ها را قرمز میکنید و یک رنگ نارنجی زرد-طوری می‌پاشد به خیابان‌های شلوغ تهران. قدم زدن تنها یک صفای دارد. قدم زدن با دوست خوب دوچندان یا چند چندان می‌کند. عموماً لحظاتی که با دوستان خوبم هستم همیشه در ذهنم ثبت می‌شود. صداها، رنگ‌ها، لغات....
با مجتبي قرار گذاشته‌ام که همدیگر را ببينیم. آخرین

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه 60 ص (word)  

تحقیق در مورد کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه 60 ص (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 61

بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سما
گروه : برق و الکترونیک
کارآموزی دوره کاردانی
محل کارآموزی : مرکزمخابرات مهدیه
استاد کارآموزی : خانم دکتر شفیعیان
کارآموز : اعظم عیدی
تابستان 86
تشکر:
در اینجا لازم میدانم از کلیه عزیزانی که به بنده در این دوره کارآموزی کمک نموده اند مخصوصا خانم دکتر شفیعیان ا

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کارآموزی برق (word)  

تحقیق در مورد کارآموزی برق (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 95

واحد کرج
موضوع کارآموزی :
بررسی نیروگاه سیکل ترکیبي شهید رجایی قزوین
استاد :
جناب آقای دکتر پرخیال
کارآموز:
حسین سامانی پور
شماره دانشجویی: 82461433716
فهرست
صفحه
مقدمه
3
مشخصات نیروگاه سیکل ترکیبي شهید رجایی
10

بویلر Boiler

اجزاء تشکیل دهنده بویلر
20
Feed water heater
20
Dearator
23
Economizer
25
Drum
27
Down commer and evaprator
32
Super heater
35
Blow Down
40
Diverter Damper
41

توربين Turbineادامه مطلب  

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (word)  

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبي شهید رجایی قزوین (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 95

واحد کرج
موضوع کارآموزی :
بررسی نیروگاه سیکل ترکیبي شهید رجایی قزوین
استاد :
جناب آقای دکتر پرخیال
کارآموز:
حسین سامانی پور
شماره دانشجویی: 82461433716
فهرست
صفحه
مقدمه
3
مشخصات نیروگاه سیکل ترکیبي شهید رجایی
10

بویلر Boiler

اجزاء تشکیل دهنده بویلر
20
Feed water heater
20
Dearator
23
Economizer
25
Drum
27
Down commer and evapra

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق 17 ص (word)  

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق 17 ص (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21

مدار شماره 1
در مدارهای زیر الف) پتانسیل گره ها ب) جریان شاخه ها ج) توان هر یک از عناصر را بدست آورید. ابتدا برنامه را اجرا کرده وقتی محیط برای کار آماده شد مدار را رسم می کنیم. برای ترسیم مدار از کتابخانه Analog المان R (مقاومت را در محیط ترسیم قرار می دهیم و بعد از آن در همین کتابخانه منبع جـریان وابستـه بـه جریان F را در محـ

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق (word)  

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21

مدار شماره 1
در مدارهای زیر الف) پتانسیل گره ها ب) جریان شاخه ها ج) توان هر یک از عناصر را بدست آورید. ابتدا برنامه را اجرا کرده وقتی محیط برای کار آماده شد مدار را رسم می کنیم. برای ترسیم مدار از کتابخانه Analog المان R (مقاومت را در محیط ترسیم قرار می دهیم و بعد از آن در همین کتابخانه منبع جـریان وابستـه بـه جریان F را در محـیط

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کار آموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن 60 ص (word)  

تحقیق در مورد کار آموزی ترانس های سطح شهر بيجار و اطراف آن 60 ص (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 59

مقدمه :
مطالب گردآوری شده نتایج فعالیت هایی بوده که در طی دوره کارآموزی انجام شده است . در این دوره 30 روزه با بازدید ترانس های سطح شهر بيجار و اطراف آن به همراهی مسئول آن بخش در اداره برق بيجار رفته و مشکلات پیش آمده برای ترانس ها رفع می شد .
که در این بازدیدها با انواع کلیدها ، ترانس ها ، بریکرها ،

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور (word)  

تحقیق در مورد کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 85

مقدمه و تاریخچه مخابرات
در شرکتی که من در آن در طول دورة یک ماه ‌آموزش دیدم ، شرکت مخابرات مرکزی نیشابور بود . نیشابور دارای سه مرکز به نامهای مرکز خیام واقع در چهارراه انقلاب ، مرکز حافظ واقع در خیابان امام میدان حافظ و مرکز قدس واقع در شهرک قدس بلوار دانشگاه این شهر قرار دارد که شماره های 3 و 5 مربوط به مرکز حاف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1