اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

اوه مای گاد گربه ام گم شده میو میو میو گازم بگیر  

هلپ می پلیز هلپ نمیدونم گربه ام کجاست هر روز اون رو میدیدم گربه زیبا و ملوسم گربه بلاکم تو کجایی گربه بلاک گربه سیاه و سفید من تو کجا رفتی یادم میاد یه بار  در اتاقم باز بود داشتم موزیک بتهوون رو گوش می کردم ناگهان دیدم یه بچه گربه ناز و خوشکل اومد توی اتاقم اوه خدای من این گربه از من نمی ترسه ما هیچ آشنایی با هم نداشتیم در همان نگاه اول عاشقش شدم ما به همدیگر  عشق می ورزیدیم و چقدر همدیگر رو می بوسیدم 4 سال هر روز و شب میدیدمش اول به اون غذا

ادامه مطلب  

بازی ایران و مراکش...  

یعنی تا خواهرم اومد اون گربه پیشگوی روسی رو فحش بده و بگه اون گربه گ.... خورد!!!!یهووو گفت اون گربه   گللللللللللللللللللل....گفتم دیدی !!!!!اون گربه از تو هم بیشتر میفهمه.......دم بچه ها گرم ، مخصوصا استقلالی های عز..................ناهار خونه خودمون خوردیم 

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ چشماتو باز کن  

دانلود اهنگ چشماتو باز کن,چشماتو باز کن وانتونز,,متن آهنگ چشماتو باز کن,دانلود آهنگ چشماتو وا کن عشقم,دانلود آهنگ بابک جهانبخش منو نگاه کن 320,دانلود اهنگ وانتونز نیستمت,دانلود آهنگ چشماتو وا کن منو نگاه کن 320,دانلود آهنگ منو نگاه کن بابک جهانبخش با کیفیت 320,دانلود البوم بابک جهانبخش حالم خرابه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

زندگی رویایی من  

خدایا کمکم کن گربه های مظلوم که پناه آوردند اینجا چی می شن ؟ بچه دار شدند بازی می کنند نمی تونم نسبت به گربه هام بیخیال باشم خدایا یه خونه بده گربه هام  ببرم عشق الهی درجزء جزء زندگیم سرگرم کار است کائنات عزیز  یک کشور پیشرفته هستم گربه سگ نگهمیدارم درک ا ل ی ف ر ن ی ا ی ج ن و ب ی  کنار اقیانوس  ویلای مجلل زیبا دارم همسر مهربان پولدار باهوش خوش قلب  خوش قیافه همراه رمانتیک  گربه سگ  دارم  بعد برای خرید سوار ماشین آخرین مدل شدم

ادامه مطلب  

گربم  

ایا فک میکنید مو گربه نازایی میاره؟باید بگم سخت در اشتباهین...ایا فک میکنید گربه باعث توکسوپلاسموز میشه؟بازم سخت در اشتباهین...احتمال گرفتن توکسوپلاسموز یه انسان از گربه به اندازه احتمال مرگ یه ادم در اثر برخورد سنگ از آسمون به سرشه...اینا رو من نمیگم بهترین دامپزشکای کشورمون میگن و اگه غیر از اینم بود صد در صد کشورای دیگه الان همه مریض بودن...اینم بگم من سه ساله ک یه گربه پرشین دارم و وحشتناک بهش علاقه دارم بنظرم گربها خلاف اون باور همه بسیار

ادامه مطلب  

گربم  

ایا فک میکنید مو گربه نازایی میاره؟باید بگم سخت در اشتباهین...ایا فک میکنید گربه باعث توکسوپلاسموز میشه؟بازم سخت در اشتباهین...احتمال گرفتن توکسوپلاسموز یه انسان از گربه به اندازه احتمال مرگ یه ادم در اثر برخورد سنگ از آسمون به سرشه...اینا رو من نمیگم بهترین دامپزشکای کشورمون میگن و اگه غیر از اینم بود صد در صد کشورای دیگه الان همه مریض بودن...اینم بگم من سه ساله ک یه گربه پرشین دارم و وحشتناک بهش علاقه دارم بنظرم گربها خلاف اون باور همه بسیار

ادامه مطلب  

گربم  

ایا فک میکنید مو گربه نازایی میاره؟باید بگم سخت در اشتباهین...ایا فک میکنید گربه باعث توکسوپلاسموز میشه؟بازم سخت در اشتباهین...احتمال گرفتن توکسوپلاسموز یه انسان از گربه به اندازه احتمال مرگ یه ادم در اثر برخورد سنگ از آسمون به سرشه...اینا رو من نمیگم بهترین دامپزشکای کشورمون میگن و اگه غیر از اینم بود صد در صد کشورای دیگه الان همه مریض بودن...اینم بگم من سه ساله ک یه گربه پرشین دارم و وحشتناک بهش علاقه دارم بنظرم گربها خلاف اون باور همه بسیار

