پرورش گل (قهر و آشتی) و خواص درمانی آن  

✅ آشنایی با گل (قهر و آشتی ) و خواص درمانی آن
گل (قهر و آشتی) گیاهی بوته ای،باساقه هایی پر ازخارهای پوشیده و گلهایی صورتی که بومی آمریکای مرکزی و جنوبی ست.
 باطول عمر یک الی چندساله،که جمله خصوصیت بارز این گیاه جمع کردن برگ های خود درصورت (برخورد چیزی به آنهاو یا قرارگیری درمحیطی تاریک یا گرم) که به اصطلاح قهر میکند.وبعداز (4 الی 5) دقیقه برگ های خود را باز میکند.
نیازها گل (قهر و آشتی) :
♻️ خاک: خاک موردنیاز گیاه باید سرشار از موادآلی باشد.وتوجه ب

ادامه مطلب  

پرورش گل (قهر و آشتی) و خواص درمانی آن  

✅ آشنایی با گل (قهر و آشتی ) و خواص درمانی آن
گل (قهر و آشتی) گیاهی بوته ای،باساقه هایی پر ازخارهای پوشیده و گلهایی صورتی که بومی آمریکای مرکزی و جنوبی ست.
 باطول عمر یک الی چندساله،که جمله خصوصیت بارز این گیاه جمع کردن برگ های خود درصورت (برخورد چیزی به آنهاو یا قرارگیری درمحیطی تاریک یا گرم) که به اصطلاح قهر میکند.وبعداز (4 الی 5) دقیقه برگ های خود را باز میکند.
نیازها گل (قهر و آشتی) :
♻️ خاک: خاک موردنیاز گیاه باید سرشار از موادآلی باشد.وتوجه ب

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

زمستانِ بهاری  

من از آنسوی زمستاناز آنسوی تاریکی آمدمتو اینسوی بهارهمسایه ی خورشید بودیمن اهلیِ زمستان بودم و سرما مردِ تاریکی و شب، مسافری تنها بهار اما از تو میشکفت اینجا بانوی موسیقی و گل! پرستوی رها به بند کشیدیم، آزاد شدمبه باد سپردیم، آرام شدمهمقدم شدی، همراه شدم لبخند زدی، بهار شدمگذشته ام را شکافتی شکفتم شکفتیای همه بوی باران تا بهارانشالت را کلاهت رارویایت رافرداهای  فردایت راخودم، مردانه خواهم بافت تنها دستانت

ادامه مطلب  

زمستانِ بهاری  

من از آنسوی زمستاناز آنسوی تاریکی آمدمتو اینسوی بهارهمسایه ی خورشید بودیمن اهلیِ زمستان بودم و سرما مردِ تاریکی و شب، مسافری تنها بهار اما از تو میشکفت اینجا بانوی موسیقی و گل! پرستوی رها به بند کشیدیم، آزاد شدمبه باد سپردیم، آرام شدمهمقدم شدی، همراه شدم لبخند زدی، بهار شدمگذشته ام را شکافتی شکفتم شکفتیای همه بوی باران تا بهارانشالت را کلاهت رارویایت رافرداهای  فردایت راخودم، مردانه خواهم بافت تنها دستانت

ادامه مطلب  

زمستانِ بهاری  

من از آنسوی زمستاناز آنسوی تاریکی آمدمتو اینسوی بهارهمسایه ی خورشید بودیمن اهلیِ زمستان بودم و سرما مردِ تاریکی و شب، مسافری تنها بهار اما از تو میشکفت اینجا بانوی موسیقی و گل! پرستوی رها به بند کشیدیم، آزاد شدمبه باد سپردیم، آرام شدمهمقدم شدی، همراه شدم لبخند زدی، بهار شدمگذشته ام را شکافتی شکفتم شکفتیای همه بوی باران تا بهارانشالت را کلاهت رارویایت رافرداهای  فردایت راخودم، مردانه خواهم بافت تنها دستانت

