زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است...  

زندگی حتی وقتی انکارش می کنی حتی وقتی نادیده اش می گیری ، حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است . از هر چیز دیگری قوی تر است. آدم‌هایی که از بازداشتگاه‌های اجباری برگشتند دوباره زاد و ولد کردند . مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند که مرگ نزديکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده بودند ، دوباره دنبال اتوبوس ها دویدند ، به پیش بینی‌های هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند . 
باور کردنی نیست اما همین گونه است . زندگی از هر چیز دیگر

ادامه مطلب  

زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است...  

زندگی حتی وقتی انکارش می کنی حتی وقتی نادیده اش می گیری ، حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است . از هر چیز دیگری قوی تر است. آدم‌هایی که از بازداشتگاه‌های اجباری برگشتند دوباره زاد و ولد کردند . مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند که مرگ نزديکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده بودند ، دوباره دنبال اتوبوس ها دویدند ، به پیش بینی‌های هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند . 
باور کردنی نیست اما همین گونه است . زندگی از هر چیز دیگر

ادامه مطلب  

زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است...  

زندگی حتی وقتی انکارش می کنی حتی وقتی نادیده اش می گیری ، حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است . از هر چیز دیگری قوی تر است. آدم‌هایی که از بازداشتگاه‌های اجباری برگشتند دوباره زاد و ولد کردند . مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند که مرگ نزديکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده بودند ، دوباره دنبال اتوبوس ها دویدند ، به پیش بینی‌های هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند . 
باور کردنی نیست اما همین گونه است . زندگی از هر چیز دیگر

ادامه مطلب  

زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است...  

زندگی حتی وقتی انکارش می کنی حتی وقتی نادیده اش می گیری ، حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است . از هر چیز دیگری قوی تر است. آدم‌هایی که از بازداشتگاه‌های اجباری برگشتند دوباره زاد و ولد کردند . مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند که مرگ نزديکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده بودند ، دوباره دنبال اتوبوس ها دویدند ، به پیش بینی‌های هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند . 
باور کردنی نیست اما همین گونه است . زندگی از هر چیز دیگر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1