آجر پلاک  

آجرنما،آجر قرمز ،آجر انگلیسی  ،آجر کوره ،آجر قزاقی ، آجر لفتون ،آجر عراقی ،آجر قرمز کف ،آجر نما قرمز ،آجرسوله ،آجر پلاک، آجر ال ،آجر حصیری ،آجر ده سوراخ ،آجر پنج سوراخ برخی از تولیداتی است که در ساختمان ها به کار میرود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آجر پلاک  

آجرنما،آجر قرمز ،آجر انگلیسی  ،آجر کوره ،آجر قزاقی ، آجر لفتون ،آجر عراقی ،آجر قرمز کف ،آجر نما قرمز ،آجرسوله ،آجر پلاک، آجر ال ،آجر حصیری ،آجر ده سوراخ ،آجر پنج سوراخ برخی از تولیداتی است که در ساختمان ها به کار میرود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آجر پلاک  

آجرنما،آجر قرمز ،آجر انگلیسی  ،آجر کوره ،آجر قزاقی ، آجر لفتون ،آجر عراقی ،آجر قرمز کف ،آجر نما قرمز ،آجرسوله ،آجر پلاک، آجر ال ،آجر حصیری ،آجر ده سوراخ ،آجر پنج سوراخ برخی از تولیداتی است که در ساختمان ها به کار میرود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آجر پلاک  

آجرنما،آجر قرمز ،آجر انگلیسی  ،آجر کوره ،آجر قزاقی ، آجر لفتون ،آجر عراقی ،آجر قرمز کف ،آجر نما قرمز ،آجرسوله ،آجر پلاک، آجر ال ،آجر حصیری ،آجر ده سوراخ ،آجر پنج سوراخ برخی از تولیداتی است که در ساختمان ها به کار میرود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آجر پلاک  

آجرنما،آجر قرمز ،آجر انگلیسی  ،آجر کوره ،آجر قزاقی ، آجر لفتون ،آجر عراقی ،آجر قرمز کف ،آجر نما قرمز ،آجرسوله ،آجر پلاک، آجر ال ،آجر حصیری ،آجر ده سوراخ ،آجر پنج سوراخ برخی از تولیداتی است که در ساختمان ها به کار میرود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آجر پلاک  

آجرنما،آجر قرمز ،آجر انگلیسی  ،آجر کوره ،آجر قزاقی ، آجر لفتون ،آجر عراقی ،آجر قرمز کف ،آجر نما قرمز ،آجرسوله ،آجر پلاک، آجر ال ،آجر حصیری ،آجر ده سوراخ ،آجر پنج سوراخ برخی از تولیداتی است که در ساختمان ها به کار میرود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)مقدمه: شاید عجیب به نظر برسد که بگوییم با ارزانی برق، هنوز صنعت شمع سازی به حیات خود ادامه می دهد. که البته این ادامه حیات بیشتر مربوط به استفاده فانتیزی این محصول در اماکن، مجالس، رستورانها، کافی شاپها، جشنها و ... است. در حال حاضر این صنعت به یک صنعت سودآور خانگی تبدیل شده و هزاران نفر در سراسر...

ادامه مطلب  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)مقدمه: شاید عجیب به نظر برسد که بگوییم با ارزانی برق، هنوز صنعت شمع سازی به حیات خود ادامه می دهد. که البته این ادامه حیات بیشتر مربوط به استفاده فانتیزی این محصول در اماکن، مجالس، رستورانها، کافی شاپها، جشنها و ... است. در حال حاضر این صنعت به یک صنعت سودآور خانگی تبدیل شده و هزاران نفر در سراسر...

ادامه مطلب  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)مقدمه: شاید عجیب به نظر برسد که بگوییم با ارزانی برق، هنوز صنعت شمع سازی به حیات خود ادامه می دهد. که البته این ادامه حیات بیشتر مربوط به استفاده فانتیزی این محصول در اماکن، مجالس، رستورانها، کافی شاپها، جشنها و ... است. در حال حاضر این صنعت به یک صنعت سودآور خانگی تبدیل شده و هزاران نفر در سراسر...

ادامه مطلب  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)  

طرح تولید شمع با شعله های رنگی (قرمز، آبی، سبز)مقدمه: شاید عجیب به نظر برسد که بگوییم با ارزانی برق، هنوز صنعت شمع سازی به حیات خود ادامه می دهد. که البته این ادامه حیات بیشتر مربوط به استفاده فانتیزی این محصول در اماکن، مجالس، رستورانها، کافی شاپها، جشنها و ... است. در حال حاضر این صنعت به یک صنعت سودآور خانگی تبدیل شده و هزاران نفر در سراسر...

ادامه مطلب  

ساخت آجر  

ساخت آجر
 مراحل ساخت آجر عبارتند از : کندن و استخراج مواد خام، آماده سازی مواد اولیه، قالب گیری، خشک کردن، تخلیه و انبار کردن محصول.
 انواع کوره های آجر پزی
 پس از خشک شدن خشت ها را در کوره می چینند طرز چیدن آنها طوری است که بین آنها فاصله وجود دارد تا گازهای داغ و شعله بتواند از لای آنها عبور کند کوره های آجر پزی سه نوع هستند:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ساخت آجر  

ساخت آجر
 مراحل ساخت آجر عبارتند از : کندن و استخراج مواد خام، آماده سازی مواد اولیه، قالب گیری، خشک کردن، تخلیه و انبار کردن محصول.
 انواع کوره های آجر پزی
 پس از خشک شدن خشت ها را در کوره می چینند طرز چیدن آنها طوری است که بین آنها فاصله وجود دارد تا گازهای داغ و شعله بتواند از لای آنها عبور کند کوره های آجر پزی سه نوع هستند:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کفش های قرمز  

دخترک طبق معمول هرروز جلوی کفش فروشی
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ باحسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی
که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: اگر تا پایان ماه هرروز
بتوانی تمام چسب زخمهایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات میخرم.
دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هرروز دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه... اصلا کفش نمیخوام!

ادامه مطلب  

کفش های قرمز  

دخترک طبق معمول هرروز جلوی کفش فروشی
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ باحسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی
که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: اگر تا پایان ماه هرروز
بتوانی تمام چسب زخمهایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات میخرم.
دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هرروز دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه... اصلا کفش نمیخوام!

ادامه مطلب  

کفش های قرمز  

دخترک طبق معمول هرروز جلوی کفش فروشی
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ باحسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی
که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: اگر تا پایان ماه هرروز
بتوانی تمام چسب زخمهایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات میخرم.
دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هرروز دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه... اصلا کفش نمیخوام!

ادامه مطلب  

کفش های قرمز  

دخترک طبق معمول هرروز جلوی کفش فروشی
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ باحسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی
که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: اگر تا پایان ماه هرروز
بتوانی تمام چسب زخمهایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات میخرم.
دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هرروز دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه... اصلا کفش نمیخوام!

ادامه مطلب  

کفش های قرمز  

دخترک طبق معمول هرروز جلوی کفش فروشی
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ باحسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی
که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: اگر تا پایان ماه هرروز
بتوانی تمام چسب زخمهایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات میخرم.
دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هرروز دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه... اصلا کفش نمیخوام!

ادامه مطلب  

کفش های قرمز  

دخترک طبق معمول هرروز جلوی کفش فروشی
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ باحسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی
که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: اگر تا پایان ماه هرروز
بتوانی تمام چسب زخمهایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات میخرم.
دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هرروز دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه... اصلا کفش نمیخوام!

ادامه مطلب  

کفش های قرمز  

دخترک طبق معمول هرروز جلوی کفش فروشی
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ باحسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی
که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: اگر تا پایان ماه هرروز
بتوانی تمام چسب زخمهایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات میخرم.
دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هرروز دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه... اصلا کفش نمیخوام!

ادامه مطلب  

خط قرمز  

خط‌قرمزهایتان را بنویسید؛چیزهایی که شما را شاد و یا غمگین می‌کند، بنویسید،در دوره‌های ۶ ماهه، یک‌ساله و ۵ ساله آن‌ها را مورد بازنگری قرار دهید.آن‌گاه خواهید فهمید که چقدر خود را به چیز‌های بی‌اهمیت درگیر کرده‌اید و گاها تعصب بیجا داشته‌اید.گاهی آن خط قرمز‌ها شده‌اند خط قرمزی که باید کنده شوند تا به مطلوب برسید!(ساقه‌طلایی)

ادامه مطلب  

خط قرمز  

خط‌قرمزهایتان را بنویسید؛چیزهایی که شما را شاد و یا غمگین می‌کند، بنویسید،در دوره‌های ۶ ماهه، یک‌ساله و ۵ ساله آن‌ها را مورد بازنگری قرار دهید.آن‌گاه خواهید فهمید که چقدر خود را به چیز‌های بی‌اهمیت درگیر کرده‌اید و گاها تعصب بیجا داشته‌اید.گاهی آن خط قرمز‌ها شده‌اند خط قرمزی که باید کنده شوند تا به مطلوب برسید!(ساقه‌طلایی)

ادامه مطلب  

تفاوت آجر قرمز و آجر زرد  

آجر نما ،آجر قرمز، آجر 
 آجر قرمز یا آجر نما علاوه بر رنگ ظاهری تفاوت‌های دیگری نیز با آجر زرد دارد:
در تفاوت آجر زرد و آجر قرمز نما باید گفت ، آجرنمای زرد معمولا از خاک رس تهیه می‌شود ولی آجرنمای قرمز  از معادن سنگ که دارای اکسید آهن بالا می‌باشد، تهیه می‌شود. به طوری که نیاز به افزودن مواد رنگی نمی‌باشد و دوام رنگ به طور دائم ثابت می‌باشد.
تفاوت دوم
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تفاوت آجر قرمز و آجر زرد  

آجر نما ،آجر قرمز، آجر 
 آجر قرمز یا آجر نما علاوه بر رنگ ظاهری تفاوت‌های دیگری نیز با آجر زرد دارد:
در تفاوت آجر زرد و آجر قرمز نما باید گفت ، آجرنمای زرد معمولا از خاک رس تهیه می‌شود ولی آجرنمای قرمز  از معادن سنگ که دارای اکسید آهن بالا می‌باشد، تهیه می‌شود. به طوری که نیاز به افزودن مواد رنگی نمی‌باشد و دوام رنگ به طور دائم ثابت می‌باشد.
تفاوت دوم
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تفاوت آجر قرمز و آجر زرد  

آجر نما ،آجر قرمز، آجر 
 آجر قرمز یا آجر نما علاوه بر رنگ ظاهری تفاوت‌های دیگری نیز با آجر زرد دارد:
در تفاوت آجر زرد و آجر قرمز نما باید گفت ، آجرنمای زرد معمولا از خاک رس تهیه می‌شود ولی آجرنمای قرمز  از معادن سنگ که دارای اکسید آهن بالا می‌باشد، تهیه می‌شود. به طوری که نیاز به افزودن مواد رنگی نمی‌باشد و دوام رنگ به طور دائم ثابت می‌باشد.
تفاوت دوم
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تفاوت آجر قرمز و آجر زرد  

آجر نما ،آجر قرمز، آجر 
 آجر قرمز یا آجر نما علاوه بر رنگ ظاهری تفاوت‌های دیگری نیز با آجر زرد دارد:
در تفاوت آجر زرد و آجر قرمز نما باید گفت ، آجرنمای زرد معمولا از خاک رس تهیه می‌شود ولی آجرنمای قرمز  از معادن سنگ که دارای اکسید آهن بالا می‌باشد، تهیه می‌شود. به طوری که نیاز به افزودن مواد رنگی نمی‌باشد و دوام رنگ به طور دائم ثابت می‌باشد.
تفاوت دوم
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تفاوت آجر قرمز و آجر زرد  