ادامه مطلب  

زمستانِ بهاری  

من از آنسوی زمستاناز آنسوی تاریکی آمدمتو اینسوی بهارهمسایه ی خورشید بودیمن اهلیِ زمستان بودم و سرما مردِ تاریکی و شب، مسافری تنها بهار اما از تو میشکفت اینجا بانوی موسیقی و گل! پرستوی رها به بند کشیدیم، آزاد شدمبه باد سپردیم، آرام شدمهمقدم شدی، همراه شدم لبخند زدی، بهار شدمگذشته ام را شکافتی شکفتم شکفتیای همه بوی باران تا بهارانشالت را کلاهت رارویایت رافرداهای  فردایت راخودم، مردانه خواهم بافت تنها دستانت

ادامه مطلب  

زمستانِ بهاری  

من از آنسوی زمستاناز آنسوی تاریکی آمدمتو اینسوی بهارهمسایه ی خورشید بودیمن اهلیِ زمستان بودم و سرما مردِ تاریکی و شب، مسافری تنها بهار اما از تو میشکفت اینجا بانوی موسیقی و گل! پرستوی رها به بند کشیدیم، آزاد شدمبه باد سپردیم، آرام شدمهمقدم شدی، همراه شدم لبخند زدی، بهار شدمگذشته ام را شکافتی شکفتم شکفتیای همه بوی باران تا بهارانشالت را کلاهت رارویایت رافرداهای  فردایت راخودم، مردانه خواهم بافت تنها دستانت

ادامه مطلب  

خیلی ساده، با معاون استاندار و طرح مشکل کشاورزان بی زبان  

    همین هفته پیش بود که رفتم پیش حاج آقا و در خواست جمعي از کشاورزا رو نشونشون دادم. اونا خیلی گله مند بودن. بعد سال ها کشاورزی زحمت با یک آب تلخ و شور در یک زمین کویری و تو این هوای داغ بیابون های یزد،  تازه اداره مسکن و شهرسازی به فکر افتاده که بیاد بگه این زمین ها مال منه!!.  
  متن رو آماده کردم و بردم پیش حاج آقا (اعرافی).  گفتم که اینا نه اطلاعات حقوقی دارن و نه راه و چاه اداری بلدند و نه زبون دفاع از خود.... ایشون هم یک متن مفصلی برای استاندا نو

ادامه مطلب  

خیلی ساده، با معاون استاندار و طرح مشکل کشاورزان بی زبان  

    همین هفته پیش بود که رفتم پیش حاج آقا و در خواست جمعي از کشاورزا رو نشونشون دادم. اونا خیلی گله مند بودن. بعد سال ها کشاورزی زحمت با یک آب تلخ و شور در یک زمین کویری و تو این هوای داغ بیابون های یزد،  تازه اداره مسکن و شهرسازی به فکر افتاده که بیاد بگه این زمین ها مال منه!!.  
  متن رو آماده کردم و بردم پیش حاج آقا (اعرافی).  گفتم که اینا نه اطلاعات حقوقی دارن و نه راه و چاه اداری بلدند و نه زبون دفاع از خود.... ایشون هم یک متن مفصلی برای استاندا نو

ادامه مطلب  

خیلی ساده، با معاون استاندار و طرح مشکل کشاورزان بی زبان  

    همین هفته پیش بود که رفتم پیش حاج آقا و در خواست جمعي از کشاورزا رو نشونشون دادم. اونا خیلی گله مند بودن. بعد سال ها کشاورزی زحمت با یک آب تلخ و شور در یک زمین کویری و تو این هوای داغ بیابون های یزد،  تازه اداره مسکن و شهرسازی به فکر افتاده که بیاد بگه این زمین ها مال منه!!.  
  متن رو آماده کردم و بردم پیش حاج آقا (اعرافی).  گفتم که اینا نه اطلاعات حقوقی دارن و نه راه و چاه اداری بلدند و نه زبون دفاع از خود.... ایشون هم یک متن مفصلی برای استاندا نو

