اینم از این  

سلام خب خب خب هی من میخوام بیام داستان رو تموم کنم هی یه اتفاق می افته اونو میندازه عقبنتایج ارشد رو زدن گفتن نداره ولی خب دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. اما نمیرم. دلیلش هم اینه که مجازی قبول شدم ولی خب همین که شهید بهشتی قبول بشی و نری خودش کلاس داره.

ادامه مطلب  

اینم از این  

سلام خب خب خب هی من میخوام بیام داستان رو تموم کنم هی یه اتفاق می افته اونو میندازه عقبنتایج ارشد رو زدن گفتن نداره ولی خب دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. اما نمیرم. دلیلش هم اینه که مجازی قبول شدم ولی خب همین که شهید بهشتی قبول بشی و نری خودش کلاس داره.

ادامه مطلب  

اینم از این  

سلام خب خب خب هی من میخوام بیام داستان رو تموم کنم هی یه اتفاق می افته اونو میندازه عقبنتایج ارشد رو زدن گفتن نداره ولی خب دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. اما نمیرم. دلیلش هم اینه که مجازی قبول شدم ولی خب همین که شهید بهشتی قبول بشی و نری خودش کلاس داره.

ادامه مطلب  

اینم از این  

سلام خب خب خب هی من میخوام بیام داستان رو تموم کنم هی یه اتفاق می افته اونو میندازه عقبنتایج ارشد رو زدن گفتن نداره ولی خب دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. اما نمیرم. دلیلش هم اینه که مجازی قبول شدم ولی خب همین که شهید بهشتی قبول بشی و نری خودش کلاس داره.

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

زیارت امام رئوفم آرزوست  

یا ضامن آهو
ضامن این دل سرگشته ی من هم میشوی؟
حال و هوای زيارتت عجیب در دلم افتاده
کاش دل امام رئوف هم برایم تنگ میشد...
مولاجان
زيارت نیابتی هم قبول است 
خودش توفیق است
اما دلم راه رفتن در صحن جامع رضوی میخواهد
دلم ایستادن در باب الجواد
 و زل زدن به گنبد طلایت را میخواهد..
بطلب مولاجان
افسرمولا

ادامه مطلب  

ماندنی شدیم انگار!  

روی سرامیک های سرد کف اتاق نشستم و به دیروز ظهر فکر می کنم که داشتم با محله های خاطره انگیز تهران خداحافظی می کردم،به دیشب فکر می کنم که برسرزنان می گفتم من قرار نبود قبول بشم، برنامه های یک ساله ام رفت روی هوا و بقیه هارهار بهم میخندیدن!
به این فکر می کنم که چجوری تا 20 روز دیگه فارغ التحصیل بشم و پایان نامه کوفتی رو تحویل بدم.
به این فکر می کنم که الان باید خوشحال باشم که اولویت سومم و یکی از قدیمی ترین و بهترین دانشکده های رشته ام رو قبول شدم ی

ادامه مطلب  

ماندنی شدیم انگار!  

روی سرامیک های سرد کف اتاق نشستم و به دیروز ظهر فکر می کنم که داشتم با محله های خاطره انگیز تهران خداحافظی می کردم،به دیشب فکر می کنم که برسرزنان می گفتم من قرار نبود قبول بشم، برنامه های یک ساله ام رفت روی هوا و بقیه هارهار بهم میخندیدن!
به این فکر می کنم که چجوری تا 20 روز دیگه فارغ التحصیل بشم و پایان نامه کوفتی رو تحویل بدم.
به این فکر می کنم که الان باید خوشحال باشم که اولویت سومم و یکی از قدیمی ترین و بهترین دانشکده های رشته ام رو قبول شدم ی

ادامه مطلب  

ماندنی شدیم انگار!  

روی سرامیک های سرد کف اتاق نشستم و به دیروز ظهر فکر می کنم که داشتم با محله های خاطره انگیز تهران خداحافظی می کردم،به دیشب فکر می کنم که برسرزنان می گفتم من قرار نبود قبول بشم، برنامه های یک ساله ام رفت روی هوا و بقیه هارهار بهم میخندیدن!
به این فکر می کنم که چجوری تا 20 روز دیگه فارغ التحصیل بشم و پایان نامه کوفتی رو تحویل بدم.
به این فکر می کنم که الان باید خوشحال باشم که اولویت سومم و یکی از قدیمی ترین و بهترین دانشکده های رشته ام رو قبول شدم ی

ادامه مطلب  

ماندنی شدیم انگار!  

روی سرامیک های سرد کف اتاق نشستم و به دیروز ظهر فکر می کنم که داشتم با محله های خاطره انگیز تهران خداحافظی می کردم،به دیشب فکر می کنم که برسرزنان می گفتم من قرار نبود قبول بشم، برنامه های یک ساله ام رفت روی هوا و بقیه هارهار بهم میخندیدن!
به این فکر می کنم که چجوری تا 20 روز دیگه فارغ التحصیل بشم و پایان نامه کوفتی رو تحویل بدم.
به این فکر می کنم که الان باید خوشحال باشم که اولویت سومم و یکی از قدیمی ترین و بهترین دانشکده های رشته ام رو قبول شدم ی

ادامه مطلب  

ماندنی شدیم انگار!  