ادامه مطلب  

گربم  

ایا فک میکنید مو گربه نازایی میاره؟باید بگم سخت در اشتباهین...ایا فک میکنید گربه باعث توکسوپلاسموز میشه؟بازم سخت در اشتباهین...احتمال گرفتن توکسوپلاسموز یه انسان از گربه به اندازه احتمال مرگ یه ادم در اثر برخورد سنگ از آسمون به سرشه...اینا رو من نمیگم بهترین دامپزشکای کشورمون میگن و اگه غیر از اینم بود صد در صد کشورای دیگه الان همه مریض بودن...اینم بگم من سه ساله ک یه گربه پرشین دارم و وحشتناک بهش علاقه دارم بنظرم گربها خلاف اون باور همه بسیار

ادامه مطلب  

گربم  

ایا فک میکنید مو گربه نازایی میاره؟باید بگم سخت در اشتباهین...ایا فک میکنید گربه باعث توکسوپلاسموز میشه؟بازم سخت در اشتباهین...احتمال گرفتن توکسوپلاسموز یه انسان از گربه به اندازه احتمال مرگ یه ادم در اثر برخورد سنگ از آسمون به سرشه...اینا رو من نمیگم بهترین دامپزشکای کشورمون میگن و اگه غیر از اینم بود صد در صد کشورای دیگه الان همه مریض بودن...اینم بگم من سه ساله ک یه گربه پرشین دارم و وحشتناک بهش علاقه دارم بنظرم گربها خلاف اون باور همه بسیار

ادامه مطلب  

164 ) همخونه جدید من  

یه بچه گربه به سرپرستی گرفتم تا کمی از تنهایی در بیام. اما این بچه گربه عاشق تنهایی هست و خیلی خودمختار هست. فقط زمانی که گرسنه هست میاد از اتاق بیرون، اگر رهاش کنم به حال خودش تمام مدت تمایل داره که زیر تخت اتاق من باشه. شاید الان چون بچه است این رفتار را داره و اگر کمی بزرگ تر بشه بیشتر اجتماعی بشه و مایل به تعامل و بازی کردن باشه.اسم این بچه گربه را که پسر هم هست گذاشتم میشا، این اسم را خیلی دوست دارم.

ادامه مطلب  

164 ) همخونه جدید من  

یه بچه گربه به سرپرستی گرفتم تا کمی از تنهایی در بیام. اما این بچه گربه عاشق تنهایی هست و خیلی خودمختار هست. فقط زمانی که گرسنه هست میاد از اتاق بیرون، اگر رهاش کنم به حال خودش تمام مدت تمایل داره که زیر تخت اتاق من باشه. شاید الان چون بچه است این رفتار را داره و اگر کمی بزرگ تر بشه بیشتر اجتماعی بشه و مایل به تعامل و بازی کردن باشه.اسم این بچه گربه را که پسر هم هست گذاشتم میشا، این اسم را خیلی دوست دارم.

ادامه مطلب  

129 ) سرگذشت گربه ها  

دلم برای گربه هایم خیلی تنگ شده است. مخصوصا ستاره که خیلی به من وابسته بود. وقتی موجودی یا آدمی به آدم وابسته می شود، حتی اگر خود آدم به او وابسته نباشد اما ترک کردنش راحت نخواهد بود. ستاره همیشه می آمد اتاقم و خودش را برایم لوس می کرد و همیشه از پنجره اتاقم آویزان می شد و سر و صدا راه می انداخت تا به داخل خانه راهش بدهم. اما از طرفی نگهداری سه گربه خیلی سخت است و هزینه ها هم خیلی زیاد است، تازه یکی شان هم چهارقلو به دنیا آورده بود. مجبور بودم ببرم

ادامه مطلب  

129 ) سرگذشت گربه ها  

دلم برای گربه هایم خیلی تنگ شده است. مخصوصا ستاره که خیلی به من وابسته بود. وقتی موجودی یا آدمی به آدم وابسته می شود، حتی اگر خود آدم به او وابسته نباشد اما ترک کردنش راحت نخواهد بود. ستاره همیشه می آمد اتاقم و خودش را برایم لوس می کرد و همیشه از پنجره اتاقم آویزان می شد و سر و صدا راه می انداخت تا به داخل خانه راهش بدهم. اما از طرفی نگهداری سه گربه خیلی سخت است و هزینه ها هم خیلی زیاد است، تازه یکی شان هم چهارقلو به دنیا آورده بود. مجبور بودم ببرم