ادامه مطلب  

خیلی ساده، با معاون استاندار و طرح مشکل کشاورزان بی زبان  

    همین هفته پیش بود که رفتم پیش حاج آقا و در خواست جمعي از کشاورزا رو نشونشون دادم. اونا خیلی گله مند بودن. بعد سال ها کشاورزی زحمت با یک آب تلخ و شور در یک زمین کویری و تو این هوای داغ بیابون های یزد،  تازه اداره مسکن و شهرسازی به فکر افتاده که بیاد بگه این زمین ها مال منه!!.  
  متن رو آماده کردم و بردم پیش حاج آقا (اعرافی).  گفتم که اینا نه اطلاعات حقوقی دارن و نه راه و چاه اداری بلدند و نه زبون دفاع از خود.... ایشون هم یک متن مفصلی برای استاندا نو

ادامه مطلب  

 

دور مشوبسوزان مرامرا میخوانندزمان خواهد گسستخون ها خواهم ریخت برای خاکم، برای تو، تنها از تو نخواهم گذشتدور مشوبسوزان مرا سینه ام آرامگه توست باز خواهم گشتتیغشان میبُرمتنها مگذار زمان بر چهره ات بتابد تنها تو بتابتنها تو ای تنها ماه مندور مشوبسوزان مراتنهایت نخواهم گذاشتتنها نخواهم ماندچون سرو سایه ات خواهم داشتچون سرو سبزت خواهم داشتباران ها خواهی بارید بهاران خواهی ماند دور مشو بسوزان مراانگشتانم آسمان را میجوید

ادامه مطلب  

 

دور مشوبسوزان مرامرا میخوانندزمان خواهد گسستخون ها خواهم ریخت برای خاکم، برای تو، تنها از تو نخواهم گذشتدور مشوبسوزان مرا سینه ام آرامگه توست باز خواهم گشتتیغشان میبُرمتنها مگذار زمان بر چهره ات بتابد تنها تو بتابتنها تو ای تنها ماه مندور مشوبسوزان مراتنهایت نخواهم گذاشتتنها نخواهم ماندچون سرو سایه ات خواهم داشتچون سرو سبزت خواهم داشتباران ها خواهی بارید بهاران خواهی ماند دور مشو بسوزان مراانگشتانم آسمان را میجوید

ادامه مطلب  

 

دور مشوبسوزان مرامرا میخوانندزمان خواهد گسستخون ها خواهم ریخت برای خاکم، برای تو، تنها از تو نخواهم گذشتدور مشوبسوزان مرا سینه ام آرامگه توست باز خواهم گشتتیغشان میبُرمتنها مگذار زمان بر چهره ات بتابد تنها تو بتابتنها تو ای تنها ماه مندور مشوبسوزان مراتنهایت نخواهم گذاشتتنها نخواهم ماندچون سرو سایه ات خواهم داشتچون سرو سبزت خواهم داشتباران ها خواهی بارید بهاران خواهی ماند دور مشو بسوزان مراانگشتانم آسمان را میجوید

ادامه مطلب  

 

دور مشوبسوزان مرامرا میخوانندزمان خواهد گسستخون ها خواهم ریخت برای خاکم، برای تو، تنها از تو نخواهم گذشتدور مشوبسوزان مرا سینه ام آرامگه توست باز خواهم گشتتیغشان میبُرمتنها مگذار زمان بر چهره ات بتابد تنها تو بتابتنها تو ای تنها ماه مندور مشوبسوزان مراتنهایت نخواهم گذاشتتنها نخواهم ماندچون سرو سایه ات خواهم داشتچون سرو سبزت خواهم داشتباران ها خواهی بارید بهاران خواهی ماند دور مشو بسوزان مراانگشتانم آسمان را میجوید

ادامه مطلب  

 

دور مشوبسوزان مرامرا میخوانندزمان خواهد گسستخون ها خواهم ریخت برای خاکم، برای تو، تنها از تو نخواهم گذشتدور مشوبسوزان مرا سینه ام آرامگه توست باز خواهم گشتتیغشان میبُرمتنها مگذار زمان بر چهره ات بتابد تنها تو بتابتنها تو ای تنها ماه مندور مشوبسوزان مراتنهایت نخواهم گذاشتتنها نخواهم ماندچون سرو سایه ات خواهم داشتچون سرو سبزت خواهم داشتباران ها خواهی بارید بهاران خواهی ماند دور مشو بسوزان مراانگشتانم آسمان را میجوید

ادامه مطلب  

سرما نوش جان کردم!!!  

همین سرماخوردگی ساده نشون میده که چقدر ناتوان و ضعیف هستم ، که نمیتونم ساده ترین و پیش پاافتاده ترین بیماری رو تاب بیارم ... که روح و جسمم داغون شده ... که خالی خالی ام ، که چشم هام رو میبندم و دلم نمیخواد فردا دوباره خورشید طلوع کنه ! که میخوام بخوابم و بخوابم و هیچ وقت بیدار نشم ... خداوندا لطفا مرا بمیران ،دیگه تحمل ندارم...

ادامه مطلب  

سرما نوش جان کردم!!!  

همین سرماخوردگی ساده نشون میده که چقدر ناتوان و ضعیف هستم ، که نمیتونم ساده ترین و پیش پاافتاده ترین بیماری رو تاب بیارم ... که روح و جسمم داغون شده ... که خالی خالی ام ، که چشم هام رو میبندم و دلم نمیخواد فردا دوباره خورشید طلوع کنه ! که میخوام بخوابم و بخوابم و هیچ وقت بیدار نشم ... خداوندا لطفا مرا بمیران ،دیگه تحمل ندارم...

ادامه مطلب  

از پیچدگی به سادگی؛ داستان من  

اواخر سال سوم دبیرستان با جنبش مینیمالیسم آشنا شدم. راجع به آن کمی مطالعه کردم و جذبش شدم. مینیمالیسم از ساده تر زندگی کردن سخن می گفت و از اینکه زندگی امروزي چقدر شلوغ و پراسترس است. راه حلش مثل خودش ساده بود؛ حالا که زندگی شلوغ است، دیگر ما شلوغ ترش نکنیم. مینیمالیسم دعوت می کرد وسایلی که نیاز نداریم را اهدا کنیم، یا اینکه فقط چیزهایی را بخریم که حقیقتاً به آن ها نیاز داریم یا واقعاً حالمان را خوش می کنند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

افطاری ساده  

با توجه به تاکیدات مقام عظمای ولایت امام خامنه ای جوانان بسیجی کانون تخصصی ایثار و شهادت در ماه مبارک رمضان با همکاری دیگر جوانان مسجدی ، 5 ایستگاه افطاری ساده را راه اندازی نمودند که در مجموع 8000 پرس افطاری ساده توزیع گردید.

ادامه مطلب  

امین رستمی.....شمال  

هنوز زنگ میزنم به تلفن خاموش بعد یه سال جات خالی من بازم دارم تنها میرم شمال
جاده ها دلشون تنگه واشه ما دوتا عشق من برگرد من نیستم مال این بازیا
بت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز
بت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز
یه لحظش یه ساله یه سالو چجور طاقت آورد دلت عشق من خب بیا بگو چی بوده مشکلت
چی شده مگه میشه تموم بشه اون قد عشق از دلت چجوری یه دفعه یهو پر زتد عشق
بت وابستم هنوز به تو دل ب