روی سرامیک های سرد کف اتاق نشستم و به دیروز ظهر فکر می کنم که داشتم با محله های خاطره انگیز تهران خداحافظی می کردم،به دیشب فکر می کنم که برسرزنان می گفتم من قرار نبود قبول بشم، برنامه های یک ساله ام رفت روی هوا و بقیه هارهار بهم میخندیدن!
به این فکر می کنم که چجوری تا 20 روز دیگه فارغ التحصیل بشم و پایان نامه کوفتی رو تحویل بدم.
به این فکر می کنم که الان باید خوشحال باشم که اولویت سومم و یکی از قدیمی ترین و بهترین دانشکده های رشته ام رو قبول شدم ی

ادامه مطلب  

برائت  

بچه ها همین جا اعلام می کنم من اگه مصاحبه رد شدم باورکنید به دلیل اسکیزو بودنم نبوده :)) علتش صرفا کمروئی بوده همین ! 
محتاج هستم به دعای تک تک شما نه برای این که قطعا قبول بشم بلکه برای این که اگر صلاح خدا هست قبول بشم و زندگیم رو از نو بسازم ...

ادامه مطلب  

برائت  

بچه ها همین جا اعلام می کنم من اگه مصاحبه رد شدم باورکنید به دلیل اسکیزو بودنم نبوده :)) علتش صرفا کمروئی بوده همین ! 
محتاج هستم به دعای تک تک شما نه برای این که قطعا قبول بشم بلکه برای این که اگر صلاح خدا هست قبول بشم و زندگیم رو از نو بسازم ...

ادامه مطلب  

زیارت قبول  

بعضیا چه راحت به خواسته هاشون میرسنهرچی که ازش برام گفته بودیداره یکی یکی بدست میارهعیب ندارهماهم خدایی داریمکه همیشه باید بگیم حتما صلاحی درکارهشادترین آدمها هم گاهی خسته میشنخستمخیلیکاش ندیده بودمت محسن چاووشی آتش به جانم میکشدشب بخیر

ادامه مطلب  

زیارت قبول  

بعضیا چه راحت به خواسته هاشون میرسنهرچی که ازش برام گفته بودیداره یکی یکی بدست میارهعیب ندارهماهم خدایی داریمکه همیشه باید بگیم حتما صلاحی درکارهشادترین آدمها هم گاهی خسته میشنخستمخیلیکاش ندیده بودمت محسن چاووشی آتش به جانم میکشدشب بخیر

ادامه مطلب  

زیارت قبول  

بعضیا چه راحت به خواسته هاشون میرسنهرچی که ازش برام گفته بودیداره یکی یکی بدست میارهعیب ندارهماهم خدایی داریمکه همیشه باید بگیم حتما صلاحی درکارهشادترین آدمها هم گاهی خسته میشنخستمخیلیکاش ندیده بودمت محسن چاووشی آتش به جانم میکشدشب بخیر

ادامه مطلب  

زیارت قبول  

بعضیا چه راحت به خواسته هاشون میرسنهرچی که ازش برام گفته بودیداره یکی یکی بدست میارهعیب ندارهماهم خدایی داریمکه همیشه باید بگیم حتما صلاحی درکارهشادترین آدمها هم گاهی خسته میشنخستمخیلیکاش ندیده بودمت محسن چاووشی آتش به جانم میکشدشب بخیر

ادامه مطلب  

زیارت قبول  

بعضیا چه راحت به خواسته هاشون میرسنهرچی که ازش برام گفته بودیداره یکی یکی بدست میارهعیب ندارهماهم خدایی داریمکه همیشه باید بگیم حتما صلاحی درکارهشادترین آدمها هم گاهی خسته میشنخستمخیلیکاش ندیده بودمت محسن چاووشی آتش به جانم میکشدشب بخیر

ادامه مطلب  

زیارت قبول  

بعضیا چه راحت به خواسته هاشون میرسنهرچی که ازش برام گفته بودیداره یکی یکی بدست میارهعیب ندارهماهم خدایی داریمکه همیشه باید بگیم حتما صلاحی درکارهشادترین آدمها هم گاهی خسته میشنخستمخیلیکاش ندیده بودمت محسن چاووشی آتش به جانم میکشدشب بخیر

ادامه مطلب  

زیارت قبول  

بعضیا چه راحت به خواسته هاشون میرسنهرچی که ازش برام گفته بودیداره یکی یکی بدست میارهعیب ندارهماهم خدایی داریمکه همیشه باید بگیم حتما صلاحی درکارهشادترین آدمها هم گاهی خسته میشنخستمخیلیکاش ندیده بودمت محسن چاووشی آتش به جانم میکشدشب بخیر

ادامه مطلب  

رفع مشکل رایت پروتکت فلش مموری  

رفع مشکل رایت پروتکت فلش مموری
مشکل
Write Protected به این معنی که اجازه فرمت اطلاعات یا اضافه کردن اطلاعات
را به شما نمی دهد. اما راه حل رفع مشکل رایت پروتکت در حافظه های جانبی
چیست؟

مشکل رایت پروتکت مموری بر طرف شد
اگر
شما هم به هنگام کار با فلش مموری ها به خطای Write Protected برخوردکرده
اید و نمی توانید اطلاعات خود را فرمت کرده و یا مطالب دیگری به آن اضافه
 کنید با مطالعه این مطلب می توانید مشکل خود را به صورت ریشه ای بررسی
کنید.در ابتدا باید مطمئن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1