ادامه مطلب  

129 ) سرگذشت گربه ها  

دلم برای گربه هایم خیلی تنگ شده است. مخصوصا ستاره که خیلی به من وابسته بود. وقتی موجودی یا آدمی به آدم وابسته می شود، حتی اگر خود آدم به او وابسته نباشد اما ترک کردنش راحت نخواهد بود. ستاره همیشه می آمد اتاقم و خودش را برایم لوس می کرد و همیشه از پنجره اتاقم آویزان می شد و سر و صدا راه می انداخت تا به داخل خانه راهش بدهم. اما از طرفی نگهداری سه گربه خیلی سخت است و هزینه ها هم خیلی زیاد است، تازه یکی شان هم چهارقلو به دنیا آورده بود. مجبور بودم ببرم

ادامه مطلب  

129 ) سرگذشت گربه ها  

دلم برای گربه هایم خیلی تنگ شده است. مخصوصا ستاره که خیلی به من وابسته بود. وقتی موجودی یا آدمی به آدم وابسته می شود، حتی اگر خود آدم به او وابسته نباشد اما ترک کردنش راحت نخواهد بود. ستاره همیشه می آمد اتاقم و خودش را برایم لوس می کرد و همیشه از پنجره اتاقم آویزان می شد و سر و صدا راه می انداخت تا به داخل خانه راهش بدهم. اما از طرفی نگهداری سه گربه خیلی سخت است و هزینه ها هم خیلی زیاد است، تازه یکی شان هم چهارقلو به دنیا آورده بود. مجبور بودم ببرم

ادامه مطلب  

129 ) سرگذشت گربه ها  

دلم برای گربه هایم خیلی تنگ شده است. مخصوصا ستاره که خیلی به من وابسته بود. وقتی موجودی یا آدمی به آدم وابسته می شود، حتی اگر خود آدم به او وابسته نباشد اما ترک کردنش راحت نخواهد بود. ستاره همیشه می آمد اتاقم و خودش را برایم لوس می کرد و همیشه از پنجره اتاقم آویزان می شد و سر و صدا راه می انداخت تا به داخل خانه راهش بدهم. اما از طرفی نگهداری سه گربه خیلی سخت است و هزینه ها هم خیلی زیاد است، تازه یکی شان هم چهارقلو به دنیا آورده بود. مجبور بودم ببرم

ادامه مطلب  

زندگی رویایی من  

خدایا گربه های مظلوم که پناه آوردند اینجا چی می شن ؟ بچه دار شدند بازی می کنند نمی تونم نسبت به گربه هام بیخیال باشم خدایا یه خونه بده گربه هام  ببرم عشق الهی درجزء جزء زندگیم سرگرم کار است کائنات عزیز من در  کشور پیشرفته هستم گربه سگ نگهمیدارم درک ا ل ی ف ر ن ی ا ی ج ن و ب ی  کنار اقیانوس  خانه مجلل زیبا دارم همسرم مهربان پولدار باهوش خوش قلب  با خداخوش قیافه رمانتیک خانواده همسرم  دوستم دارند خانواده  رویایی  هستند   گربه

ادامه مطلب  

زندگی رویایی من  

خدایا گربه های مظلوم که پناه آوردند اینجا چی می شن ؟ بچه دار شدند بازی می کنند نمی تونم نسبت به گربه هام بیخیال باشم خدایا یه خونه بده گربه هام  ببرم عشق الهی درجزء جزء زندگیم سرگرم کار است کائنات عزیز من در  کشور پیشرفته هستم گربه سگ نگهمیدارم درک ا ل ی ف ر ن ی ا ی ج ن و ب ی  کنار اقیانوس  خانه مجلل زیبا دارم همسرم مهربان پولدار باهوش خوش قلب  با خداخوش قیافه رمانتیک خانواده همسرم  دوستم دارند خانواده  رویایی  هستند   گربه

ادامه مطلب  

زندگی رویایی من  

خدایا گربه های مظلوم که پناه آوردند اینجا چی می شن ؟ بچه دار شدند بازی می کنند نمی تونم نسبت به گربه هام بیخیال باشم خدایا یه خونه بده گربه هام  ببرم عشق الهی درجزء جزء زندگیم سرگرم کار است کائنات عزیز من در  کشور پیشرفته هستم گربه سگ نگهمیدارم درک ا ل ی ف ر ن ی ا ی ج ن و ب ی  کنار اقیانوس  خانه مجلل زیبا دارم همسرم مهربان پولدار باهوش خوش قلب  با خداخوش قیافه رمانتیک خانواده همسرم  دوستم دارند خانواده  رویایی  هستند   گربه

ادامه مطلب  

شرایط نگهداری گربه , وسایل نگهداری گربه  

شرایط نگهداری گربه , وسایل نگهداری گربهقبل از اینکه گربه‌ای که انتخاب کرده‌اید را به منزل خود بیاورید باید لوازم مورد نیاز نگهداری گربه را فراهم کنید تا گربه شما در راحتی و آرامش در کنار شما زندگی کند.محل استراحت گربهگربه‌ها همیشه خودشان به دنبال جای گرم و نرمی برای دراز کشیدن و خمیازه کشیدن در منزل هستند و بر روی دسته مبل و یا بالشت و حتی به تخت خواب شما علاقه نشانه می‌دهند. برای اینکه گربه شما آزادانه و به‌دلخواه خود هرجایی از خانه دراز

ادامه مطلب  

شرایط نگهداری گربه , وسایل نگهداری گربه  

شرایط نگهداری گربه , وسایل نگهداری گربهقبل از اینکه گربه‌ای که انتخاب کرده‌اید را به منزل خود بیاورید باید لوازم مورد نیاز نگهداری گربه را فراهم کنید تا گربه شما در راحتی و آرامش در کنار شما زندگی کند.محل استراحت گربهگربه‌ها همیشه خودشان به دنبال جای گرم و نرمی برای دراز کشیدن و خمیازه کشیدن در منزل هستند و بر روی دسته مبل و یا بالشت و حتی به تخت خواب شما علاقه نشانه می‌دهند. برای اینکه گربه شما آزادانه و به‌دلخواه خود هرجایی از خانه دراز

ادامه مطلب  

شرایط نگهداری گربه , وسایل نگهداری گربه  

شرایط نگهداری گربه , وسایل نگهداری گربهقبل از اینکه گربه‌ای که انتخاب کرده‌اید را به منزل خود بیاورید باید لوازم مورد نیاز نگهداری گربه را فراهم کنید تا گربه شما در راحتی و آرامش در کنار شما زندگی کند.محل استراحت گربهگربه‌ها همیشه خودشان به دنبال جای گرم و نرمی برای دراز کشیدن و خمیازه کشیدن در منزل هستند و بر روی دسته مبل و یا بالشت و حتی به تخت خواب شما علاقه نشانه می‌دهند. برای اینکه گربه شما آزادانه و به‌دلخواه خود هرجایی از خانه دراز

ادامه مطلب  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟!  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟! نباید دندان گربه و مشکلات مربوط به آن را امری بعید یا تجملی تصور کرد. در این مقاله ترجمه و گلچینی در مورد این موضوع تقدیم شما می‌شود. با پت شاپ نیاوران همراه باشید.سلامت دندان گربهگربه‌ها طرف حساب‌های آسانی نیستند! به همین خاطر مسواک زدن دندان گربه برای صاحبان آن‌ها کار بسیار دشواری محسوب می‌شود. متأسفانه رسیدگی به بهداشت دهان و دندان گربه‌ها در آخرین ردیف از لیست موارد مراقبت از گربه‌ها قرا

ادامه مطلب  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟!  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟! نباید دندان گربه و مشکلات مربوط به آن را امری بعید یا تجملی تصور کرد. در این مقاله ترجمه و گلچینی در مورد این موضوع تقدیم شما می‌شود. با پت شاپ نیاوران همراه باشید.سلامت دندان گربهگربه‌ها طرف حساب‌های آسانی نیستند! به همین خاطر مسواک زدن دندان گربه برای صاحبان آن‌ها کار بسیار دشواری محسوب می‌شود. متأسفانه رسیدگی به بهداشت دهان و دندان گربه‌ها در آخرین ردیف از لیست موارد مراقبت از گربه‌ها قرا

ادامه مطلب  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟!  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟! نباید دندان گربه و مشکلات مربوط به آن را امری بعید یا تجملی تصور کرد. در این مقاله ترجمه و گلچینی در مورد این موضوع تقدیم شما می‌شود. با پت شاپ نیاوران همراه باشید.سلامت دندان گربهگربه‌ها طرف حساب‌های آسانی نیستند! به همین خاطر مسواک زدن دندان گربه برای صاحبان آن‌ها کار بسیار دشواری محسوب می‌شود. متأسفانه رسیدگی به بهداشت دهان و دندان گربه‌ها در آخرین ردیف از لیست موارد مراقبت از گربه‌ها قرا

ادامه مطلب  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟!  