آجر نما ،آجر قرمز، آجر 
 آجر قرمز یا آجر نما علاوه بر رنگ ظاهری تفاوت‌های دیگری نیز با آجر زرد دارد:
در تفاوت آجر زرد و آجر قرمز نما باید گفت ، آجرنمای زرد معمولا از خاک رس تهیه می‌شود ولی آجرنمای قرمز  از معادن سنگ که دارای اکسید آهن بالا می‌باشد، تهیه می‌شود. به طوری که نیاز به افزودن مواد رنگی نمی‌باشد و دوام رنگ به طور دائم ثابت می‌باشد.
تفاوت دوم
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ماهی  

یه چشمم به ماهی تو تابه بود که نسوزه و یه چشمم به ماهی قرمز تو تنگ که بعد از دوسال با ما بودن در حال جون دادن بود و نمیدونستم چطوری کمکش کنم از یه طرف ماهی میخوریم و لذت میبریم از یه طرف برای مردن ماهی قرمز کوچولو اشک میریزیم و غصه میخوریم گاهی اوقات سر از کارای ادما (منجمله خودم) در نمیارم

ادامه مطلب  

بازی فکری ماشین قرمز 4  

بازی فکری ماشین قرمز 4
زمان سفر رسیده است و ماشین قرمز به فکر سفر و ماجراجویی افتاده است در این بازی فکری و ماجراجویی فوق العاده با ماشین قرمز همراه شوید و داستانی جذاب را دنبال کنید و لذت ببرید
داستان بازی درباره یک ماشین قرمز است که علاقه زیادی به سفر و ماجراجویی دارد . اما سر راه او موانع بسیاری وجود دارد که نمیتواند به سادگی راه خود را ادامه دهد به همین خاطر به کمک شما در این بازی فکری ماشین نیاز دارد .
وظیفه شما در این بازی حل کردن معمای هر

ادامه مطلب  

آشنایی با خواص میوه های قرمز  

مصرف کرن‌بری می‌تواند از آسیب‌های سلولی جلوگیری کندمیوه‌های قرمز، حجم بسیار بالایی از فیبر غذایی، انواع آنتی اکسیدان ها، ویتامین A، پکتین، ویتامین C، پتاسیم، ویتامین‌های گروه B، منیزیم و منگنز را در خود جای داده‌اند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آشنایی با خواص میوه های قرمز  

مصرف کرن‌بری می‌تواند از آسیب‌های سلولی جلوگیری کندمیوه‌های قرمز، حجم بسیار بالایی از فیبر غذایی، انواع آنتی اکسیدان ها، ویتامین A، پکتین، ویتامین C، پتاسیم، ویتامین‌های گروه B، منیزیم و منگنز را در خود جای داده‌اند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آشنایی با خواص میوه های قرمز  

مصرف کرن‌بری می‌تواند از آسیب‌های سلولی جلوگیری کندمیوه‌های قرمز، حجم بسیار بالایی از فیبر غذایی، انواع آنتی اکسیدان ها، ویتامین A، پکتین، ویتامین C، پتاسیم، ویتامین‌های گروه B، منیزیم و منگنز را در خود جای داده‌اند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آشنایی با خواص میوه های قرمز  

مصرف کرن‌بری می‌تواند از آسیب‌های سلولی جلوگیری کندمیوه‌های قرمز، حجم بسیار بالایی از فیبر غذایی، انواع آنتی اکسیدان ها، ویتامین A، پکتین، ویتامین C، پتاسیم، ویتامین‌های گروه B، منیزیم و منگنز را در خود جای داده‌اند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

این روزها  

این روزها به خیلی چیزها فکر میکنم. به گذشته. به زندگی. به حال. به آینده.توی پیجی نوشته بود: دو تا قرص هست. یکی قرمز که اگه بخوری بر میگردی به بیست و پنج سال قبل و میتونی تمام اشتباهاتت رو جبران کنی. یکی هم آبی که اگه بخوری میری به پنج سال جلوتر با یک میلیارد پول نقد! کدوم رو انتخاب میکنی؟من نوشتم: قرص آبی. چون نمیخوام با خوردن قرص قرمز به دوران جنگ برگردم.اما نود درصد نوشته بودند قرص قرمز. از همکلاسی هم که پرسیدم گفت قرص قرمز. اما دلیل من فقط جنگ نبو

ادامه مطلب  

این روزها  

این روزها به خیلی چیزها فکر میکنم. به گذشته. به زندگی. به حال. به آینده.توی پیجی نوشته بود: دو تا قرص هست. یکی قرمز که اگه بخوری بر میگردی به بیست و پنج سال قبل و میتونی تمام اشتباهاتت رو جبران کنی. یکی هم آبی که اگه بخوری میری به پنج سال جلوتر با یک میلیارد پول نقد! کدوم رو انتخاب میکنی؟من نوشتم: قرص آبی. چون نمیخوام با خوردن قرص قرمز به دوران جنگ برگردم.اما نود درصد نوشته بودند قرص قرمز. از همکلاسی هم که پرسیدم گفت قرص قرمز. اما دلیل من فقط جنگ نبو

ادامه مطلب  

این روزها  

این روزها به خیلی چیزها فکر میکنم. به گذشته. به زندگی. به حال. به آینده.توی پیجی نوشته بود: دو تا قرص هست. یکی قرمز که اگه بخوری بر میگردی به بیست و پنج سال قبل و میتونی تمام اشتباهاتت رو جبران کنی. یکی هم آبی که اگه بخوری میری به پنج سال جلوتر با یک میلیارد پول نقد! کدوم رو انتخاب میکنی؟من نوشتم: قرص آبی. چون نمیخوام با خوردن قرص قرمز به دوران جنگ برگردم.اما نود درصد نوشته بودند قرص قرمز. از همکلاسی هم که پرسیدم گفت قرص قرمز. اما دلیل من فقط جنگ نبو

ادامه مطلب  

این روزها  

این روزها به خیلی چیزها فکر میکنم. به گذشته. به زندگی. به حال. به آینده.توی پیجی نوشته بود: دو تا قرص هست. یکی قرمز که اگه بخوری بر میگردی به بیست و پنج سال قبل و میتونی تمام اشتباهاتت رو جبران کنی. یکی هم آبی که اگه بخوری میری به پنج سال جلوتر با یک میلیارد پول نقد! کدوم رو انتخاب میکنی؟من نوشتم: قرص آبی. چون نمیخوام با خوردن قرص قرمز به دوران جنگ برگردم.اما نود درصد نوشته بودند قرص قرمز. از همکلاسی هم که پرسیدم گفت قرص قرمز. اما دلیل من فقط جنگ نبو

ادامه مطلب  

این روزها  

این روزها به خیلی چیزها فکر میکنم. به گذشته. به زندگی. به حال. به آینده.توی پیجی نوشته بود: دو تا قرص هست. یکی قرمز که اگه بخوری بر میگردی به بیست و پنج سال قبل و میتونی تمام اشتباهاتت رو جبران کنی. یکی هم آبی که اگه بخوری میری به پنج سال جلوتر با یک میلیارد پول نقد! کدوم رو انتخاب میکنی؟من نوشتم: قرص آبی. چون نمیخوام با خوردن قرص قرمز به دوران جنگ برگردم.اما نود درصد نوشته بودند قرص قرمز. از همکلاسی هم که پرسیدم گفت قرص قرمز. اما دلیل من فقط جنگ نبو

ادامه مطلب  

باید پارو نزد وا داد...  

ﺴ ﺁﻣﺪ ﻪ ﺣﺮﻑ ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺯﺩ
ﺩﻝ ﺗﺮﺳﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺎ ﺯﺩ
ﺑﻪ ﺩﺭﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧ
ﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺣﻠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺪﺍ
ﻧﺴﺖ
ﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﺍﻫﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎ
ﻧﺴﺖ
ﺑﺎﺪ ﺎﺭﻭ ﻧﺰﺩ ﻭﺍ ﺩﺍﺩ
ﺑﺎﺪ ﺩﻝ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺎ ﺩﺍﺩ
ﺧﻮﺩﺵ ﻣ ﺑﺮﺩﺕ ﻫﺮﺟﺎ ﺩﻟﺶ
ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﻮﻥ
ﺟﺎﺳت

#مسعودفردمنش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1