زيارت عاشورا براي فسق و فجور  

کتابچه زيارت عاشورا دستم بودگفتم این کتابی است که فقط در راه خدا استفاده می شودگفت: اتفاقا در راه فسق و فجور هم می شود استفاده کردگفتم: نه آقا. هر جور حساب کنی نمیشه برای فسق و فجور ازش استفاده کرد.گفت: من دیدم که هزارتا از اینا را می خرند می برند برای قمه زنها. اولش زيارت عاشورا می خوانند بعد قمه می زنند و بعد هم عکسشو میذارن تو نت.گفتم: عجب! این را دیگر حساب نکرده بودم.

ادامه مطلب  

VAR  

وای بالاخره فهمیدیم فناوری وی ای آر چیه. مرسی از آنتوان گریزمن با اون چشای خوش رنگش. من خیلی دوست داشتم سریع تر تو یه مسابقه تست بشه و ببینم چیه. چی کار می خوان بکنن اونایی که نشستن اون پشت...!از داوره هم خوشم اومد، اشتباهشو قبول کرد. کمترین کسی همچین کاری می کنه. تازه اتفاقا خیلی هم جا داشت قبول نکنه! حالا نمی دونم چقد فشار روشون هست واسه قبول کردن یا نکردن. 

ادامه مطلب  

VAR  

وای بالاخره فهمیدیم فناوری وی ای آر چیه. مرسی از آنتوان گریزمن با اون چشای خوش رنگش. من خیلی دوست داشتم سریع تر تو یه مسابقه تست بشه و ببینم چیه. چی کار می خوان بکنن اونایی که نشستن اون پشت...!از داوره هم خوشم اومد، اشتباهشو قبول کرد. کمترین کسی همچین کاری می کنه. تازه اتفاقا خیلی هم جا داشت قبول نکنه! حالا نمی دونم چقد فشار روشون هست واسه قبول کردن یا نکردن. 

ادامه مطلب  

VAR  

وای بالاخره فهمیدیم فناوری وی ای آر چیه. مرسی از آنتوان گریزمن با اون چشای خوش رنگش. من خیلی دوست داشتم سریع تر تو یه مسابقه تست بشه و ببینم چیه. چی کار می خوان بکنن اونایی که نشستن اون پشت...!از داوره هم خوشم اومد، اشتباهشو قبول کرد. کمترین کسی همچین کاری می کنه. تازه اتفاقا خیلی هم جا داشت قبول نکنه! حالا نمی دونم چقد فشار روشون هست واسه قبول کردن یا نکردن. 

ادامه مطلب  

VAR  

وای بالاخره فهمیدیم فناوری وی ای آر چیه. مرسی از آنتوان گریزمن با اون چشای خوش رنگش. من خیلی دوست داشتم سریع تر تو یه مسابقه تست بشه و ببینم چیه. چی کار می خوان بکنن اونایی که نشستن اون پشت...!از داوره هم خوشم اومد، اشتباهشو قبول کرد. کمترین کسی همچین کاری می کنه. تازه اتفاقا خیلی هم جا داشت قبول نکنه! حالا نمی دونم چقد فشار روشون هست واسه قبول کردن یا نکردن. 

ادامه مطلب  

VAR  

وای بالاخره فهمیدیم فناوری وی ای آر چیه. مرسی از آنتوان گریزمن با اون چشای خوش رنگش. من خیلی دوست داشتم سریع تر تو یه مسابقه تست بشه و ببینم چیه. چی کار می خوان بکنن اونایی که نشستن اون پشت...!از داوره هم خوشم اومد، اشتباهشو قبول کرد. کمترین کسی همچین کاری می کنه. تازه اتفاقا خیلی هم جا داشت قبول نکنه! حالا نمی دونم چقد فشار روشون هست واسه قبول کردن یا نکردن. 

ادامه مطلب  

VAR  

وای بالاخره فهمیدیم فناوری وی ای آر چیه. مرسی از آنتوان گریزمن با اون چشای خوش رنگش. من خیلی دوست داشتم سریع تر تو یه مسابقه تست بشه و ببینم چیه. چی کار می خوان بکنن اونایی که نشستن اون پشت...!از داوره هم خوشم اومد، اشتباهشو قبول کرد. کمترین کسی همچین کاری می کنه. تازه اتفاقا خیلی هم جا داشت قبول نکنه! حالا نمی دونم چقد فشار روشون هست واسه قبول کردن یا نکردن. 

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تردید  

همیشه ،ته باور و علاقه ام وکالت بود و هست .اینروزا ؛خیلی ها بهم گفتن ،اسناد  برای تو بهتره ،چندین نفر بهم گفتن روحیه لطیف تو مناسب دادگاه نیست ؛اما مرغ من یک پا داره ،وکالت عشق دیرینه من ِ.بخاطر علاقه بابا  بیشتر ،ازمون اسناد شرکت میکنم اما....این مدت حرفای ضد نقیض دوستام ،از قبول نشدن این ازمون و سخت بودنش ؛از شرکت نکردن دوستام ،مخالفت با نظر من.من یه سمت جاده موفقیتم و اونا سمت دیگه،کور سویِ  امیدی  ته قلبم میگه اسناد قبول میشم و

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

تقلب در آزمون  

سلام روزتون قشنگ یه کاری کردم لطفا نیاین نصحیت کنیددیگه انجام دادمقصه از این قرار بود که عمه جان باید میرفتم و آزمون مهارتهای کامپیوتر میدادنایشون کامپیوتر بلد هستنسرکار هم مدتها متصدی امور دفتری بودنالان هم جایی قرار گرفتن که کلا هیچ کاری با کامپیوتر ندارناما امور اداری را که میدونید چطوریههفته گذشته شرکت کرده بود تو آزمون و قبول نشده بودهفت تا آزمون هست گویا.... اولی را قبول نشدنقرار شد من به جاشون برم شرکت کنمحالا شما فکر کن ده سال از م

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه تایمی که بخوام مشاوره بدم:(حالم واقعا خوب نیست

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه تایمی که بخوام مشاوره بدم:(حالم واقعا خوب نیست

ادامه مطلب  

زیارت امام حسین علیه السلام - استاد فرهمند  

امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ کس نیست در روز قیامت مگر اینکه آرزو می کند ای کاش امام حسین علیه السلام را زيارت کرده بودم آن هنگامیکه می بیند که با زوار امام حسین علیه السلام چه می کنند، چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می شوند. (وسائل الشیعه/ ج14/ص424)

برای دانلود صوت زيارت امام حسین علیه السلام روی لینک زیر کلیک کنید:

زيارت امام حسین علیه السلام


 

ادامه مطلب  

زیارت امام حسین علیه السلام - استاد فرهمند  

امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ کس نیست در روز قیامت مگر اینکه آرزو می کند ای کاش امام حسین علیه السلام را زيارت کرده بودم آن هنگامیکه می بیند که با زوار امام حسین علیه السلام چه می کنند، چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می شوند. (وسائل الشیعه/ ج14/ص424)

برای دانلود صوت زيارت امام حسین علیه السلام روی لینک زیر کلیک کنید:

زيارت امام حسین علیه السلام


 

ادامه مطلب  

زیارت امام حسین علیه السلام - استاد فرهمند  

امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ کس نیست در روز قیامت مگر اینکه آرزو می کند ای کاش امام حسین علیه السلام را زيارت کرده بودم آن هنگامیکه می بیند که با زوار امام حسین علیه السلام چه می کنند، چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می شوند. (وسائل الشیعه/ ج14/ص424)

برای دانلود صوت زيارت امام حسین علیه السلام روی لینک زیر کلیک کنید:

زيارت امام حسین علیه السلام


 

ادامه مطلب  

زیارت امام حسین علیه السلام - استاد فرهمند  

امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ کس نیست در روز قیامت مگر اینکه آرزو می کند ای کاش امام حسین علیه السلام را زيارت کرده بودم آن هنگامیکه می بیند که با زوار امام حسین علیه السلام چه می کنند، چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می شوند. (وسائل الشیعه/ ج14/ص424)

برای دانلود صوت زيارت امام حسین علیه السلام روی لینک زیر کلیک کنید:

زيارت امام حسین علیه السلام


 

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  

کاش قبول نمیکردم....  

من چرا  باید قبول کنم ساعت ۴ونیم برم دفتر :(بیحوصله و خوابالو خوب برای ساعت هفت بعدظهر   به منشی میگفتم  وقت بدهآلارم گوشی که زنگ‌خورد و تازه یادم اومد باید  آماده شم برم ...به مامان میگم  کاش  میشد نرم:(امیدوارم خیلی زمان بَر نباشه:(حالم واقعا خوب نیست+اوج ناراحتی زمانیه  که میرم دفتر ،نوبتش کنسل میکنه‌‌‌‌+ازم عذرخواهی میکنه میگه شرمندهگفتم:شما چرا خانم ....اون مراجع باید زودتر اطلاع بده که من  الکی نخوام بیام دفتر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >