عطر لحظه هاي حقيقت  

درشهر دلباغ ستاره ایستمن شعر چیده اماز شهر آرزوبه شهر دل پلی ستراهی ست تا بهاریک کوچه تا بهشتآیینه های سرخاز اشکهای عشقگلهای بیدرنگدر لحظه های تبسموقتی خدای نوریک پنجره به دل گشودصبحآوازتازه ایاز آسمان سروداز شهر دلیک جام چیده امکه عطر لحظه های حقیقت در او رهاست

ادامه مطلب  

عطر لحظه هاي حقيقت  

درشهر دلباغ ستاره ایستمن شعر چیده اماز شهر آرزوبه شهر دل پلی ستراهی ست تا بهاریک کوچه تا بهشتآیینه های سرخاز اشکهای عشقگلهای بیدرنگدر لحظه های تبسموقتی خدای نوریک پنجره به دل گشودصبحآوازتازه ایاز آسمان سروداز شهر دلیک جام چیده امکه عطر لحظه های حقیقت در او رهاست

ادامه مطلب  

عطر لحظه هاي حقيقت  

درشهر دلباغ ستاره ایستمن شعر چیده اماز شهر آرزوبه شهر دل پلی ستراهی ست تا بهاریک کوچه تا بهشتآیینه های سرخاز اشکهای عشقگلهای بیدرنگدر لحظه های تبسموقتی خدای نوریک پنجره به دل گشودصبحآوازتازه ایاز آسمان سروداز شهر دلیک جام چیده امکه عطر لحظه های حقیقت در او رهاست

ادامه مطلب  

بوی باران  

باز باران می چکد بر برگهای دفترم
‎قطره هایش واژه های خسته را جان میدهند
من به باران زنده میسازم گل احساس را
‎از همین رو شعرهایم بوی باران میدهند
‎اهل پاییزم ولی سرسبزی ام بی انتهاست
‎هر بهار از نو شکوفا می شود اندیشه ام
‎الفتی دیرینه دارم با هجوم گردباد
‎یخ نمی بندد زمستان شاخ و برگ و ریشه ام
‎در دلم آتشفشان بر دامنم گلهای سرخ
‎وای از آن روزی که داغ من بسوزاند زمین
‎بستر عمر من از افسوس و از حسرت تهی ست
‎‎من نخواهم گشت با اندوه غربت همن

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

میشناسمش...!!!  

زنی را می شناسم من  که در یک گوشه ی خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش خسته و محزون امیدش در ته فرداست زنی هم زیر لب گوید گریزانم از این خانه ولی از خود چنین  پرسد: چه کس موهای طفلم را پس از من می زند شانه؟ زنی  با تار تنهایی لباس تور می بافد زنی در کنج تاریکی نماز نور می خواند  زنی خو کرده با زنجیر زنی مانوس با زندان تمام سهم او اینست نگاه س

ادامه مطلب  

برایت خواهم سرود ...  

برایت؛خواهم سرودازنزدیکی سقف آسمانبه کف اتاقم...از سایه ی ابرهای سپیدتا سایه ی گرم دستانم...برایت از سرو و صنوبر و سپیدارخواهم گفتاز استقامتاز پیروزی خورشید؛در جدال با ابرهای سیاهو شب که مارا درخلوتشجایی نیست...از جاده هاییکه قراراست روبه خوشبختی باشند...راستیدیروز شمعدانی باغچه می گفتپای خاکش گل شبدر روییده و شبدر همیشه نیک است...دیوانهبه من نخندمن فریاد را نم نم اشک ریخته امو سکوت رابا لبهای تفتیدهفریاد زدم...کسی پای دردم نبودمن پای در

ادامه مطلب  

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان  

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان:۱. ما جزئى از طبیعت هستیم نه رئیس آن۲. ما هیچ گاه گیاهى را با ریشه از خاک نمی‌کنیم.۳. ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جابه جا نمى کنیم.۴. ما در فصل بهار، آرام روى زمین قدم بر مى‌داریم، چون مادر طبیعت باردار است.۵. ما هرگز به درختان آسیب نمى رسانیم ، ما فقط درختان پیر و خشک را قطع مى کنیم و قبل از قطع کردن، براى آرامش روحش دعا مى‌کنیم.۶. حتى حیواناتى که براى مایحتاج غذایى در حد نیاز از آنها استفاده مى کنیم را نی

ادامه مطلب  

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان  

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان:۱. ما جزئى از طبیعت هستیم نه رئیس آن۲. ما هیچ گاه گیاهى را با ریشه از خاک نمی‌کنیم.۳. ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جابه جا نمى کنیم.۴. ما در فصل بهار، آرام روى زمین قدم بر مى‌داریم، چون مادر طبیعت باردار است.۵. ما هرگز به درختان آسیب نمى رسانیم ، ما فقط درختان پیر و خشک را قطع مى کنیم و قبل از قطع کردن، براى آرامش روحش دعا مى‌کنیم.۶. حتى حیواناتى که براى مایحتاج غذایى در حد نیاز از آنها استفاده مى کنیم را نی

ادامه مطلب  

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان  

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان:۱. ما جزئى از طبیعت هستیم نه رئیس آن۲. ما هیچ گاه گیاهى را با ریشه از خاک نمی‌کنیم.۳. ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جابه جا نمى کنیم.۴. ما در فصل بهار، آرام روى زمین قدم بر مى‌داریم، چون مادر طبیعت باردار است.۵. ما هرگز به درختان آسیب نمى رسانیم ، ما فقط درختان پیر و خشک را قطع مى کنیم و قبل از قطع کردن، براى آرامش روحش دعا مى‌کنیم.۶. حتى حیواناتى که براى مایحتاج غذایى در حد نیاز از آنها استفاده مى کنیم را نی

ادامه مطلب  

یادی از شهدا در روز تجلیل از شهدا  

شهدای میگونکجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی22 اسفند سالروز تجلیل از شهدا در تقویم کشور است. چگونه می توان از شهید تجلیل کرد، کسی که در اوج جوانی با تمام داشته هایش، مالش، فرزندش راهی جبهه می شود و از عزیز ترین هایش که اول از همه جان شیرینش است می گذرد. جانش را در کف اخلاص گرفته و خون پاکش را بر خاک وطن ریخته و خود آسمانی می شود. مصداق آیه ی "شهدا عند ربهم یرزقون" می شوند و در قهقهه ی مستانه شان سرود رهایی می سرایند و خود از هرچه ر

ادامه مطلب  

یادی از شهدا در روز تجلیل از شهدا  

شهدای میگونکجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی22 اسفند سالروز تجلیل از شهدا در تقویم کشور است. چگونه می توان از شهید تجلیل کرد، کسی که در اوج جوانی با تمام داشته هایش، مالش، فرزندش راهی جبهه می شود و از عزیز ترین هایش که اول از همه جان شیرینش است می گذرد. جانش را در کف اخلاص گرفته و خون پاکش را بر خاک وطن ریخته و خود آسمانی می شود. مصداق آیه ی "شهدا عند ربهم یرزقون" می شوند و در قهقهه ی مستانه شان سرود رهایی می سرایند و خود از هرچه ر

ادامه مطلب  

وقتی حرف زدنم گل می کنه  

امروز صبح ساعت شش با داداشم سوار اتوبوس بودیم. همین که سوار شدیم چراغا رو خاموش کردند. داداشم گفت اگه صحبت کنی مردم ناراحت می شن. اما من تازه از خواب بیدار شده بودم و خیلی هم سرحال. تازه حرف زدنم گل کرده بود. دلم می خواست راجع به همه چیز نظر بدم و صحبت کنیم و خاطره تعریف کنم. دیشب هم حالم اول شب خوب نبود هی می گفتم دلم گرفته. بعد یه دوش گرفتم و حالم خوب شد. همش حرف می زدم و در حالی که می گفتن می خوایم بخوابیم من سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید رو می خو

ادامه مطلب  

وقتی حرف زدنم گل می کنه  

امروز صبح ساعت شش با داداشم سوار اتوبوس بودیم. همین که سوار شدیم چراغا رو خاموش کردند. داداشم گفت اگه صحبت کنی مردم ناراحت می شن. اما من تازه از خواب بیدار شده بودم و خیلی هم سرحال. تازه حرف زدنم گل کرده بود. دلم می خواست راجع به همه چیز نظر بدم و صحبت کنیم و خاطره تعریف کنم. دیشب هم حالم اول شب خوب نبود هی می گفتم دلم گرفته. بعد یه دوش گرفتم و حالم خوب شد. همش حرف می زدم و در حالی که می گفتن می خوایم بخوابیم من سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید رو می خو

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام دو راهی (بیکلام)  

دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام دو راهی (بيکلام) با کیفیت اورجینالDownload New Music By Mohsen Yeganeh | Do Rahi (BiKalam)دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام دو راهی (بيکلام)Do Rahi (BiKalam) , Mohsen Yeganeh , دانلود آهنگ جدید محسن یگانه , دانلود آهنگ دو راهی (بيکلام) از محسن یگانه , دانلود آهنگ دو راهی (بيکلام) محسن یگانه , دانلود آهنگ محسن یگانه دو راهی (بيکلام) , دانلود آهنگهای محسن یگانه , دو راهی (بيکلام) , متن آ

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام دو راهی (بیکلام)  

دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام دو راهی (بيکلام) با کیفیت اورجینالDownload New Music By Mohsen Yeganeh | Do Rahi (BiKalam)دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام دو راهی (بيکلام)Do Rahi (BiKalam) , Mohsen Yeganeh , دانلود آهنگ جدید محسن یگانه , دانلود آهنگ دو راهی (بيکلام) از محسن یگانه , دانلود آهنگ دو راهی (بيکلام) محسن یگانه , دانلود آهنگ محسن یگانه دو راهی (بيکلام) , دانلود آهنگهای محسن یگانه , دو راهی (بيکلام) , متن آ

ادامه مطلب  

تو فقط بمان ...  

تو بمان ببین که شب ها برایت لالایى خواهم خواند تو بمان،ببین که موهایت را شانه خواهم زدببین که هر روز جیب هایت را پر از یاس خواهم کردکه با تو در اطاقم تانگو خواهم رقصیداز پشت تلفن برایت آواز خواهم خواهندلاى کتاب هایت نامه خواهم گذاشتو براى هر بار لبخندت شعر خواهم سرودتو فقط بمان،تمام عاشقانه هایش با منتو فقط بمان..."فرزانه صدهزارى" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تو فقط بمان ...  

تو بمان ببین که شب ها برایت لالایى خواهم خواند تو بمان،ببین که موهایت را شانه خواهم زدببین که هر روز جیب هایت را پر از یاس خواهم کردکه با تو در اطاقم تانگو خواهم رقصیداز پشت تلفن برایت آواز خواهم خواهندلاى کتاب هایت نامه خواهم گذاشتو براى هر بار لبخندت شعر خواهم سرودتو فقط بمان،تمام عاشقانه هایش با منتو فقط بمان..."فرزانه صدهزارى" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

رؤيا  

آمده بودی
از مهربان ترین سمت آسمان
با رنگین کمانی
هزار رنگ
دو ماه سر به زیر
لحظه لحظه
پشت پلک های نقره ایت
طلوع می کردند
 
صدایت
سکوت سنگ های کوچه را
نمی شکست
صدایت
مسیر سبز ساقه ها را
نمی برید
صدایت
تپش پاک نسیمی بود
که از متانت کوه می آمد
از طراوت دشت
 
دست هایت
پر از آواز زندگی بود
پر از سلام و صبوری
پر از جوانه های جوانی
...
و آب و درخت و سنگ
در موسیقی نفس هایت
جان می گرفتند
آمده بودی
...
 
نشستی
زیر درختی
که تنها من
می توانستم ببین

ادامه مطلب  

رؤيا  

آمده بودی
از مهربان ترین سمت آسمان
با رنگین کمانی
هزار رنگ
دو ماه سر به زیر
لحظه لحظه
پشت پلک های نقره ایت
طلوع می کردند
 
صدایت
سکوت سنگ های کوچه را
نمی شکست
صدایت
مسیر سبز ساقه ها را
نمی برید
صدایت
تپش پاک نسیمی بود
که از متانت کوه می آمد
از طراوت دشت
 
دست هایت
پر از آواز زندگی بود
پر از سلام و صبوری
پر از جوانه های جوانی
...
و آب و درخت و سنگ
در موسیقی نفس هایت
جان می گرفتند
آمده بودی
...
 
نشستی
زیر درختی
که تنها من
می توانستم ببین

ادامه مطلب  

رؤيا  

آمده بودی
از مهربان ترین سمت آسمان
با رنگین کمانی
هزار رنگ
دو ماه سر به زیر
لحظه لحظه
پشت پلک های نقره ایت
طلوع می کردند
 
صدایت
سکوت سنگ های کوچه را
نمی شکست
صدایت
مسیر سبز ساقه ها را
نمی برید
صدایت
تپش پاک نسیمی بود
که از متانت کوه می آمد
از طراوت دشت
 
دست هایت
پر از آواز زندگی بود
پر از سلام و صبوری
پر از جوانه های جوانی
...
و آب و درخت و سنگ
در موسیقی نفس هایت
جان می گرفتند
آمده بودی
...
 
نشستی
زیر درختی
که تنها من
می توانستم ببین

ادامه مطلب  

رؤيا  

آمده بودی
از مهربان ترین سمت آسمان
با رنگین کمانی
هزار رنگ
دو ماه سر به زیر
لحظه لحظه
پشت پلک های نقره ایت
طلوع می کردند
 
صدایت
سکوت سنگ های کوچه را
نمی شکست
صدایت
مسیر سبز ساقه ها را
نمی برید
صدایت
تپش پاک نسیمی بود
که از متانت کوه می آمد
از طراوت دشت
 
دست هایت
پر از آواز زندگی بود
پر از سلام و صبوری
پر از جوانه های جوانی
...
و آب و درخت و سنگ
در موسیقی نفس هایت
جان می گرفتند
آمده بودی
...
 
نشستی
زیر درختی
که تنها من
می توانستم ببین

ادامه مطلب  

رؤيا  

آمده بودی
از مهربان ترین سمت آسمان
با رنگین کمانی
هزار رنگ
دو ماه سر به زیر
لحظه لحظه
پشت پلک های نقره ایت
طلوع می کردند
 
صدایت
سکوت سنگ های کوچه را
نمی شکست
صدایت
مسیر سبز ساقه ها را
نمی برید
صدایت
تپش پاک نسیمی بود
که از متانت کوه می آمد
از طراوت دشت
 
دست هایت
پر از آواز زندگی بود
پر از سلام و صبوری
پر از جوانه های جوانی
...
و آب و درخت و سنگ
در موسیقی نفس هایت
جان می گرفتند
آمده بودی
...
 
نشستی
زیر درختی
که تنها من
می توانستم ببین

ادامه مطلب  

رؤيا  

آمده بودی
از مهربان ترین سمت آسمان
با رنگین کمانی
هزار رنگ
دو ماه سر به زیر
لحظه لحظه
پشت پلک های نقره ایت
طلوع می کردند
 
صدایت
سکوت سنگ های کوچه را
نمی شکست
صدایت
مسیر سبز ساقه ها را
نمی برید
صدایت
تپش پاک نسیمی بود
که از متانت کوه می آمد
از طراوت دشت
 
دست هایت
پر از آواز زندگی بود
پر از سلام و صبوری
پر از جوانه های جوانی
...
و آب و درخت و سنگ
در موسیقی نفس هایت
جان می گرفتند
آمده بودی
...
 
نشستی
زیر درختی
که تنها من
می توانستم ببین

ادامه مطلب  

از نگاه دیگران  

سرود نور
ز تیر غم شکسته ام، شتاب کن به چاره ام
که تن به مرگ می دهد دل هزارپاره ام
شتاب کن که دیو غم ز هر کرانه بشنود
سرود نور در شب تولد دوباره ام
نشسته ام در انتظار چشم آسمانی ات
که پر شوم ز کهکشان، اگرچه بی ستاره ام
شمیم خنده ی تو را اگر ز باد بشنوم
از آب نرم تر شوم، اگرچه سنگ خاره ام [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مناسب ترين زمان براي تور تايلند چه فصلي مي باشد  

مسافرتو  تور لحظه آخری تایلند یکی از
توجهات بااهمیت اقتصادی در حکومت پادشاهی کشور
تایلند می باشد. مرکز توریستی سرزمین تایلند (TAT)
با استفاده از سرود کشور تایلند شگفت انگیز درپی زیادکردن این درآمد و معرفی کشور تایلند در
کل جهان است.از علل زیادشدن
توریست در کشور تایلند فضای سیاسی پایدار و
پیشرفت روزافزون تایلند می باشد.تایلند به عنوان یک چهار راه حمل و نقل هوایی بین
المللی شناخته می شود.ساخت هتل های مدرن و پرستاره و همچنین صنایع خرده ف

ادامه مطلب  

"گزارش رونمایی کتاب درخونگاه "  

رونمایی کتاب "درخونگاه" اثر "پونه شاهی" با مدیریت خانم لیلا زنده دلان در تاریخ ٥بهمن ماه١٣٩٦در تالار ادیب اداره ارشاد شهرستان نیشابور انجام شددر رونمایی فوق رئیس اداره ارشاد جناب آقای کرخی و نویسندگان و شاعران و فرهیختگان و اساتید محترم شهرستان نیشابور حضور داشتند . برنامه راس ساعت ١٨:١٠ دقیقه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سپس پخش سرود ملی آغاز شد .سخنرانی توسط سخنرانان فرهیخته آقایان :دکتر مهدی نوروز معاونت دانشجویی دانشگاه آز

ادامه مطلب  

"گزارش رونمایی کتاب درخونگاه "  

رونمایی کتاب "درخونگاه" اثر "پونه شاهی" با مدیریت خانم لیلا زنده دلان در تاریخ ٥بهمن ماه١٣٩٦در تالار ادیب اداره ارشاد شهرستان نیشابور انجام شددر رونمایی فوق رئیس اداره ارشاد جناب آقای کرخی و نویسندگان و شاعران و فرهیختگان و اساتید محترم شهرستان نیشابور حضور داشتند . برنامه راس ساعت ١٨:١٠ دقیقه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سپس پخش سرود ملی آغاز شد .سخنرانی توسط سخنرانان فرهیخته آقایان :دکتر مهدی نوروز معاونت دانشجویی دانشگاه آز

ادامه مطلب  

"گزارش رونمایی کتاب درخونگاه "  

رونمایی کتاب "درخونگاه" اثر "پونه شاهی" با مدیریت خانم لیلا زنده دلان در تاریخ ٥بهمن ماه١٣٩٦در تالار ادیب اداره ارشاد شهرستان نیشابور انجام شددر رونمایی فوق رئیس اداره ارشاد جناب آقای کرخی و نویسندگان و شاعران و فرهیختگان و اساتید محترم شهرستان نیشابور حضور داشتند . برنامه راس ساعت ١٨:١٠ دقیقه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سپس پخش سرود ملی آغاز شد .سخنرانی توسط سخنرانان فرهیخته آقایان :دکتر مهدی نوروز معاونت دانشجویی دانشگاه آز

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

serhat durmus la calin  

serhat durmus la calin
در اینجا یک آهنگ خارجی آرامش بخش بشنوید که بیشتر شبیه آهنگهای بيکلام است .
اسم آهنگساز و خواننده serhat durmus
اسم موزیک la calin

حجم موزیک 3 مگابایت
Download MP3 / دانلود اهنگ کیفیت اورجینال 
مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند

ادامه مطلب  

ميلاد سراسر نور مولود کعبه+روز پدر بر همه پدران مبارک+آيت الله س  

***نسیم معرفت***  #  به نام خدا  ## روز پدر بر همه پدران مبارک# چه زیبا سرود شاعر بلند آوازه جناب شهریار  :علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ما سوی فکندی همه سایه هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم من به خدا قسم خدا را.....    .....    # میلاد سراسر نور مولود کعبه در سیزدهم ماه رجبُ المُرَجَّب ،  فرزند مبارک جناب ابوطالب(ع) و فاطمه بنت اسد و همسر عزیز دُختِ پیامبر فاطِمَةُ الزَّهراء و داماد و پسر عَم

ادامه مطلب  

باز هم بهار / مهدی عاطف‌راد  

باز هم بهاربا کرشمه‌های دلبرانه‌اشراهی دیار خشک‌خو و سردسار ماستراهی دیار سوگوار ما که کوچه‌ها و خانه‌های آن سیاه‌پوش
ماتم استراهی دیار تیره‌بخت ما که غرقه در غبار غربت و غم است. از کرانه‌های سبز دوردست آمدهاز کرانه‌های شاد زندگیاز کرانه‌های مهرورزی و ملاطفتاز کرانه‌های صلح و دوستی. دستهای او پر از شکوفه‌های شور و شعرچشمهای او پر از نگاههای سبزفام آرزوگامهای او پر از نوای شادمانی و نشاطقلب او پر از جوانه‌های اشتیاقروح او پر

ادامه مطلب  

شکست سکوت(زيباترين شعر کارو)  

شب است و ماه می رقصد ستاره نقره می پاشدنسیم پونه و عطر شقایق ها ز لبهای هوس الود زنبق های وحشی بوسه می چیند و من تنهای تنهایم در این تاریکی شب خدایم آه خدایم صدایت میزنم بشنو صدایم از زبان کارو فریادت دهم? اگرهستی برس به دادم! خداوندا! اگر روزی از عرشت به زیر آیی و لباس فقر بپوشی و برای لقمه نانی غرورت را به پای نامردان بشکنی زمین و آسمانت را کفر میگویی? نمیگویی؟ خداوندا اگر در روز گرماگیر تابستانی تن خسته خویش را بر سایه دیواری به خاک بسپاری

ادامه مطلب  

بهلول 8 بهلولو امام عسکري: علت خلقت  

گوهرناب  سخنانی تکان دهنده در کودکیتاریخ انتشار : 1396/8/27 بازدید : 13 منبع : اقتباس از کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسكرى علیه السلام ، عبداللّه صالحىبسیاری از تاریخ نویسان آورده اند:روزی یکی از بزرگان شهر سامراء به نام بهلول از محلّی عبور می کرد، بچّه هائی را دید که مشغول بازی هستند.و حضرت ابومحمّد حسن بن علی عسکری علیه السلام را دید - در حالی که کودکی خردسال بود - کناری ایستاده و گریه می کند.بهلول گمان کرد که چون این

ادامه مطلب  

روند هنر و نمایش در میگون به بهانه جشنواره فیلم های سینمایی دهه فجر 96  

دیروز جوایز
مربوط به جشنواره فیلم های فجر در مراسمی اهدا شد. این مراسم مرا واداشت تا درباره
روند هنر و نمایش در میگون، آنچه در ذهن من می گذرد، به رشته تحریر بیاورم. اولین
باری که وارد صحنه نمایشی شدم در اوایل دهه ی 50 بود. یادم هست در مراسم نهم آبان
که هرساله جشن می گرفتند، تعدادی از دانش آموزن دبیرستان خواجه نصیر طوسی میگون
اقدام به تمرین تئاتر کردند. در قسمت جنوبی ایستگاه میگون که بعدها از آن فضا برای
سالن ورزشی پینگ پنک، فوتبال دستی و بیلیار

ادامه مطلب  

روند هنر و نمایش در میگون به بهانه جشنواره فیلم های سینمایی دهه فجر 96  

دیروز جوایز
مربوط به جشنواره فیلم های فجر در مراسمی اهدا شد. این مراسم مرا واداشت تا درباره
روند هنر و نمایش در میگون، آنچه در ذهن من می گذرد، به رشته تحریر بیاورم. اولین
باری که وارد صحنه نمایشی شدم در اوایل دهه ی 50 بود. یادم هست در مراسم نهم آبان
که هرساله جشن می گرفتند، تعدادی از دانش آموزن دبیرستان خواجه نصیر طوسی میگون
اقدام به تمرین تئاتر کردند. در قسمت جنوبی ایستگاه میگون که بعدها از آن فضا برای
سالن ورزشی پینگ پنک، فوتبال دستی و بیلیار

ادامه مطلب  

داریوش شایگان وقتی که رفت  

 فیلم تشییع و خاک‌سپاری داریوش شایگان را دیدم. چهره‌ی اشک‌بار و بغض‌آلود دوستانی که دهه‌ها با او معاشرت و ‌‌صحبت داشتند و امروز بر پیکر بی‌جان و آرام او گِرد آمده‌اند، فضای سنگین و تلخی را نشان می‌داد. کسی که هنگام حیات از هر ساختار بسته‌ای گریخت و به بوی هواهای تازه، از فاخرترین تجارب هم چشم‌پوشی کرد. انگار زندگی او تبلور شعر فروغ است که: «تنفس هوای مانده ملولم می‌کند». تعهدی خدشه‌ناپذیر به پوییدن و در «نفسِ گرمِ جاده» راه رفتن:«

ادامه مطلب  

با این کشور دورهمی آشنا شوید  

با این کشور دورهمی آشنا شویدکشوری بسیار کوچک و مستقل در داخل خاک آمریکا که برای خودش رئیس جمهور دارد و جمعیتش به همراه سگ‌ها 33 نفر اعلام شده است.به گزارش جام جم آنلاین به
نقل از ایسنا، جمهوری «مولوسیا» یک ریزکشور به رسمیت شناخته‌نشده است.
ریزکشورها آن سرزمین‌هایی هستند که توسط حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی به
رسمیت شناخته نمی‌شوند. با این حال مولوسیا برای خودش سرود ملی، پرچم و
واحد پول مستقل دارد و شم

ادامه مطلب  

اوجِ آسمان ...  

امشب در سر شوری دارمامشب در دل نوری دارمباز امشب در اوج آسمانمرازی باشد با ستارگانمامشب یکسر شوق و شورمازین عالم گویی دورم***از شادی پرگیرم که رسم به فلکسرود هستی خوانم در بَرحور و ملکدر آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم***امشب یکسر شوق و شورمازین عالم گویی دورم***با ماه و پروین سخنی گویموز روی مه خود اثری جویمجان یابم زین شبهاماه و زهره را به طرب آرماز خود بیخبرم ز شعف دارمنغمه ای بر لبهاامشب یک سر شوق و شورمازین عالم گویی دورم " ک

ادامه مطلب  

اوجِ آسمان ...  

امشب در سر شوری دارمامشب در دل نوری دارمباز امشب در اوج آسمانمرازی باشد با ستارگانمامشب یکسر شوق و شورمازین عالم گویی دورم***از شادی پرگیرم که رسم به فلکسرود هستی خوانم در بَرحور و ملکدر آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم***امشب یکسر شوق و شورمازین عالم گویی دورم***با ماه و پروین سخنی گویموز روی مه خود اثری جویمجان یابم زین شبهاماه و زهره را به طرب آرماز خود بیخبرم ز شعف دارمنغمه ای بر لبهاامشب یک سر شوق و شورمازین عالم گویی دورم " ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  >