ادامه مطلب  

امین رستمی.....شمال  

هنوز زنگ میزنم به تلفن خاموش بعد یه سال جات خالی من بازم دارم تنها میرم شمال
جاده ها دلشون تنگه واشه ما دوتا عشق من برگرد من نیستم مال این بازیا
بت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز
بت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز
یه لحظش یه ساله یه سالو چجور طاقت آورد دلت عشق من خب بیا بگو چی بوده مشکلت
چی شده مگه میشه تموم بشه اون قد عشق از دلت چجوری یه دفعه یهو پر زتد عشق
بت وابستم هنوز به تو دل ب

ادامه مطلب  

امین رستمی.....شمال  

هنوز زنگ میزنم به تلفن خاموش بعد یه سال جات خالی من بازم دارم تنها میرم شمال
جاده ها دلشون تنگه واشه ما دوتا عشق من برگرد من نیستم مال این بازیا
بت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز
بت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز
یه لحظش یه ساله یه سالو چجور طاقت آورد دلت عشق من خب بیا بگو چی بوده مشکلت
چی شده مگه میشه تموم بشه اون قد عشق از دلت چجوری یه دفعه یهو پر زتد عشق
بت وابستم هنوز به تو دل ب

ادامه مطلب  

روزهای خوب با دوست  

مدتی بود که در کنارش سپری میکردم . شاید موفق بنامش . ولی فرار تر از ان است چیزی شبیه تلاش ثمر بخش ، کسی که عادت کرده خوب زندگی کنه برای خودش ، خوده خود ارامش . 
در ارتباط بودن با هاش بیشتر توشیقم میکنه بهم انگیزه میده برای تلاش کردم و رفتن . باید یه جوری برم نزدیک تر بهش . بیشتر باهم وقت بگذرونیم هرچقدر از فاطله دور . 
بهم انگیزه مبده واسه کار کردن واسه رفتن . اوضاع خوب . بهترم میشه من مطمنم همه چی خوب پیش میره . اگه من خودم باشم . بیشتر با خودم باشم و

ادامه مطلب  

روزهای خوب با دوست  

مدتی بود که در کنارش سپری میکردم . شاید موفق بنامش . ولی فرار تر از ان است چیزی شبیه تلاش ثمر بخش ، کسی که عادت کرده خوب زندگی کنه برای خودش ، خوده خود ارامش . 
در ارتباط بودن با هاش بیشتر توشیقم میکنه بهم انگیزه میده برای تلاش کردم و رفتن . باید یه جوری برم نزدیک تر بهش . بیشتر باهم وقت بگذرونیم هرچقدر از فاطله دور . 
بهم انگیزه مبده واسه کار کردن واسه رفتن . اوضاع خوب . بهترم میشه من مطمنم همه چی خوب پیش میره . اگه من خودم باشم . بیشتر با خودم باشم و

ادامه مطلب  

روزهای خوب با دوست  

مدتی بود که در کنارش سپری میکردم . شاید موفق بنامش . ولی فرار تر از ان است چیزی شبیه تلاش ثمر بخش ، کسی که عادت کرده خوب زندگی کنه برای خودش ، خوده خود ارامش . 
در ارتباط بودن با هاش بیشتر توشیقم میکنه بهم انگیزه میده برای تلاش کردم و رفتن . باید یه جوری برم نزدیک تر بهش . بیشتر باهم وقت بگذرونیم هرچقدر از فاطله دور . 
بهم انگیزه مبده واسه کار کردن واسه رفتن . اوضاع خوب . بهترم میشه من مطمنم همه چی خوب پیش میره . اگه من خودم باشم . بیشتر با خودم باشم و

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 21 سریال گمشدگان  

دانلود قسمت 21 سریال گمشدگان
بازیگران سریال گمشدگان:پژمان بازغی،بهنام تشکر، کورش تهامی، پرویز پورحسینی، ستاره اسکندری،
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، مهتاج نجومی، فریبا نادری، سعید داخ، روشنک
گرامی، کتانه افشاری نژاد، بهاران بنی احمدی، حسن تسعیری، مهرداد ضیایی،
ادوین راستاد، رامین ناصر نصیر، پاشا رستمی،  مینا دلشاد، یاسر جعفری، سارا
مهدوی، آرزو ابی زاده، محمود جعفری

خلاصه سریال گمشدگان:داستان سریال گمشدگان درباره دختر جوانی به نا

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 20 سریال گمشدگان 8 شهریور  

دانلود قسمت 20 سریال گمشدگان 8 شهریور
بازیگران سریال گمشدگان:پژمان بازغی،بهنام تشکر، کورش تهامی، پرویز پورحسینی، ستاره اسکندری،
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، مهتاج نجومی، فریبا نادری، سعید داخ، روشنک
گرامی، کتانه افشاری نژاد، بهاران بنی احمدی، حسن تسعیری، مهرداد ضیایی،
ادوین راستاد، رامین ناصر نصیر، پاشا رستمی،  مینا دلشاد، یاسر جعفری، سارا
مهدوی، آرزو ابی زاده، محمود جعفری

خلاصه سریال گمشدگان:داستان سریال گمشدگان درباره دختر جو

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 17 سریال گمشدگان 5 شهریور  

دانلود قسمت 17 سریال گمشدگان 5 شهریور
بازیگران سریال گمشدگان:پژمان بازغی،بهنام تشکر، کورش تهامی، پرویز پورحسینی، ستاره اسکندری،
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، مهتاج نجومی، فریبا نادری، سعید داخ، روشنک
گرامی، کتانه افشاری نژاد، بهاران بنی احمدی، حسن تسعیری، مهرداد ضیایی،
ادوین راستاد، رامین ناصر نصیر، پاشا رستمی،  مینا دلشاد، یاسر جعفری، سارا
مهدوی، آرزو ابی زاده، محمود جعفری

خلاصه سریال گمشدگان:داستان سریال گمشدگان درباره دختر جو

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 19 سریال گمشدگان 7 شهریور  

دانلود قسمت 19 سریال گمشدگان 7 شهریور
بازیگران سریال گمشدگان:پژمان بازغی،بهنام تشکر، کورش تهامی، پرویز پورحسینی، ستاره اسکندری،
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، مهتاج نجومی، فریبا نادری، سعید داخ، روشنک
گرامی، کتانه افشاری نژاد، بهاران بنی احمدی، حسن تسعیری، مهرداد ضیایی،
ادوین راستاد، رامین ناصر نصیر، پاشا رستمی،  مینا دلشاد، یاسر جعفری، سارا
مهدوی، آرزو ابی زاده، محمود جعفری

خلاصه سریال گمشدگان:داستان سریال گمشدگان درباره دختر جو

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 18 سریال گمشدگان 6 شهریور  

دانلود قسمت 18 سریال گمشدگان 6 شهریور
بازیگران سریال گمشدگان:پژمان بازغی،بهنام تشکر، کورش تهامی، پرویز پورحسینی، ستاره اسکندری،
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، مهتاج نجومی، فریبا نادری، سعید داخ، روشنک
گرامی، کتانه افشاری نژاد، بهاران بنی احمدی، حسن تسعیری، مهرداد ضیایی،
ادوین راستاد، رامین ناصر نصیر، پاشا رستمی،  مینا دلشاد، یاسر جعفری، سارا
مهدوی، آرزو ابی زاده، محمود جعفری

خلاصه سریال گمشدگان:داستان سریال گمشدگان درباره دختر جو

ادامه مطلب  

بزرگ یا بزرگتر؟....  

- ای کاش غصه هام، به اندازه گم شدن دکمه کوچک پاپیونی شکل روی کفشم، کوچک بودند و بی اهمیت....* خدایا، پناه بر تو اگر روزي بیاید از بزرگی و  لاینحل بودن غصه ها، بگویم کاش مشکلاتم، به اندازه امروز حال کوچک باشند...... دبستان بودم که کفش عیدم، مشکی ساده بود با یک دکمه پاپیونی مشکی خیلی کوچک روی آن. چند روز بعد از پوشیدنش، یکی از آن پاپیونها افتاد و هنوز یادم هست که چقدر دنبالش گشتم و پیدا نشد و تا چند روز غصه خوردم از ناهماهنگی دو تا کفش و زشت شدن یکی

ادامه مطلب  

بزرگ یا بزرگتر؟....  

- ای کاش غصه هام، به اندازه گم شدن دکمه کوچک پاپیونی شکل روی کفشم، کوچک بودند و بی اهمیت....* خدایا، پناه بر تو اگر روزي بیاید از بزرگی و  لاینحل بودن غصه ها، بگویم کاش مشکلاتم، به اندازه امروز حال کوچک باشند...... دبستان بودم که کفش عیدم، مشکی ساده بود با یک دکمه پاپیونی مشکی خیلی کوچک روی آن. چند روز بعد از پوشیدنش، یکی از آن پاپیونها افتاد و هنوز یادم هست که چقدر دنبالش گشتم و پیدا نشد و تا چند روز غصه خوردم از ناهماهنگی دو تا کفش و زشت شدن یکی

ادامه مطلب  

بزرگ یا بزرگتر؟....  

- ای کاش غصه هام، به اندازه گم شدن دکمه کوچک پاپیونی شکل روی کفشم، کوچک بودند و بی اهمیت....* خدایا، پناه بر تو اگر روزي بیاید از بزرگی و  لاینحل بودن غصه ها، بگویم کاش مشکلاتم، به اندازه امروز حال کوچک باشند...... دبستان بودم که کفش عیدم، مشکی ساده بود با یک دکمه پاپیونی مشکی خیلی کوچک روی آن. چند روز بعد از پوشیدنش، یکی از آن پاپیونها افتاد و هنوز یادم هست که چقدر دنبالش گشتم و پیدا نشد و تا چند روز غصه خوردم از ناهماهنگی دو تا کفش و زشت شدن یکی

ادامه مطلب  

واکسیناسیون دیجیتالی  

تا همین 20 سال پیش تلفن همراه هیچ جایی در زندگی ما نداشت. باورش شاید اگر 100 سال دیگر بگذرد برای آیندگان سخت باشد! این که هر کدام از ما چقدر با آن کار می کنیم و چه زمانی را با آن می گذرانیم در گیر و دار شبکه های اجتماعی گم شده است.شبکه هایی که البته حسن هایی هم دارند، اما شاید بزرگترین عیب شان اعتیاد به آن هاست. 30 ثانیه فکر کنیم که امروز چقدر لازم داشتیم با گوشی کار کنیم، آن وقت می فهمیم که خیلی از این وقت ها را بی خودی از دست داده ایم. من خودم دیروز ک

ادامه مطلب  

واکسیناسیون دیجیتالی  

تا همین 20 سال پیش تلفن همراه هیچ جایی در زندگی ما نداشت. باورش شاید اگر 100 سال دیگر بگذرد برای آیندگان سخت باشد! این که هر کدام از ما چقدر با آن کار می کنیم و چه زمانی را با آن می گذرانیم در گیر و دار شبکه های اجتماعی گم شده است.شبکه هایی که البته حسن هایی هم دارند، اما شاید بزرگترین عیب شان اعتیاد به آن هاست. 30 ثانیه فکر کنیم که امروز چقدر لازم داشتیم با گوشی کار کنیم، آن وقت می فهمیم که خیلی از این وقت ها را بی خودی از دست داده ایم. من خودم دیروز ک

ادامه مطلب  

سین مثل ساده‌لوح  

دیروز نه پریروز یه بنده‌خدا بهم گفت "تو با این طرز تفکرت که همه رو مثل خودت صاف و ساده می‌بینی، به درد سیاست نمی‌خوری!"*
این حرف بعد از کلی تحلیل سیاسی راجع به قضایای مجلس و حرم امام و انفجار کابل و احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا و نقش اسرائیل تو آمریکا و و و... زده شد. همه‌ی این حرفا رو اون بنده‌خدا زد و من با حالت بهت فقط سوال می‌پرسیدم و می‌گفتم اگه اینیه که شما میگی پس چرا این! آخه مثل این حرفا رو نشنیده بودم.
حالا از قسمت سیاسی که قابل

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید مهدی حسینی و امین حسام به نام ساده ی فوق العاده  

دانلود آهنگ جدید مهدی حسینی و امین حسام به نام ساده ی فوق العاده
دانلود آهنگ مهدی حسینی و امین حسام به نام ساده ی فوق العاده، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای ساده ی فوق العاده با صدای مهدی حسینی و امین حسام از شب صدا
Download Ahang Jadid Mehdi Hosseini Ft Amin Hesam - Sadeye Fogholadeh

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

چند توصیه ی ساده برای افزایش امنیت سایت  

چند توصیه ی ساده برای افزایش امنیت سایت
 
به نام خدا.
امروز میخواهیم در مورد امنیت وبسایت ها با شما صحبت کنیم!
امنیت در هر کسب و کاری یک عامل مهم و تاثیر گذار هستش و اگر رعایت نشود ، زیان زیادی می رساند.
امنیت در کسب و کار های اینترنتی نیز وجود دارد؛ تا اطلاعات محرمانه ی شرکت ها درز پیدا نکند.
خب توجه شما را جلب می کنیم به آمار هک وبسایت ها :
     
 در این مقاله در مورد امنیت سایت های وردپرسی بحث میشود.
متاسفانه در دوره های اخیر سایت های وردپرس زی

ادامه مطلب  

چند توتون مساوی است با چند پیپ  

چند توتون مساوی است با چند پیپ اگر
قرار باشه دنیای دلنشین توتون های ساده رو درک کنید حداقل دو پیپ البته
بسته به نوع استفاده و اگر زیاد می خواهید پیپ بکشید همان استاندارد
دوازده پیپ و اگر می خواهید معطر هم استفاده کنید در پیپی که ساده کشیدید
معطر نکشید و برعکس لطفا دسته بندی کنید و منظم باشید.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شعر شهادت امام جواد ع  

تا میان
حجره ی غم روح ایمان کشته شد
آیه آیه خط به خط معنای قران کشته شد

کشته از
زهر جفا چون شد امام عاشقان
الگوی جود و سخا و فضل و احسان کشته شد

فصل فصل
این جهان یکباره شد فصل خزان
چون که بعد از حضرتش فصل بهاران کشته شد

چهره ی اهل
جهان یکباره رنگ غم گرفت
خنده از داغش روی لبهای خندان کشته شد

زندگی ها
مردگی شد بعد روز واقعه
جان ز تن ها پر کشید و روح انسان کشته شد

چشمه ها
خشکید و گلها یک به یک پژمرده شد
دشت ها آتش گرفت و باغ و بستان کشته شد

از جفای

ادامه مطلب  

تهیه استارتر و مایه پنیر (word)  

تهیه استارتر و مایه پنیر (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحه :18 تهیه استارتر و مایه پنیر : استاتر : شامل میکروارگانیسم های فروفیل و ترموفیل می باشد. در مجموع استارتر برای کاهش PH و ایجاد آروما و طعم مناسب پنیر به مور استفاده قرار می گیرد. میکرو ارگانیسم های فروفیل تولید دی استیل می کنند که باعث طعم و عطر کره ای در پنیر می شود. استارترهای ترموفیل در تولید اسید بیشتر نقش دارند و باعث کاهش PH ژنتیت می شود که محیط مناسب را جهت فعالیت دنت به وجود م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1