ثبت نام دوره های جدید فنی و حرفه ای خواهران بروجرد  

تاریخ بروزرسانی 960521آدرس :بروجرد چهارراه کشتارگاه سابق  خیابان چمران نبش کوچه محبت دفتر خدمات پویادوره های موجودحسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *  1396/05/30  قالیباف ترکیسازنده تولیدات نمدی دست دوزربان دوز مقدماتیتریکودوزکیف دوز (کار دانش)کاربر Autoplay Media S tudioمعرق کار کاشی و سرامیکقلم زن درجه 2تزیین کننده فضای داخلی *مدارک ثبت نام کارت ملی -عکس -هزینه کل ثبت نام 8000

ادامه مطلب  

ثبت نام دوره های جدید فنی و حرفه ای خواهران بروجرد  

تاریخ بروزرسانی 960521آدرس :بروجرد چهارراه کشتارگاه سابق  خیابان چمران نبش کوچه محبت دفتر خدمات پویادوره های موجودحسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *  1396/05/30  قالیباف ترکیسازنده تولیدات نمدی دست دوزربان دوز مقدماتیتریکودوزکیف دوز (کار دانش)کاربر Autoplay Media S tudioمعرق کار کاشی و سرامیکقلم زن درجه 2تزیین کننده فضای داخلی *مدارک ثبت نام کارت ملی -عکس -هزینه کل ثبت نام 8000

ادامه مطلب  

ثبت نام دوره های جدید فنی و حرفه ای خواهران بروجرد  

تاریخ بروزرسانی 960521آدرس :بروجرد چهارراه کشتارگاه سابق  خیابان چمران نبش کوچه محبت دفتر خدمات پویادوره های موجودحسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *  1396/05/30  قالیباف ترکیسازنده تولیدات نمدی دست دوزربان دوز مقدماتیتریکودوزکیف دوز (کار دانش)کاربر Autoplay Media S tudioمعرق کار کاشی و سرامیکقلم زن درجه 2تزیین کننده فضای داخلی *مدارک ثبت نام کارت ملی -عکس -هزینه کل ثبت نام 8000

ادامه مطلب  

ثبت نام دوره های جدید فنی و حرفه ای خواهران بروجرد  

تاریخ بروزرسانی 960521آدرس :بروجرد چهارراه کشتارگاه سابق  خیابان چمران نبش کوچه محبت دفتر خدمات پویادوره های موجودحسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *  1396/05/30  قالیباف ترکیسازنده تولیدات نمدی دست دوزربان دوز مقدماتیتریکودوزکیف دوز (کار دانش)کاربر Autoplay Media S tudioمعرق کار کاشی و سرامیکقلم زن درجه 2تزیین کننده فضای داخلی *مدارک ثبت نام کارت ملی -عکس -هزینه کل ثبت نام 8000

ادامه مطلب  

ثبت نام دوره های جدید فنی و حرفه ای خواهران بروجرد  

تاریخ بروزرسانی 960521آدرس :بروجرد چهارراه کشتارگاه سابق  خیابان چمران نبش کوچه محبت دفتر خدمات پویادوره های موجودحسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *  1396/05/30  قالیباف ترکیسازنده تولیدات نمدی دست دوزربان دوز مقدماتیتریکودوزکیف دوز (کار دانش)کاربر Autoplay Media S tudioمعرق کار کاشی و سرامیکقلم زن درجه 2تزیین کننده فضای داخلی *مدارک ثبت نام کارت ملی -عکس -هزینه کل ثبت نام 8000

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

تولد  

دو سه روز قبل تولد یکی از افرادی بود که خیلی از شخصیت و منشش خوشم میاد...اوایل ، حدود چند سال قبل که دوره ی راهنمایی بودم ، به خاطر برخی حرف های اطرافیان و دور و بری ها ، زیاد ازش خوشم نمیومد و دل خوشی ازش نداشتم ولی الان که بزرگ تر شدم ، می بینم که اشتباه می کردم...الان می بینم که چندین سال از عمرم رو بدون این که به حرفاش گوش بدم گذروندم و این اتفاق باعث شده خیلی توی زندگیم عقب بیافتم...و این خیلی بده...خیلی بد...وقتی به روزهایی فکر می کنم که ممکنه اون

ادامه مطلب  

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو  

قاعده سابقه در حقوق انگليس و کامن لو

قاعده سابقه در حقوق انگليس و کامن لو
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 قاعده سابقه در حقوق انگليس و کامن لو مقدمه در نظام حقوقی انگليس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته س

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معني حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معني کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معني کرده‌ای رگبار تند گریه را آرامو رفتی در شبی که معني آلودگی می‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی می‌دادو ماتم معني یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی می‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

معنی چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان  

برچسپ ها:معني چو خواهی که نامت بود جاودان,معني چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان,مفهوم چو خواهی که نامت بود جاودان چیست, چو خواهی که نامت بود جاودان چه معني دارد,شعر کامل چو خواهی که نامت بود جاودان,مفهوم ضرب المثل چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان چیست,برداشت خود را از چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان در یک بند بنویسید, چو خواهی که نامت بود جاودان چه معني دارد,گسترش شعر, چو خواهی که نامت

ادامه مطلب  

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران  

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ایران

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 106 تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ایران (قسمت اول) بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگليس و اسلام و ایران, مانند 1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید

ادامه مطلب  

می‌توان بود، حتی با نبودن  

حرفی یاوه نیست، ولی به خودی خود نیز چندانی معني ندارد. در جایی که نبودن برابر است با بودن، دیگر نبودن چه معني دارد؟ البته نمیتوان قبول کرد که چیزی از عدم، وجود بگیرد، بلکه وجودی ممتد است که عدم را بی‌معني میسازد؛ آن گاه دیگر عدمی نیست که مانع وجود شود. وجودی که قبل از همه بوده و بعد همه هم هست. همچون زمانی که همه در سیطره‌اش قرار میگیرند، همه کس و همه چیز در سیطره‌اش محصور است، خواه او را حس کند و خواه نه. در واقع سِیریست بی‌پایان در وجودی مطل

ادامه مطلب  

می‌توان بود، حتی با نبودن  

حرفی یاوه نیست، ولی به خودی خود نیز چندانی معني ندارد. در جایی که نبودن برابر است با بودن، دیگر نبودن چه معني دارد؟ البته نمیتوان قبول کرد که چیزی از عدم، وجود بگیرد، بلکه وجودی ممتد است که عدم را بی‌معني میسازد؛ آن گاه دیگر عدمی نیست که مانع وجود شود. وجودی که قبل از همه بوده و بعد همه هم هست. همچون زمانی که همه در سیطره‌اش قرار میگیرند، همه کس و همه چیز در سیطره‌اش محصور است، خواه او را حس کند و خواه نه. در واقع سِیریست بی‌پایان در وجودی مطل

ادامه مطلب  

دلیل open source بودن خیلی کدها در اینترنت آیا انتشار آن ها در سطح دانشگاهیست؟  

خیر. معمولا هدف اقتصادی هست. سخت افزار خاصی پشت اون کدها به اون زبان خاص هست که رایگان بودن اون کد رو توجیه می کنه. مثلا شما کد اندروید میبینید که open source هست و نیاز تو رو برطرف میکنه، ولی تو به عنوان developer حتما باید بری و آخرین گوشی که اون کد support میکنه رو هم بخری.کدهای جاوا رو عملا میبینیم که درشون open source معني نداره. مخصوصا وقتی بحث رمزگذاری میشه، کشور ایران رو در این زمینه تحریم کرده اند. پشت کدهای java معمولا سخت افزار intel نشسته. ویندوز رو هم شما

ادامه مطلب  

دلیل open source بودن خیلی کدها در اینترنت آیا انتشار آن ها در سطح دانشگاهیست؟  

خیر. معمولا هدف اقتصادی هست. سخت افزار خاصی پشت اون کدها به اون زبان خاص هست که رایگان بودن اون کد رو توجیه می کنه. مثلا شما کد اندروید میبینید که open source هست و نیاز تو رو برطرف میکنه، ولی تو به عنوان developer حتما باید بری و آخرین گوشی که اون کد support میکنه رو هم بخری.کدهای جاوا رو عملا میبینیم که درشون open source معني نداره. مخصوصا وقتی بحث رمزگذاری میشه، کشور ایران رو در این زمینه تحریم کرده اند. پشت کدهای java معمولا سخت افزار intel نشسته. ویندوز رو هم شما

ادامه مطلب  

دلیل open source بودن خیلی کدها در اینترنت آیا انتشار آن ها در سطح دانشگاهیست؟  

خیر. معمولا هدف اقتصادی هست. سخت افزار خاصی پشت اون کدها به اون زبان خاص هست که رایگان بودن اون کد رو توجیه می کنه. مثلا شما کد اندروید میبینید که open source هست و نیاز تو رو برطرف میکنه، ولی تو به عنوان developer حتما باید بری و آخرین گوشی که اون کد support میکنه رو هم بخری.کدهای جاوا رو عملا میبینیم که درشون open source معني نداره. مخصوصا وقتی بحث رمزگذاری میشه، کشور ایران رو در این زمینه تحریم کرده اند. پشت کدهای java معمولا سخت افزار intel نشسته. ویندوز رو هم شما

ادامه مطلب  

دلیل open source بودن خیلی کدها در اینترنت آیا انتشار آن ها در سطح دانشگاهیست؟  

خیر. معمولا هدف اقتصادی هست. سخت افزار خاصی پشت اون کدها به اون زبان خاص هست که رایگان بودن اون کد رو توجیه می کنه. مثلا شما کد اندروید میبینید که open source هست و نیاز تو رو برطرف میکنه، ولی تو به عنوان developer حتما باید بری و آخرین گوشی که اون کد support میکنه رو هم بخری.کدهای جاوا رو عملا میبینیم که درشون open source معني نداره. مخصوصا وقتی بحث رمزگذاری میشه، کشور ایران رو در این زمینه تحریم کرده اند. پشت کدهای java معمولا سخت افزار intel نشسته. ویندوز رو هم شما

ادامه مطلب  

دلیل open source بودن خیلی کدها در اینترنت آیا انتشار آن ها در سطح دانشگاهیست؟  

خیر. معمولا هدف اقتصادی هست. سخت افزار خاصی پشت اون کدها به اون زبان خاص هست که رایگان بودن اون کد رو توجیه می کنه. مثلا شما کد اندروید میبینید که open source هست و نیاز تو رو برطرف میکنه، ولی تو به عنوان developer حتما باید بری و آخرین گوشی که اون کد support میکنه رو هم بخری.کدهای جاوا رو عملا میبینیم که درشون open source معني نداره. مخصوصا وقتی بحث رمزگذاری میشه، کشور ایران رو در این زمینه تحریم کرده اند. پشت کدهای java معمولا سخت افزار intel نشسته. ویندوز رو هم شما

ادامه مطلب  

دلیل open source بودن خیلی کدها در اینترنت آیا انتشار آن ها در سطح دانشگاهیست؟  

خیر. معمولا هدف اقتصادی هست. سخت افزار خاصی پشت اون کدها به اون زبان خاص هست که رایگان بودن اون کد رو توجیه می کنه. مثلا شما کد اندروید میبینید که open source هست و نیاز تو رو برطرف میکنه، ولی تو به عنوان developer حتما باید بری و آخرین گوشی که اون کد support میکنه رو هم بخری.کدهای جاوا رو عملا میبینیم که درشون open source معني نداره. مخصوصا وقتی بحث رمزگذاری میشه، کشور ایران رو در این زمینه تحریم کرده اند. پشت کدهای java معمولا سخت افزار intel نشسته. ویندوز رو هم شما

ادامه مطلب  

دلیل open source بودن خیلی کدها در اینترنت آیا انتشار آن ها در سطح دانشگاهیست؟  

خیر. معمولا هدف اقتصادی هست. سخت افزار خاصی پشت اون کدها به اون زبان خاص هست که رایگان بودن اون کد رو توجیه می کنه. مثلا شما کد اندروید میبینید که open source هست و نیاز تو رو برطرف میکنه، ولی تو به عنوان developer حتما باید بری و آخرین گوشی که اون کد support میکنه رو هم بخری.کدهای جاوا رو عملا میبینیم که درشون open source معني نداره. مخصوصا وقتی بحث رمزگذاری میشه، کشور ایران رو در این زمینه تحریم کرده اند. پشت کدهای java معمولا سخت افزار intel نشسته. ویندوز رو هم شما

ادامه مطلب  

در صورت مرگ ملکه چه اتفاقاتی در انگلیس خواهد افتاد؟  

در صورت مرگ ملکه چه اتفاقاتی در انگليس خواهد افتاد؟بیزنس اینسایدر در مطلبی، روزهای پس از مرگ الیزابت دوم را به دوران پس از جنگ جهانی دوم تشبیه کرد و از آمادگی بی‌بی‌سی برای اعلام خبر مرگ وی خبر داد.به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بیزنس اینسایدر، الیزابت دوم، ملکه 91 ساله انگليس، از زمان به قدرت رسیدن در سال 1952 میلادی، شاهد روی کار آمدن 13 نخست‌وزیر در این کشور و 12 رئیس‌جمهور در آمریکا بوده است. او در این 65

ادامه مطلب  

آموزش چاپ روی لیوان  

آموزش چاپ عکس روی لیوان سابلیمیشن
فیلم آموزشی چاپ عکس روی لیوان سابلیمیشن
آموزش کار با دستگاه تک کاره چاپ لیوان
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1