بالاخره دندان گربه‌تان را مسواک زدید یا نه؟! نباید دندان گربه و مشکلات مربوط به آن را امری بعید یا تجملی تصور کرد. در این مقاله ترجمه و گلچینی در مورد این موضوع تقدیم شما می‌شود. با پت شاپ نیاوران همراه باشید.سلامت دندان گربهگربه‌ها طرف حساب‌های آسانی نیستند! به همین خاطر مسواک زدن دندان گربه برای صاحبان آن‌ها کار بسیار دشواری محسوب می‌شود. متأسفانه رسیدگی به بهداشت دهان و دندان گربه‌ها در آخرین ردیف از لیست موارد مراقبت از گربه‌ها قرا

ادامه مطلب  

111) بدرود ستاره  

من سه گربه ماده در خانه نگهداری می کردم. یکی از ان ها چند روز پیش چهار بچه گربه ملوس به دنیا اورد. راستش با این وضعیت اقتصادی دیگر توان مالی برای نگهداری ایشان را نداشتم. برای همین گربه ام و بچه هایش را بردم و در پارکی که می دانم دوستداران حیوانات زیاد به آن رفت امد می کنند رها کردم. روز بعد که رفتم ان ها را ندیدم. احتمالا یک نفر مسولیت نگهداری از ایشان را پذیرفته بود. دیروز هم یکی دیگر از گربه هایم را بردم و رها کردم. امروز اصلا حالم خوب نبود. چون

ادامه مطلب  

دانلود کتاب صوتی گربه های آدمخوار اثر هاروکی موراکامی  

دانلود کتاب صوتی گربه های آدمخوار اثر هاروکی موراکامیکتاب صوتی گربه های آدمخوار اثر هاروکی موراکامی فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 2 حجم کل فایل ها: 25 مگابایت مدت زمان پخش: 57 دقیقه نویسنده: هاروکی موراکی مترجم: غزال رمضانی گوینده: علی رضایی اصل درباره کتاب: ﺍﯾﻦ کتاب صوتی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

اهمیت طعم در انتخاب غذای خشک گربه!  

اهمیت طعم در انتخاب غذای خشک گربه! طعم غذای خشک گربه یک موضوع تفننی و غیرضروری نیست. در این مورد، توجه شما را به چکیده و ترجمه‌ی مقاله‌ای از وب‌سایتِ مرتبط با کمپانی «رویال کنین» جلب می‌کنیم.این مقاله به شما کمک خواهد کرد که بین چند نوع غذای خشک گربه که همگی به نظر خوب می‌رسند بهترینِ آن را ازنظر گربه‌تان تشخیص داده و هم‌چنین با کم‌اشتهایی گربه‌ی خود مقابله کنید. با «پت شاپ نیاوران» همراه باشید.طعم چیست و طعم غذای خشک گربه چه اهمیتی د

ادامه مطلب  

اهمیت طعم در انتخاب غذای خشک گربه!  

اهمیت طعم در انتخاب غذای خشک گربه! طعم غذای خشک گربه یک موضوع تفننی و غیرضروری نیست. در این مورد، توجه شما را به چکیده و ترجمه‌ی مقاله‌ای از وب‌سایتِ مرتبط با کمپانی «رویال کنین» جلب می‌کنیم.این مقاله به شما کمک خواهد کرد که بین چند نوع غذای خشک گربه که همگی به نظر خوب می‌رسند بهترینِ آن را ازنظر گربه‌تان تشخیص داده و هم‌چنین با کم‌اشتهایی گربه‌ی خود مقابله کنید. با «پت شاپ نیاوران» همراه باشید.طعم چیست و طعم غذای خشک گربه چه اهمیتی د

ادامه مطلب  

اهمیت طعم در انتخاب غذای خشک گربه!  

اهمیت طعم در انتخاب غذای خشک گربه! طعم غذای خشک گربه یک موضوع تفننی و غیرضروری نیست. در این مورد، توجه شما را به چکیده و ترجمه‌ی مقاله‌ای از وب‌سایتِ مرتبط با کمپانی «رویال کنین» جلب می‌کنیم.این مقاله به شما کمک خواهد کرد که بین چند نوع غذای خشک گربه که همگی به نظر خوب می‌رسند بهترینِ آن را ازنظر گربه‌تان تشخیص داده و هم‌چنین با کم‌اشتهایی گربه‌ی خود مقابله کنید. با «پت شاپ نیاوران» همراه باشید.طعم چیست و طعم غذای خشک گربه چه اهمیتی د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >